CNTApplications

ODLUKA o poništenju natječaja, 05.07.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 15

10000 ZAGREB

 

Zagreb, 05.07.2024.

 

 

Na temelju članka 18.  Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, broj: 28360 od 10. 7. 2023. te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, broj: 33010 od 23. 2. 2024., intendantica Iva Hraste-Sočo, donosi sljedeću:

 

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

ZA RADNO MJESTO VIŠI SAVJETNIK 1 ZA MARKETING

 

I.

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto VIŠI SAVJETNIK 1 ZA MARKETING, objavljen dana 26.06.2024. na mrežnim stranicama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, portala MojPosao te u Narodnim Novinama.

 

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

INTENDANTICA

dr. sc. Iva Hraste-Sočo

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 26.06.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

VIŠI SAVJETNIK 1 ZA MARKETING – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij  ili s njim izjednačen studij  iz područja  društvenih   ili humanističkih   znanosti

-       5 godina radnog iskustva

-       znanje engleskog jezika

-       informatička pismenost

-       iznimne komunikacijske vještine

-       visoka razina pismenosti

-       probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: izrađuje marketinške strategije i evaluacije u suradnji s kolegama iz Ureda poslovnog ravnatelja i producentima; pronalazi sponzore, pokrovitelje i donatore; predlaže i izrađuje strategiju prodaje razvoja publike, marketinške projekte razvoja te prati razvoj publike; prati prodajne i marketinške aktivnosti na svim razinama – produkcije, pozicioniranja, određivanja cijena i promocije; osigurava partnere za pojedine premijerne produkcije i predlaže modele partnerstva predlaže i koordinira marketinške kampanje; koordinira i organizira poslove za promotivne kampanje (plakati, banneri i dr. prema strategiji); predlaže unapređenje marketinških proizvoda i usluga kazališta te marketinških alata za postizanje ciljeva definiranih strategijom; organizira i koordinira predstave za sponzore; prati obveze iz ugovora prema sponzorima, donatorima, partnerima i dr.; prikuplja i  organizira donacije za evente (premijere, obljetnice, svečane predstave i dr.); ažurira adresare (liste sponzora, donatora, partnera i dr.); ažuriranje web stranice (stavlja raspored predstava na web, podjelu uloga za predstave i dr.); osmišljava sadržaje i održavanje društvenih mreža u suradnji s direkcijama, urednikom kazališnih izdanja i poslovnim ravnateljem; izrađuje newsletter; prema potrebi sudjeluje u prodaji pretplate ili drugim prodajnim projektima; odgovara na upite pretplatnika i publike (direktno / indirektno); distribucija tiskanih materijala (dnevnih programa, mjesečnih programa, plakata, letaka, fotografija i dr.) unutar gledališta i na zgradu (oglasni ormarići, plakatna mjesta); izrađuje aplikacije za fondove EU; dostavlja Upravi  izvještaj na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj/godišnjoj bazi; obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik diplome, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o znanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene) i elektronički zapis o radnopravnom ststusu (e-radna knjižica) ili potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 24.05.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

1.     PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR - 2 izvršitelja

 

UVJETI:

-       SSS uz ispunjavanje posebnih uvjeta

-       posebni uvjeti: položena audicija; za kandidate s SSS 1 godina radnog iskustva u profesionalnim zborovima

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme uz probni rad sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe/diplome (kandidati s SSS i potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno u profesionalnom zboru)

-       Obavezna audicija, održati će se 20.06.2024.

-       Opis radnog mjesta: priprema i izvodi zborske dionice i epizodne uloge do 40 taktova; obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave; ako to uloga dozvoljava, a prema procjeni zborovođe nakon otpjevane uloge nastavlja istu predstavu kao pjevač u zboru; norma 26 termina mjesečno

 

 

2.    PJEVAČ OPERNOG ZBORA - BAS - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       SSS uz ispunjavanje posebnih uvjeta

-       posebni uvjeti: položena audicija; za kandidate s SSS 1 godina radnog iskustva u profesionalnim zborovima

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme uz probni rad sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe/diplome (kandidati s SSS i potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno u profesionalnom zboru)

-       Obavezna audicija, održati će se 20.06.2024.

-       Opis radnog mjesta: priprema i izvodi zborske dionice i epizodne uloge do 40 taktova; obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave; ako to uloga dozvoljava, a prema procjeni zborovođe nakon otpjevane uloge nastavlja istu predstavu kao pjevač u zboru; norma 26 termina mjesečno

 

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije zasnivanja radnog odnosa nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 22.05.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

VATROGASAC – 1 izvršitelj

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnika na dugotrajnom bolovanju.

Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade s aspekta protupožarne zaštite, obavlja redovni pregled vatrogasnih aparata u svim objektima kazališta, pazi na dostupnost do protupožarne opreme.

 

UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac
1 godina radnog iskustva na poslovima profesionalnog vatrogasca
Položen stručni ispit iz područja zaštite od požara
4. hrvatski državljanin

5. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog 

    vatrogasca

     6. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

     7. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

     8. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-      preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

-      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

-      elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

-      važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

 

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 10.05.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE I ODRŽAVANJA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       SSS tehničkog smjera ili KV tehničkog smjera

-       poznavanje rada na računalu

-       probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: samostalno nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju te ih održava, vodi službene evidencije o izvršenom radu te pismene izvještaje o kvarovima, prema nalogu obavlja i poslove drugog održavanja, polaže ispit za rukovatelja centralnog grijanja, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelja  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelju  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktoru službe tehnike i Intendantu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe te preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 19.04.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

1.       DRUGI PUHAČ – DRUGA TRUBLJA - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij  ili s njim izjednačen studij iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti- studij trublje uz ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova

-      radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnika na dugotrajnom bolovanju

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-      Obavezna audicija, održati će se 16.05.2024.

-      Opis radnog mjesta: svira i slijedi pri izvođenju upute prve trublje, svira također i dionicu četvrte i pete trublje, po nalogu svira i ostale instrumente iz obitelji trublji, norma 22 termina mjesečno           

 

2.       VOĐA DIONICE 2. VIOLINA - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij  ili s njim izjednačen studij iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti- studij violine uz ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova

-      radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnika na neplaćenom dopustu

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-      Obavezna audicija, održati će se 16.05.2024.

-      Opis radnog mjesta: izvodi sva sola (prema partituri), vodi i odgovara za skladan rad dionice drugih violina, te određuje njihov raspored sjedenja, organizira dodatne pokuse unutar dionice, po potrebi  mogu svirati oba vođe dionice drugih violina u dionici drugih violina  pritom jedan vodi dionicu, a drugi mora sjediti za prvim pultom, norma 18 termina mjesečno

 

3.       PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      SSS

-      1 godina radnog iskustva u profesionalnim zborovima

-      radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnicu na roditeljskom dopustu

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe te potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno u profesionalnom zboru

-      Obavezna audicija, održati će se 22.05.2024.

-      Opis radnog mjesta: priprema i izvodi zborske dionice i epizodne uloge do 40 taktova; obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave; ako to uloga dozvoljava, a prema procjeni zborovođe nakon otpjevane uloge nastavlja istu predstavu kao pjevač u zboru; norma 26 termina mjesečno

 

Iznimno od uvjeta za zasnivanje radnog odnosa navedenih u natječajnom tekstu za pozicije 1. i 2., na audiciju se mogu prijaviti i studenti Muzičke akademije s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, a nakon položene audicije Kazalište može s takvim izabranim kandidatom sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od najviše 2 godine s probnim radom od 6 mjeseci, u kojem je razdoblju student dužan studij završiti odnosno diplomirati. Po završetku studija Kazalište će s navedenim radnikom sklopiti novi Ugovor o radu (u slučaju da potreba za zamjenom i dalje postoji) na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima koje zajedno s prvim sklopljenim Ugovorom o radu traje najduže 4 godine.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije zasnivanja radnog odnosa nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 12.04.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

1.    POGONSKI ELEKTRIČAR – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       SSS tehničkog smjera ili KV tehničkog smjera

-       1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

-       poznavanje rada na računalu

-       probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: samostalno brine o održavanju strojnog postrojenja, brine se za njegovu ispravnost i pravilnu uporabu, obavlja kontrolu i ispravnost strojnog dijela scenske tehnike i pozorničke mehanizacije, obavlja kontrolu ispravnosti elektromotornog sustava s djelatnicima održavanja, održava instalacije u ispravnom stanju, polaže ispit za rukovatelja centralnog grijanja, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelja  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelju  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktoru službe tehnike i Intendantu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene) i potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno na istim ili sličnim poslovima navedenim u ovom oglasu.

 

 

2.    RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE I ODRŽAVANJA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       SSS tehničkog smjera ili KV tehničkog smjera

-       poznavanje rada na računalu

-       probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: samostalno nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju te ih održava, vodi službene evidencije o izvršenom radu te pismene izvještaje o kvarovima, prema nalogu obavlja i poslove drugog održavanja, polaže ispit za rukovatelja centralnog grijanja, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelja  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju energetike i održavanja u kazališnim zgradama, Rukovoditelju  odjela zaštite, energetike i održavanja kazališta, Direktoru službe tehnike i Intendantu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe te preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)

 

 

 

 

3.     MAJSTOR VLASULJAR – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- SSS primijenjena umjetnost ili SSS frizer ili KV frizer ili minimalno 5 godina radnog iskustva na poslovima izvedbene scenske umjetnosti u kazalištu u području vlasulja

- znanje engleskog jezika

- 4 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- poznavanje rada na računalu

- položen majstorski ispit ili 5 godina radnog iskustva

-probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Opis radnog mjesta: kreira i samostalno izvodi najzahtjevnije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i Rukovoditelja, u zgradama kazališta i van nje, kao i na gostovanjima, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, vodi priručno skladište, po potrebi i nalogu obavlja jednostavne šminkerske poslove, priprema i obavlja utovar i istovar maskersko - vlasuljarske opreme na gostovanjima, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja maskersko - vlasuljarske radionice, Rukovoditelja radionica kostimografske proizvodnje i opreme, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju maskersko - vlasuljarske radionice, Rukovoditelju radionica kostimografske proizvodnje i opreme, Direktoru službe tehnike i Intendantu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe, preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene), potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno na istim ili sličnim poslovima navedenim u ovom oglasu, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene) i preslik položenog majstorskog ispita.

 

 

4.    MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- SSS ili KV tehnički smjer

- znanje engleskog jezika

- informatička pismenost

- probni rad 2 mjeseca

- radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za odsutnog djelatnika.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima te sudjeluje u pripremi, postavu i vođenju tonskih efekata i snimljene glazbe na pokusima i predstavama u prostorima kazališta te na gostovanjima, po potrebi snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prati proces stvaranja predstave te izrađuje i prikuplja dokumentaciju svih predstava koju je dužan dostaviti tehničkom uredu, prati kvalitetu na repriznim izvedbama, odgovara za tonsku opremu i priprema ju za gostovanja te utovar i istovar prilikom transporta, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema

nalogu Rukovoditelja odjela rasvjete, tona i videa, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Rukovoditelju odjela rasvjete, tona i videa, Direktoru službe tehnike i Intendantu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe,  preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

 

5.    MAJSTOR BRAVAR – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- SSS bravar ili KV bravar

- 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

- znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

- položen majstorski ispit ili 5 godina radnog iskustva

- probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: samostalno izvodi sve najsloženije bravarske radove za potrebe Kazališta, scenske proizvode kao i bravarske radove za održavanje Kazališta, po nalogu zamjenjuje Voditelja bravarske radionice, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja bravarske radionice, Rukovoditelja radionica scenske proizvodnje, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju bravarske radionice, Rukovoditelju radionica scenske proizvodnje, Direktoru službe tehnike i Intendantu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe, preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene), potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno na istim ili sličnim poslovima navedenim u ovom oglasu, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene) i preslik položenog majstorskog ispita.

 

 

6.  VLASULJAR - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

     - SSS primijenjena umjetnost ili SSS frizer ili KV frizer

     - znanje engleskog jezika

     - probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Opis radnog mjesta: obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i u kazališnim garderobama, u zgradama kazališta i van njih, kao i na gostovanjima, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po potrebi i nalogu obavlja jednostavne šminkerske poslove, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema nalogu Voditelja maskersko - vlasuljarske radionice, Rukovoditelja radionica kostimografske proizvodnje i opreme, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Voditelju maskersko - vlasuljarske radionice, Rukovoditelju radionica kostimografske proizvodnje i opreme, Direktoru službe tehnike i Intendantu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe te preslik potvrde o znanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene).

 

 

7.RADNIK NADSTROPLJA U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-SSS ili KV ili minimalno 2 godine radnog iskustva na poslovima scenske tehnike u                                                      kazalištu

          -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnika na bolovanju.

 

 

Opis radnog mjesta:

Obavlja sve poslove na nadstroplju vezane uz dekor i opremu, na pokusima i predstavama u prostorima kazališta i ostalim prostorima koji se koriste za potrebe predstava i proba te na gostovanjima, po nalogu radi na pozornici, održavanju i transportu, samostalno obavlja sve stručne poslove po nalogu, odgovoran za pravilan rad s teretom na ručnim i električnim povlakama, odgovoran za scenske efekte koji se izvode pomoću povlaka

Sudjeluje u montaži rasvjetnih tijela i druge opreme na povlake, upravlja scenskom mehanizacijom i transportnim sustavima, obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga prema

nalogu Majstora nadstroplja, Majstora pozornice, Voditelja pozornice, Rukovoditelja pozornice, transporta i rekvizite, Direktora službe tehnike i Intendanta, za svoj rad odgovoran je Majstoru nadstroplja, Majstoru pozornice, Voditelju pozornice, Rukovoditelju pozornice, transporta i rekvizite, Direktoru službe tehnike i Intendantu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe ili potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je radno iskustvo ostvareno na poslovima scenske tehnike u kazalištu.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 29.03.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

1.       TREĆI PUHAČ – PIKOLO + TREĆA FLAUTA - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij  ili s njim izjednačen studij iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti- studij flaute uz ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme uz probni rad sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-       Obavezna audicija, održati će se 16.05.2024.

-       Opis radnog mjesta: svira i slijedi pri izvođenju upute prve flaute, po nalogu svira i druge instrumente iz obitelji flaute, norma 20 termina mjesečno

 

 

2.       DRUGE VIOLINE  TUTTI - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij  ili s njim izjednačen studij iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti- studij violine uz ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme uz probni rad sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-       Obavezna audicija, održati će se 22.05.2024.

-       Opis radnog mjesta: svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma 26 termina mjesečno

 

 

3.       VIOLE TUTTI - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij  ili s njim izjednačen studij iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti- studij viole uz ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme uz probni rad sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-       Obavezna audicija, održati će se 22.05.2024.

-       Opis radnog mjesta: svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma 26 termina mjesečno

 

 

Iznimno od uvjeta za zasnivanje radnog odnosa navedenih u natječajnom tekstu za pozicije 1., 2. i 3., na audiciju se mogu prijaviti i studenti Muzičke akademije s ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, a nakon položene audicije Kazalište može s takvim izabranim kandidatom sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme od 2 godine s probnim radom od 6 mjeseci, u kojem je razdoblju student dužan studij završiti odnosno diplomirati. Po završetku studija Kazalište će s navedenim radnikom sklopiti novi Ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima koje zajedno s prvim sklopljenim Ugovorom o radu traje najduže 4 godine.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije zasnivanja radnog odnosa nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 22 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 20.03.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski                                             studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij

           - 4 godine radnog staža na poslovima javne nabave,

          - znanje najmanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se osoba ne nalazi pod istragom

- certifikat iz područja javne nabave (ili polaganje ispita za stjecanje certifikata u roku 3 mjeseca od zasnivanja radnog odnosa)

          - poznavanje propisa iz područja javne nabave,

          - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća

           - probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: organizira, vodi i odgovara za rad Službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, kontrolira izvršenje ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i ugovore o javnoj nabavi, te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, prati propise iz svog djelokruga rada u suradnji sa službom pravnih i općih poslova, vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave, za svoj rad odgovara Poslovnom ravnatelju i Intendantu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) i potvrdu poslodavca s navedenim opisom poslova i vremenom provedenim u obavljanju istih iz koje je vidljivo da je staž ostvaren na poslovima javne nabave, preslik diplome, potvrdu da se osoba ne nalazi pod istragom, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik važećeg certifikata u području javne nabave ili potpisanu izjavu o polaganju ispita za stjecanje istog u roku 3 mjeseca od zasnivanja radnog odnosa.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 21.02.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

 VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA POSLOVE NABAVE – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski   studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih znanosti

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak

          - certifikat iz područja javne nabave

          - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: odgovara za nabavu robe, materijala i usluga, organizira, vodi i nadzire poslove jednostavne i javne nabave, provodi postupke javne i jednostavne nabave roba, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, prati propise iz svog djelokruga rada, vodi registar javne nabave, sudjeluje u pripremi dokumentacije, te izrađuje odluke, zapisnike i ugovore u postupcima jednostavne i javne nabave, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, u odsutnosti rukovoditelja službe zamjenjuje istog, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu rukovoditelja službe i Uprave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak i preslik važećeg certifikata iz područja javne nabave.

 

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 14.02.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

  

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 1.      PJEVAČICA OPERNOG ZBORA - SOPRAN- 1 izvršiteljica

 

UVJETI:

-      Završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-      Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno

-      Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svojstvu zamjene za zaposlenicu na roditeljskom dopustu

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome (u slučaju rada u profesionalnom zboru, dodatno i elektronički ispis mirovinskog staža; e-radna knjižica)                            

-      Obavezna audicija, održati će se 22.03.2024. u HNK Zagreb

 

2.      TREĆI PUHAČ – ENGLESKI ROG + TREĆA OBOA - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      Završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij oboe.

-      Opis radnog mjesta: svira i slijedi pri izvođenju upute prve oboe, po nalogu svira i druge instrumente iz obitelji oboe, norma 20 termina mjesečno.

-      Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka zaposlenice na radno mjesto.

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 13.03.2024. u HNK Zagreb

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 31.01.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

 VODITELJ PLANA I ANALIZE – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski   studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih znanosti, polje ekonomije

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje najmanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak

          - poznavanje izrade statističkih i financijskih izvješća

           - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: u skladu s propisima izrađuje financijske i programske planove, rebalanse planova, kvartalnu i godišnju analizu te izvješća poslovanja prema nadležnim institucijama, prati rokove za podnošenje planova i izvješća nadležnim institucijama, prati izvršenje i analizu plana u skladu s financijskim planom, prati propise iz svog djelokruga rada u suradnji sa službom računovodstva i umjetničkim direkcijama, priprema dokumentacije za kazališno vijeće na kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj razini, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu rukovoditelja službe i Uprave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene) i preslik uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak.

 

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 26.01.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

1.    RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE I ODRŽAVANJA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      SSS ili KV strojarskog/elektrotehničkog smjera

-      ispit za rukovatelja centralnog grijanja

-      probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: samostalno nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju i održava ih, vodi službene evidencije i evidencije o izvršenom radu te pisane izvještaje o kvarovima, prema nalogu obavlja i poslove drugog održavanja, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja energetike i održavanja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe te preslik položenog ispita za rukovatelja centralnog grijanja.

 

 

2.    KROJAČ MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

-      1 godina radnog staža

-      probni rad 2 mjeseca

-      provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

 

 

3. RADNIK NADSTROPLJA U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

          -KV

          -probni rad 2 mjeseca

          -provjera zahtijevanih vještina i znanja

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na nadstroplju vezane uz dekor i scenske efekte, po nalogu radi na pozornici, održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja nadstroplja.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svojstvu zamjene za djelatnika na bolovanju.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 10.01.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

1. RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih znanosti

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se osoba ne nalazi pod istragom

          - certifikat iz područja javne nabave

          - poznavanje propisa iz područja javne nabave,

          - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća

           - probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, kontrolira izvršenje Ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i Ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, prati propise iz svog djelokruga rada u suradnji sa službom pravnih i općih poslova, vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik diplome, potvrdu o nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području javne nabave.

 

2. DRAMATURG – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje kazališne ili filmske umjetnosti, studij dramaturgije

- znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o kazalištima.

Opis radnog mjesta: sudjeluje u sastavljanju repertoara drame, piše recenzije o tekstovima, priprema tekstove za programske knjižice dramskih predstava, radi kao dramaturg predstave prema dogovoru s ravnateljem direkcije i redateljem predstave, prati kazališnu periodiku, dežura na predstavama i potpisuje izvještaj predstave nakon inspicijenta, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja direkcije.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik diplome i preslik potvrde o poznavanju engleskog i drugog stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

3.    POGONSKI ELEKTRIČAR – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       SSS elektrotehničkog smjera

-       položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja

-       probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: obavlja poslove električarskog i elektroničarskog održavanja za potrebe Kazališta, prema nalogu nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju i održava ih, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja te izvodi svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu sudjeluje i u radu rasvjete, obavlja ostale poslove po nalogu voditelja energetike i održavanja u kazalištu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe i preslik položenog ispita za rukovatelja centralnog grijanja.

 

4.  MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

 

- završen sveučilišni preddiplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

- znanje najmanje jednog stranog jezika

- informatička pismenost

- 3 godine radnog staža

- probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

5.    MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj

 

      UVJETI:

 

- završen sveučilišni preddiplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij s područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnike ili umjetničkog područja, oblikovanje zvuka odnosno audio produkcija

- znanje jednog stranog jezika

- informatička pismenost

- 3 godine radnog staža

- probni rad 3 mjeseca

- radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za odsutnog djelatnika.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e- radna knjižica), preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

6.    MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- SSS, VKV bravar

- 3 godine radnog staža

- varilački atest

- provjera zahtijevanih vještina i znanja

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve bravarske radove za scenske proizvode  i održavanje, po nalogu radi na održavanju, po nalogu zamjenjuje voditelja bravarije, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) i preslik varilačkog atesta.

 

7. MAJSTOR VLASULJAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- završen sveučilišni preddiplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij s područja tehničkih znanosti ili umjetničkog područja

-1 godina radnog staža

-probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi najsloženije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i voditelja odjela, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice, vodi priručno skladište, po nalogu pomaže u obavljanju maskersko-šminkerskih poslova.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju i ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

 

8.  VLASULJAR - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 05.01.2024.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

 VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI ZA MARKETING I PRODAJU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski   studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - iznimne komunikacijske vještine

          - visoka razina pismenosti

           - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: Sudjeluje u izradi marketinških strategija i evaluacija, pronalazi sponzore i donatore, predlaže i izrađuje strategiju prodaje razvoja publike te marketinške projekte razvoja, prati prodajne i marketinške aktivnosti na svim razinama – produkcije, pozicioniranja, određivanja cijena i promocije, dostavlja izvještaj na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj bazi rukovoditelju Službe i Upravi, osigurava partnere za pojedine premijerne produkcije i predlaže modele partnerstva, prati razvoj publike i kontaktira potencijalnu publiku (fizičke i pravne osobe), radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima te šalje obavijesti pretplatnicima, predlaže i koordinira marketinške kampanje, predlaže unapređenje marketinških proizvoda i usluga kazališta, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje Službe (liste premijernih uzvanika, novinari, tvrtke, škole, udruge i dr.), izrađuje aplikacije za fondove EU, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave i rukovoditelja Službe, osmišljava sadržaj i održavanje društvenih mreža.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 27.12.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

1.       PRVI PUHAČ – PRVA FLAUTA - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij flaute

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 13.02.2024.

-       Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju flauti te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i druge instrumente iz obitelji flauti, norma 18 termina mjesečno   

 

 

2.       PJEVAČ OPERNOG ZBORA - 1 izvršiteljica sopran, 1 izvršiteljica alt

 

UVJETI:

-       Završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima    

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome (u slučaju rada u profesionalnom zboru, dodatno i elektronički ispis mirovinskog staža; e-radna knjižica)                            

-       Obavezna audicija, održati će se 14.02.2024.                                                                                 

-       Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno

 

 

3.       PRVI PUHAČ – PRVA TRUBLJA - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij trublje

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 15.02.2024.

-       Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju limenih puhača s posebnim naglaskom na grupu trublji te odgovara za njihov rad, svira također i dionicu četvrte trublje, po nalogu svira i ostale instrumente iz obitelji trublji, norma 18 termina mjesečno

 

 

4.       PRVE VIOLINE - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 19.02.2024.

-       Opis radnog mjesta: svira prema uputama koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje koncertni majstor, norma 26 termina mjesečno

 

 

5.       VIOLE TUTTI - 2 izvršitelja

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 27.02.2024.

-       Opis radnog mjesta: svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma 26 termina mjesečno

 

6.       UDARALJKE TUTTI - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 27.02.2024.

-       Opis radnog mjesta: svira i slijedi pri izvođenju upute vođe udaraljki, norma 22 termina mjesečno

  

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 22 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 08.12.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

1.    INSPICIJENT U BALETU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja

           -1 godina radnog iskustva,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - glazbena naobrazba

          - poznavanje baletne terminologije

           - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: Organizira i vodi pokuse i predstave, usklađuje rad cijelog umjetničkog i tehničkog ansambla na pokusima i predstavama, kontrolira pravovremenu prisutnost svih sudionika u predstavi, kontrolira tehničku pripremljenost scene, koordinira rad cijelog umjetničkog i tehničkog ansambla na pokusima i predstavama izvan zgrade Kazališta, nakon predstava dostavlja izvješće ravnatelju direkcije, pomaže gostujućim inspicijentima i obavlja svoju djelatnost u okviru svih događanja u produkciji Kazališta.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o glazbenoj naobrazbi i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

2.    RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE I ODRŽAVANJA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       SSS ili KV strojarskog/elektrotehničkog smjera

-       ispit za rukovatelja centralnog grijanja

-       probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: samostalno nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju i održava ih, vodi službene evidencije i evidencije o izvršenom radu te pisane izvještaje o kvarovima, prema nalogu obavlja i poslove drugog održavanja, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja energetike i održavanja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe te preslik položenog ispita za rukovatelja centralnog grijanja.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 29.11.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

 

 

N A T J E Č A J

                            za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

PJEVAČICA OPERNOG ZBORA - SOPRAN- 2 izvršiteljice

 

UVJETI:

-      Završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-      Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno

-      Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u svojstvu zamjene za zaposlenice na roditeljskom dopustu

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome (u slučaju rada u profesionalnom zboru, dodatno i elektronički ispis mirovinskog staža; e-radna knjižica)                            

-      Obavezna audicija, održati će se 21.12.2023. u HNK Zagreb

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 29.11.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

1. RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih znanosti, polje ekonomija

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se osoba ne nalazi pod istragom

          - certifikat iz područja javne nabave

          - poznavanje propisa iz područja javne nabave,

          - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća

           - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, kontrolira izvršenje Ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i Ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave, prati propise iz svog djelokruga rada u suradnji sa službom pravnih i općih poslova, vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik diplome o završenom školovanju, potvrdu o nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području javne nabave.

 

2. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI ZA MARKETING I PRODAJU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih ili humanističkih znanosti

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - iznimne komunikacijske vještine

          - visoka razina pismenosti

           - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: Sudjeluje u izradi marketinških strategija i evaluacija, pronalazi sponzore i donatore, predlaže i izrađuje strategiju prodaje razvoja publike te marketinške projekte razvoja, prati prodajne i marketinške aktivnosti na svim razinama – produkcije, pozicioniranja, određivanja cijena i promocije, dostavlja izvještaj na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj bazi rukovoditelju Službe i Upravi, osigurava partnere za pojedine premijerne produkcije i predlaže modele partnerstva, prati razvoj publike i kontaktira potencijalnu publiku (fizičke i pravne osobe), radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima te šalje obavijesti pretplatnicima, predlaže i koordinira marketinške kampanje, predlaže unapređenje marketinških proizvoda i usluga kazališta, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje Službe (liste premijernih uzvanika, novinari, tvrtke, škole, udruge i dr.), izrađuje aplikacije za fondove EU, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave i rukovoditelja Službe, osmišljava sadržaj i održavanje društvenih mreža.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za odsutnu djelatnicu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

3. SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U DRAMI, OPERI I BALETU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - SSS

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

           - probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: Osmišljava i unapređuje prodaju, izrađuje planove razvoja publike, organizira i obavlja sve poslove grupne i individualne prodaje ulaznica, organizira i provodi prodaju pretplata, radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima te redovito informira i komunicira s pretplatnicima, koordinira svoj rad s rukovoditeljem prodaje i višim stručnim savjetnikom za odnose s javnošću, surađuje s urednikom u pripremi dnevnih programa, mjesečnih rasporeda, programskih knjižica, plakata, transparenata, promotivnih letaka, prospekta pretplate i drugih promotivnih izdanja Drame, Opere i Baleta, dostavlja izvještaje na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj bazi Upravi i rukovoditelju Službe, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje Službe (liste premijernih uzvanika, novinari, tvrtke, škole, udruge i dr.), obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave i rukovoditelja Službe.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za odsutnu djelatnicu.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

4.    MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj

 

      UVJETI:

 

- završen sveučilišni preddiplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij s područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnike ili umjetničkog područja, oblikovanje zvuka odnosno audio produkcija

- znanje jednog stranog jezika

- informatička pismenost

- 3 godine radnog staža

- probni rad 3 mjeseca

- radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za odsutnog djelatnika.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e- radna knjižica), preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 15.11.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

1.   RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 2 izvršitelja

 

UVJETI:

            -KV

            -provjera zahtijevanih vještina i znanja

            -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme za jednog izvršitelja i na određeno u svojstvu zamjene za odsutnog djelatnika za drugog.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

2.   TAPETAR NA POZORNICI – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

            -SSS – KV tapetar

            -provjera zahtijevanih vještina i znanja

            -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: Izvodi sve tapetarske radove na pozornici i sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice i voditelja pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 25.10.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

 RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja društvenih znanosti, polje ekonomija

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se osoba ne nalazi pod istragom

          - certifikat iz područja javne nabave

          - poznavanje propisa iz područja javne nabave,

          - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća

           - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, financijske i programske planove, rebalanse planova, kvartalnu i godišnju analizu te izvješća poslovanja.  Provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, prati rokove za podnošenje prijava planova, te rokove za podnošenje izvješća nadležnim institucijama, kontrolira izvršenje Ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i Ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik diplome o završenom školovanju, potvrdu o nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području javne nabave.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

 

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 11.10.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

1.       DRUGE VIOLINE - TUTTI - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 28.11.2023.

-       Opis radnog mjesta: svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma 26 termina mjesečno.   

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 22 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 11.10.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

1.    KOREPETITOR – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

 

-       završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij klavira, dirigiranja ili kompozicije

-       1 godina radnog staža

-       probni rad 6 mjeseci

-       radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme sukladno odredbama članka 35. Zakona o Kazalištima

Opis radnog mjesta: u skladu s naputcima umjetničkog voditelja opernog studija i dirigenta predstave, priprema uloge sa solistima, izvodi scensku glazbu na instrumentima s tipkama i udaraljkama te svira čembalo i druge instrumente s tipkama u orkestru, svira režijske pokuse i generalni klavirski pokus, po nalogu dirigira predstave i scensku glazbu, organizira rad scenske glazbe prema naputcima umjetničkog voditelja opernog studija, po nalogu asistira zborovođi i dirigentima, upisuje u računalo prijevod libreta prema klavirskom izvatku, izrađuje titlove i prati pjevani tekst na predstavama, po nalogu obavlja gore navedene poslove i za druga događanja u okviru produkcije kazališta, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja direkcije

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome i ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje                                     

Obavezna audicija, održati će se 13.11.2023. u HNK Zagreb.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da u slučaju odabira prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Izabrani kandidat će prije zasnivanja radnog odnosa (u slučaju da diploma nije stečena u Hrvatskoj) biti u obvezi dostaviti Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu ispravu kojom je nacionalni ENIC/NARIC ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske izvršio vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 27.09.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

 

VODITELJ SCENSKE TEHNIKE – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-          Završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij s područja tehničkih znanosti.     

-           3 godine radnog staža

-           informatička pismenost – aktivno znanje rada u vektorskim programima (CAD ili InDesign) i napredno poznavanje rada u MS Excelu  

-           znanje najmanje jednog stranog jezika

-           razvijene organizacijske i komunikacijske vještine 

-           probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: u odsutnosti rukovoditelja službe zamjenjuje istog, sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, razrađuje i pohranjuje dokumentaciju za predstavu, sudjeluje u preuzimanju umjetničko-tehničkih skica, sudjeluje u prilagodbi dekora novih predstava na postojeću pozornicu i pokusne dvorane, izvodi prilagodbu dekora postojeće predstave, ima obvezu dežurstava na predstavi odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, organizira i vodi službu tehnike na gostovanja, obavlja i ostale poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta: - ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radnja knjižica) - preslika diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene).   

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 20.09.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

 

VLASULJAR - 3 izvršitelja

 

UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnica na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

 

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 30.08.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

1.       PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 2 izvršitelja

 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-       Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno

-       Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 12.10.2023. u HNK Zagreb

 

 

2.       PJEVAČ OPERNOG ZBORA - BARITON- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-       Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave,

-        

-       norma 26 termina mjesečno

-       Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 12.10.2023. u HNK Zagreb

 

 

 

 

3. VIOLE TUTTI - 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.

-       Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.   

-       Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.

-       Obavezna audicija, održati će se 30.10.2023.

 

 

4. UDARALJKE  TUTTI - 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki.

-       Opis radnog mjesta: Svira i slijedi pri izvođenju upute vođe udaraljki, norma 22 termina mjesečno.   

-       Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.

-       Obavezna audicija, održati će se 30.10.2023.

 

 

  5.  SOLIST - VOĐA VIOLONČELA - 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violončela.

-       Opis radnog mjesta: izvodi sva sola (prema partituri), vodi i odgovara za skladan rad dionice violončela te određuje njihov raspored sjedenja, organizira dodatne pokuse unutar dionice, svira predstave na prvom pultu, norma 17 termina mjesečno.   

-       Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.

-       Obavezna audicija, održati će se 26.10.2023.

 

 

 

 

6.       TIMPANIST – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki.

-       Opis radnog mjesta: svira dionicu timpana, norma 18 termina mjesečno.   

-       Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.

-       Obavezna audicija, održati će se 23.10.2023.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 22 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 30.08.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

1.   RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 2 izvršitelja

 

UVJETI:

            -KV

            -provjera zahtijevanih vještina i znanja

            -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

2. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER - 1 izvršitelj   

 

UVJETI:

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

- poznavanje jednog stranog jezika

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. 

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika ili prijepis ocjene.     

 

 

3. MANIPULANT U ODRŽAVANJU – 2 izvršitelja

 

UVJETI:

           - NSS

           - probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: obavlja poslove dopremanja sanitarne opreme u sve prostore Kazališta, obavlja poslove doprema potrebnog sanitarnog materijala za održavanje te održavanje grobnih mjesta Kazališta, obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore Kazališta, obavlja sve stručne poslove po nalogu Voditelja manipulanata u održavanju i Voditelja odjela.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom

obrazovanju.

 

 

4. MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

          - završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i   osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

          - znanje najmanje jednog stranog jezika

          - informatička pismenost

          - 3 godine radnog staža

          - probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

5.   MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE – 1 izvršitelj    

 

UVJETI:

            -  SSS,

            - 3 godine radnog staža

            - znanje jednog stranog jezika

            - probni rad 2 mjeseca

            - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: Samostalno rukuje regulatorom i uređajima regulacije rasvjete prema zahtjevima predstave, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi i sve poslove vezane uz rasvjetu, održavanje i scenske efekte, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

 

6. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK - UREDNIK KAZALIŠNIH IZDANJA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

            -završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

            -3 godine radnog staža

            -znanje najmanje jednog stranog jezika

            -informatička pismenost

            -probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: koordinira rad autora i autorskih timova u pripremi i realizaciji kazališnih izdanja, uređuje i/ili kouređuje programske knjižice predstava, uređuje posebna kazališna izdanja, naručuje i priprema tekstove za sva kazališna izdanja svih direkcija, surađuje s dizajnerima i fotografom kazališta oko pripreme i uređivanja svih kazališnih izdanja, uređuje web stranicu, sudjeluje u pripremi materijala za društvene mreže, vodi evidenciju i kontrolira ispunjenje svih obveza preuzetih po zaključenim autorskim ugovorima iz područja nadležnosti ovog radnog mjesta, oblikuje dnevne programe repriznih i premijernih predstava, obavlja ostale poslove iz područja rada po nalogu uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete.

O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu priložiti u neovjerenim preslikama, uz obvezu da prije izbora nadležnim službama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu predoče ili dostave izvornik.

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta koje trebaju biti na hrvatskom jeziku (strane isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik), podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 03.05.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

1. VIOLE TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.

- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema članku 35. Zakona o Kazalištima

- Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

- Obavezna audicija, održati će se 26.06.2023.

- Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.

2. VOĐA UDARALJKI - 1 izvršitelj

UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki.

- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema članku 35. Zakona o Kazalištima.

- Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

- Obavezna audicija, održati će se 26.06.2023.

- Opis radnog mjesta: usklađuje rad dionice udaraljki, osim timpana, svira po nalogu timpane i klavijaturne instrumente, skrbi o sastavu instrumentarija te u dogovoru s nadzornikom sudjeluje u dobavljanju potrebnih instrumenata, norma 18 termina mjesečno.

3. PRVI PUHAČ – PRVA OBOA - 1 izvršitelj

UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij oboe.

- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema članku 35. Zakona o Kazalištima.

- Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

- Obavezna audicija, održati će se 24.06.2023.

- Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju drvenih puhača s posebnim naglaskom na oboe te odgovara za njihov rad, obavezno daje ton «a» (442 Herza) za ugađanje orkestra, po nalogu svira i druge instrumente iz obitelji oboe, norma 18 termina mjesečno.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102.

Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne

podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 22 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 28.04.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
Objavljuje

 

 

N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. PRVE VIOLINE - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za dugotrajno bolovanje.
- Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 19.05.2023.
- Opis radnog mjesta:.svira prema uputama koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje koncertni majstor, norma 26 termina mjesečno.

 

2. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
- Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.
- Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome. Obavezna audicija, održati će se 01.06.2023. u HNK Zagreb

 

 

3. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - BAS- 2 izvršitelja

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
- Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.
- Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome. Obavezna audicija, održati će se 01.06.2023. u HNK Zagreb

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 21.04.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

1.    RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 3 izvršitelja

 

UVJETI:

            -KV

            -provjera zahtijevanih vještina i znanja

            -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se za dva izvršitelja na neodređeno vrijeme te za jednog na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

2. KOSTIMER ŽENSKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER - 1 izvršitelj   

 

UVJETI:

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

- poznavanje jednog stranog jezika

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja ženske krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. 

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika ili prijepis ocjene.     

 

 

3.POSTOLAR – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

            - SSS obućarski smjer ili KV postolar

            - 1 godina radnog staža

            - provjera zahtijevanih vještina i znanja

            - probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: radi sve poslove vezane uz izradu obuće i njezino održavanje, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja kazališne postolarnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

4. STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

-3 godine radnog staža

-probni rad 6 mjeseci

-znanje engleskog jezika

-informatička pismenost

- položen stručni ispit iz područja zaštite od požara i zaštite na radu

- završen tečaj specijaliste zaštite okoliša

- aktivno poznavanje propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

- poznavanje zakonskih akata o gospodarenju otpadom, energijom i zaštiti okoliša

Opis radnog mjesta: pomaže voditelju zaštite, energetskog postrojenja i održavanja postrojenja u kazalištu i po nalogu ga zamjenjuje, obavlja poslove zaštite od požara sukladno Pravilniku zaštite od požara te poslove zaštite na radu sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, organizira i nadzire provedbu propisa o gospodarenju otpadom, energijom i zaštiti okoliša te obavlja poslove povjerenika za otpad, ima obvezu dežurstava na predstavama i događanjima u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik položenog stručnog ispita iz područja zaštite od požara i zaštite na radu i preslik potvrde o završenom tečaju specijaliste zaštite okoliša.

 

 

5.    SPECIJALIST ZA EKONOMSKE POSLOVE U KAZALIŠTU – 2 izvršitelja

 

UVJETI:

-      Završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije

-      3 godine radnog staža

-      znanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      certifikat iz područja javne nabave

-      probni rad 3 mjeseca

-      radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme za jednog izvršitelja te na određeno vrijeme za drugog a do povratka djelatnice s bolovanja

Opis radnog mjesta: odgovoran je za nabavu materijala i usluga, organizira, vodi i nadzire poslove bagatelne nabave, izrađuje potrebne izračune troškova, analizira i prati dinamiku troškova predstava, dostavlja ponude na plaćanje te komunicira s dobavljačima, dostava istih skladištaru na daljnje zaprimanje te povrat primki sa kompletiranom dokumentacijom, nabavlja, vodi i kontrolira obračun ručnog kupa za nabavku sitnih potreba, obračunava utrošeni materijal po predstavama, vodi evidenciju izvršenih obveza, obavlja sve poslove vezane za uvoz materijala i posudbe te ih evidentira, sudjeluje u pripremi dokumentacije te vodi zapisnik u postupcima javne nabave, u odsutnosti rukovoditelja službe zamjenjuje istog, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu rukovoditelja službe i uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik

potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik važećeg certifikata iz područja javne nabave.

 

 

6.    MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-           SSS, VKV bravar

-           3 godine radnog staža

-           varilački atest

-           provjera zahtijevanih vještina i znanja

-           probni rad 2 mjeseca

-           Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve bravarske radove za scenske proizvode  i održavanje, po nalogu radi na održavanju, po nalogu zamjenjuje voditelja bravarije, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

 

7.  VLASULJAR - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

8. MAJSTOR VLASULJAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz tehničkih znanosti ili umjetničkog područja

-1 godina radnog staža

-probni rad 3 mjeseca

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi najsloženije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i voditelja odjela, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice, vodi priručno skladište, po nalogu pomaže u obavljanju maskersko-šminkerskih poslova.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                       Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 19.04.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

DIRIGENT BALETA- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij dirigiranja

- 5 godina radnog iskustva u glazbeno-scenskoj djelatnosti

- Opis radnog mjesta: dirigira predstavama baleta, po nalogu uprave dirigira ostalim predstavama kazališta, vodi brigu i odgovoran je za najvišu umjetničku razinu orkestra u baletnim predstavama, surađuje s baletnim solistima i ansamblom te slijedi naputke koreografa, ravnatelja direkcije i baletnog majstora, priprema i provjerava notni materijal baletnog repertoara, sudjeluje na svim baletnim pokusima u dvorani i na pozornici, po nalogu korepetira na baletnim pokusima

- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima uz probni rad od 6 mjeseci

- Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti preslik diplome i ispis radnog staža (e- radna knjižica) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

- Obavezna audicija održati će se 09.05.2023. u 18:00 sati na pozornici HNK Zagreb

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

NATJEČAJ za popunu slobodnog radnog mjesta, 24.03.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

 

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-       Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno

-       Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 35. Zakona o kazalištima.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 14.04.2023. u HNK Zagreb

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                          Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 17.03.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

 

-           završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-           znanje najmanje jednog stranog jezika

-           informatička pismenost

-           3 godine radnog staža

-           probni rad 3 mjeseca

-           radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

2.   RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 4 izvršitelja

 

UVJETI:

 

            -KV

            -provjera zahtijevanih vještina i znanja

            -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se za tri izvršitelja na neodređeno vrijeme te za jednog na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

3.   MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-           SSS, VKV bravar

-           3 godine radnog staža

-           varilački atest

-           provjera zahtijevanih vještina i znanja

-           probni rad 2 mjeseca

-           Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve bravarske radove za scenske proizvode  i održavanje, po nalogu radi na održavanju, po nalogu zamjenjuje voditelja bravarije, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

4.  VLASULJAR - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

5. MAJSTOR VLASULJAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz tehničkih znanosti ili umjetničkog područja

-1 godina radnog staža

-probni rad 3 mjeseca

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi najsloženije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i voditelja odjela, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice, vodi priručno skladište, po nalogu pomaže u obavljanju maskersko-šminkerskih poslova.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

6. STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

-3 godine radnog staža

-probni rad 6 mjeseci

-znanje engleskog jezika

-informatička pismenost

- položen stručni ispit iz područja zaštite od požara i zaštite na radu

- završen tečaj specijaliste zaštite okoliša

- aktivno poznavanje propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

- poznavanje zakonskih akata o gospodarenju otpadom, energijom i zaštiti okoliša

Opis radnog mjesta: pomaže voditelju zaštite, energetskog postrojenja i održavanja postrojenja u kazalištu i po nalogu ga zamjenjuje, obavlja poslove zaštite od požara sukladno Pravilniku zaštite od požara te poslove zaštite na radu sukladno Pravilniku o zaštiti na radu, organizira i nadzire provedbu propisa o gospodarenju otpadom, energijom i zaštiti okoliša te obavlja poslove povjerenika za otpad, ima obvezu dežurstava na predstavama i događanjima u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik položenog stručnog ispita iz područja zaštite od požara i zaštite na radu i preslik potvrde o završenom tečaju specijaliste zaštite okoliša.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                        Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

NATJEČAJ za popunu slobodnih radnih mjesta, 22.02.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

 

 

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

 

 

VIOLE TUTTI - 2 izvršitelja
 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.

-       Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima (2-4 godina)                                                                                    

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 14.04.2023.

-       Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.   

 

 

 PRVE VIOLINE - 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.

-       Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                       

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 14.04.2023.

-       Opis radnog mjesta: Svira prema uputama koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje koncertni majstor, norma 26 termina mjesečno.   

 

 

 

 

      DRUGI PUHAČ – DRUGA TRUBLJA - 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij trube.

-       Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme kao zamjena za dugotrajno bolovanje.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 30.03.2023.

-       Opis radnog mjesta: svira i slijedi pri izvođenju upute prve trube, svira također i dionicu četvrte i pete trube, po nalogu svira i ostale instrumente iz obitelji trublji, norma 22 termina mjesečno.   

 

PRVE VIOLINE - 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.

-       Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme kao zamjena za dugotrajno bolovanje.

-       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-       Obavezna audicija, održati će se 29.03.2023.

-       Opis radnog mjesta:.Svira prema uputama koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje koncertni majstor, norma 26 termina mjesečno.   

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 22 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                          Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 17.02.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

 

VODITELJ RAČUNOVODSTVA – ZA OBRAČUN PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-       SSS ekonomske struke

-       5 godina radnog staža

-       informatička pismenost

-       poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i rada u COP-u

-       probni rad 2 mjeseca

-       radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće te ostalih naknada djelatnicima kazališta, vrši korekcije plaća, obavlja obračun obustava iz plaće, obračunava prijevoz te ostale naknade po TKU, provodi ovrhe na plaćama zaposlenika, kreira i šalje JOPPD obrasce putem e-Porezne te kontrolira porezne kartice po vrsti poreza i doprinosa, ispunjava zahtjeve za kredite, mijenja voditelja poslova likvidature ulazne dokumentacije u njegovoj odsutnosti, prati propise iz svog djelokruga rada, izdaje potvrde zaposlenicima, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                          Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 01.02.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

 

-           završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-           znanje najmanje jednog stranog jezika

-           informatička pismenost

-           3 godine radnog staža

-           probni rad 3 mjeseca

-           radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj
 

      UVJETI:

 

-           završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje zvuka, odnosno audio produkcija

-           znanje jednog stranog jezika

-           informatička pismenost

-           3 godine radnog staža

-           probni rad 3 mjeseca

-           radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o kazalištima.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

3.RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 3 izvršitelja

 

UVJETI:

 

            -KV

            -provjera zahtijevanih vještina i znanja

            -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se za dva izvršitelja na neodređeno vrijeme te za jednog na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

4.MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-           SSS, VKV bravar

-           3 godine radnog staža

-           varilački atest

-           provjera zahtijevanih vještina i znanja

-           probni rad 2 mjeseca

-           Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve bravarske radove za scenske proizvode  i održavanje, po nalogu radi na održavanju, po nalogu zamjenjuje voditelja bravarije, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

5.  VLASULJAR - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

6. MAJSTOR VLASULJAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz tehničkih znanosti ili umjetničkog područja

-1 godina radnog staža

-probni rad 3 mjeseca

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi najsloženije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i voditelja odjela, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice, vodi priručno skladište, po nalogu pomaže u obavljanju maskersko-šminkerskih poslova.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

7.RADNIK U SLIKARNI – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- SSS, KV soboslikar i ličilac

- probni rad 2 mjeseca

- radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: izvodi soboslikarske i ličilačke radove, kaširanje i sve pripremne radove u radionici i na objektima kazališta, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, premazuje svu kazališnu opremu protupožarnim premazima, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja slikarne.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                        Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

 

 

 

NATJEČAJ za popunu radnih mjesta, 04.01.2023.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

1. PRODUCENT OPERE – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja

- 3 godine radnog iskustva u kazališnoj djelatnosti

- poznavanje operne/glazbene umjetnosti

- znanje najmanje jednog stranog jezika - engleskog

- informatička pismenost

- probni rad 6 mjeseci

- radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: u suradnji s Upravom izrađuje financijski plan sezone i njegovu realizaciju, pronalazi sponzore, izrađuje troškovnike za predstave i prati njihovu realizaciju, ispunjava aplikacije za EU i ostale fondove, u dogovoru s ravnateljem direkcije izrađuje tjedne, mjesečne i godišnje rasporede, koordinira i prati proizvodnju predstava u svim fazama, financijski i organizacijski prati realizaciju predstave do i nakon premijere te gostujuće predstave, koordinira produkcijske sastanke između direkcija i autorskih timova, koordinira pripremu Ugovora za sve vanjske suradnike i umjetnike, kontrolira i evidentira izvršenje svih obveza honorarnih suradnika i umjetnika, koordinira sve poslove vezane uz koprodukcije i gostovanja, po nalogu uprave aktivno sudjeluje u prodaji ulaznica i promociji predstava, sudjeluje na repertoarnim sjednicama, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti:

-preslik diplome

-ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu svih Ustanova/organizacija s kojima je ostvarena suradnja a koja navodi opis radnih zadaća i vrijeme trajanja posla

-preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene)

-preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)

 

 

2. VODITELJ RAČUNOVODSTVA – ZA OBRAČUN PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- SSS ekonomske struke

- 5 godina radnog staža

- informatička pismenost

- poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i rada u COP-u

- probni rad 2 mjeseca

- radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće te ostalih naknada djelatnicima kazališta, vrši korekcije plaća, obavlja obračun obustava iz plaće, obračunava prijevoz te ostale naknade po TKU, provodi ovrhe na plaćama zaposlenika, kreira i šalje JOPPD obrasce putem e-Porezne te kontrolira porezne kartice po vrsti poreza i doprinosa, ispunjava zahtjeve za kredite, mijenja voditelja poslova likvidature ulazne dokumentacije u njegovoj odsutnosti, prati propise iz svog djelokruga rada, izdaje potvrde zaposlenicima, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

3. VATROGASAC – 1 izvršitelj

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad 2 mjeseca.

Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

 

UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

2. hrvatski državljanin

3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog

vatrogasca

4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

- važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

 

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu radnih mjesta, 14.12.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

N A T J E Č A J za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

VIOLE TUTTI - 2 izvršitelja

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima (2-4 godina)                                                                                    

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 07.02.2023.

-      Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.   

 

PRVE VIOLINE - 1 izvršitelj

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 06.02.2023.

-      Opis radnog mjesta: Svira prema uputama koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje koncertni majstor, norma 26 termina mjesečno.   

 

VOĐA UDARALJKI - 1 izvršitelj

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 30.03.2023.

-      Opis radnog mjesta: usklađuje rad dionice udaraljki osim timpana, svira po nalogu timpane i klavijaturne instrumente, skrbi o sastavu instrumentarija te u dogovoru s nadzornikom sudjeluje u dobavljanju potrebnih instrumenata, norma 18 termina mjesečno.   

     

ZAMJENIK VOĐE DIONICE VIOLA - 1 izvršitelj

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 29.03.2023.

-      Opis radnog mjesta: prema nalogu vođe dionice mijenja istog, svira na jednom od prva dva pulta, norma 20 termina mjesečno.   

 

DRUGE VIOLINE - TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 08.02.2023.

-      Opis radnog mjesta: svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma 26 termina mjesečno.   

 

VIOLE TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme kao zamjena za djelatnicu na rodiljnom dopustu.

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 10.01.2023.

-      Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.   

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu radnih mjesta, 30.11.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

  za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 

MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

 

-           završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-           znanje najmanje jednog stranog jezika

-           informatička pismenost

-           3 godine radnog staža

-           probni rad 3 mjeseca

-           radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj
 

      UVJETI:

 

-           završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje zvuka, odnosno audio produkcija

-           znanje jednog stranog jezika

-           informatička pismenost

-           3 godine radnog staža

-           probni rad 3 mjeseca

-           radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o kazalištima.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 4 izvršitelja

 

UVJETI:

 

            -KV

            -provjera zahtijevanih vještina i znanja

            -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se za tri izvršitelja na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja, te za jednog na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-           SSS, VKV bravar

-           3 godine radnog staža

-           varilački atest

-           provjera zahtijevanih vještina i znanja

-           probni rad 2 mjeseca

-           Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve bravarske radove za scenske proizvode  i održavanje, po nalogu radi na održavanju, po nalogu zamjenjuje voditelja bravarije, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

 

VLASULJAR - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

MAJSTOR VLASULJAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz tehničkih znanosti ili umjetničkog područja

-1 godina radnog staža

-probni rad 3 mjeseca

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi najsloženije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i voditelja odjela, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice, vodi priručno skladište, po nalogu pomaže u obavljanju maskersko-šminkerskih poslova.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

KOSTIMER ŽENSKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER - 2 izvršitelja   

 

UVJETI:

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

- poznavanje jednog stranog jezika

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja ženske krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. 

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika ili prijepis ocjene.     

 

SPECIJALIST ZA EKONOMSKE POSLOVE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      Završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije

-      3 godine radnog staža

-      znanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      certifikat iz područja javne nabave

-      probni rad 3 mjeseca

-      radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: odgovoran je za nabavu materijala i usluga, organizira, vodi i nadzire poslove bagatelne nabave, izrađuje potrebne izračune troškova, analizira i prati dinamiku troškova predstava, dostavlja ponude na plaćanje te komunicira s dobavljačima, dostava istih skladištaru na daljnje zaprimanje te povrat primki sa kompletiranom dokumentacijom, nabavlja, vodi i kontrolira obračun ručnog kupa za nabavku sitnih potreba, obračunava utrošeni materijal po predstavama, vodi evidenciju izvršenih obveza, obavlja sve poslove vezane za uvoz materijala i posudbe te ih evidentira, sudjeluje u pripremi dokumentacije te vodi zapisnik u postupcima javne nabave, u odsutnosti rukovoditelja službe zamjenjuje istog, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu rukovoditelja službe i uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik

potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik važećeg certifikata iz područja javne nabave.

 

 

VODITELJ RAČUNOVODSTVA – ZA OBRAČUN PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      SSS ekonomske struke

-      5 godina radnog staža

-      informatička pismenost

-      poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i rada u COP-u

-      probni rad 2 mjeseca

-      radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: obavlja mjesečni obračun plaća i naknada plaće te ostalih naknada djelatnicima kazališta, vrši korekcije plaća, obavlja obračun obustava iz plaće, obračunava prijevoz te ostale naknade po TKU, provodi ovrhe na plaćama zaposlenika, kreira i šalje JOPPD obrasce putem e-Porezne te kontrolira porezne kartice po vrsti poreza i doprinosa, ispunjava zahtjeve za kredite, mijenja voditelja poslova likvidature ulazne dokumentacije u njegovoj odsutnosti, prati propise iz svog djelokruga rada, izdaje potvrde zaposlenicima, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

RADNIK U SLIKARNI – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- SSS, KV soboslikar i ličilac

- probni rad 2 mjeseca

- radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: izvodi soboslikarske i ličilačke radove, kaširanje i sve pripremne radove u radionici i na objektima kazališta, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, premazuje svu kazališnu opremu protupožarnim premazima, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja slikarne.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                       Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

 

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, 28.10.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15


Objavljuje


N A T J E Č A J - za popunu slobodnog radnog mjesta

RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE- 1 izvršitelj

UVJETI:
-Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu
spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije.
-5 godina radnog staža, najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računovodstva,
-informatička pismenost
-znanje jednog stranog jezika
-poznavanje izrade financijskih izvješća
-da se ne nalazi pod istragom
-da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova


Probni rad 6 mjeseci.


Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.


Opis radnog mjesta: organizira, vodi i odgovara za rad službe te cjelokupno financijsko poslovanje
kazališta, odgovara za vjerodostojnost podataka o cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini
te pravima kazališta, vrši sva plaćanja po nalogu Uprave, izrađuje kvartalne i godišnje
izvještaje te ostale izvještaje i poslove sukladno propisima koji uređuju proračunsko
računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu, izrađuje ostala
izvješća po nalogu i uz suglasnost Uprave za potrebe osnivača i drugih nadležnih tijela, daje
smjernice i priprema izvještaj za fiskalnu odgovornost, sa povjerenikom za informiranje
koordinira objavljivanje financijskih izvještaja sukladno važećim propisima, u koordinaciji s
pravnom službom prati propise iz svog djelokruga rada, vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti
na radu, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.


Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta:
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
- preslika dokumenta o poznavanju stranog jezika
- preslika dokumenta o informatičkoj pismenosti
- potvrda o nekažnjavanju


Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se
na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata
kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj
dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na
poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,
152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o
ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti
civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95,
108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da
kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu
provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u
roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg
Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.


Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu radnih mjesta, 12.10.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje N A T J E Č A J za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

1.    ELEKTRIČAR - RASVJETLJIVAČ - 1 izvršitelj

UVJETI:

-SSS elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera

-poznavanje jednog stranog jezika

-probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz rasvjetu, održavanje i scenske efekte, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

2. MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

UVJETI:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-znanje najmanje jednog stranog jezika

-informatička pismenost

-3 godine radnog staža

-probni rad 3 mjeseca

-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

3.    MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj

UVJETI:

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje zvuka, odnosno audio produkcija

-znanje jednog stranog jezika

-informatička pismenost

-3 godine radnog staža

-probni rad 3 mjeseca

-radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o kazalištima.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

4. VATROGASAC – 1 izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad 2 mjeseca.

Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

2. hrvatski državljanin

3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog 

    vatrogasca

4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

-elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

-važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

 

5. MANIPULANT U ODRŽAVANJU - POSPREMAČICA- 1 izvršitelj

UVJETI:

-NSS

-probni rad 1 mjesec

-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: obavlja poslove dopremanja sanitarne opreme u sve prostore Kazališta, obavlja poslove doprema potrebnog sanitarnog materijala za održavanje te održavanje grobnih mjesta Kazališta, obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore Kazališta, obavlja sve stručne poslove po nalogu Voditelja manipulanata u održavanju i Voditelja odjela.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom

obrazovanju.

 

6. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 3 izvršitelja

UVJETI:

-KV

-provjera zahtijevanih vještina i znanja

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

7. MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

UVJETI:

-SSS, VKV bravar

-3 godine radnog staža

- varilački atest

- provjera zahtijevanih vještina i znanja

- probni rad 2 mjeseca

-Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve bravarske radove za scenske proizvode  i   održavanje, po nalogu radi na održavanju, po nalogu zamjenjuje voditelja bravarije, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

8.    RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE- 1 izvršitelj

UVJETI:

-Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije.

-5 godina radnog staža, najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računovodstva,

-informatička pismenost

-znanje jednog stranog jezika

-poznavanje izrade financijskih izvješća

-da se ne nalazi pod istragom

-da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova

Probni rad 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Opis radnog mjesta: organizira, vodi i odgovara za rad službe te cjelokupno financijsko poslovanje kazališta, odgovara za vjerodostojnost podataka o cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini te pravima kazališta, vrši sva plaćanja po nalogu Uprave, izrađuje kvartalne i godišnje izvještaje te ostale izvještaje i poslove sukladno propisima koji uređuju proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu, izrađuje ostala izvješća po nalogu i uz suglasnost  Uprave za potrebe osnivača i drugih nadležnih tijela, daje smjernice i priprema izvještaj za fiskalnu odgovornost, sa povjerenikom za informiranje koordinira objavljivanje financijskih izvještaja sukladno važećim propisima, u koordinaciji s pravnom službom prati propise iz svog djelokruga rada, vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta:

-ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

-preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

-preslika dokumenta o poznavanju stranog jezika

-preslika dokumenta o informatičkoj pismenosti

-potvrda o nekažnjavanju

 

9.    SPECIJALIST ZA EKONOMSKE POSLOVE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- Završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije

-3 godine radnog staža

-znanje jednog stranog jezika

-informatička pismenost

-certifikat iz područja javne nabave

-probni rad 3 mjeseca

-radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: odgovoran je za nabavu materijala i usluga, organizira, vodi i nadzire poslove bagatelne nabave, izrađuje potrebne izračune troškova, analizira i prati dinamiku troškova predstava, dostavlja ponude na plaćanje te komunicira s dobavljačima, dostava istih skladištaru na daljnje zaprimanje te povrat primki sa kompletiranom dokumentacijom, nabavlja, vodi i kontrolira obračun ručnog kupa za nabavku sitnih potreba, obračunava utrošeni materijal po predstavama, vodi evidenciju izvršenih obveza, obavlja sve poslove vezane za uvoz materijala i posudbe te ih evidentira, sudjeluje u pripremi dokumentacije te vodi zapisnik u postupcima javne nabave, u odsutnosti rukovoditelja službe zamjenjuje istog, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu rukovoditelja službe i uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik

potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik važećeg certifikata iz područja javne nabave.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                        Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, 23.09.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje N A T J E Č A J za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

1.      VIOLE TUTTI - 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 22.11.2022.

-      Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.   

 

2.       KONTRABASI  TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij kontrabasa.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 22.11.2022.

-      Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.   

 

3. PRVI PUHAČ – PRVI KLARINET - 1 izvršitelj

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij klarineta.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.

-      Obavezna audicija, održati će se 21.11.2022.

-      Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju klarineta te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i klarinet pikolo i bas kao i dionicu četvrtog i petog klarineta,  norma 18 termina mjesečno.   

 

4.  VLASULJAR - 1 izvršitelj

UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

    - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

5. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER - 1 izvršitelj   

UVJETI:

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

- poznavanje jednog stranog jezika

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja. 

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika ili prijepis ocjene.     

 

6. MAJSTOR VLASULJAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

UVJETI:

-      završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz tehničkih znanosti ili umjetničkog područja

-      1 godina radnog staža

-      probni rad 3 mjeseca

Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi najsloženije frizerske i vlasuljarske radove prema zahtjevima redatelja, kostimografa i voditelja odjela, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice, vodi priručno skladište, po nalogu pomaže u obavljanju maskersko-šminkerskih poslova.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

ko kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu radnih mjesta, 09.09.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J   za popunu slobodnih radnih mjesta
                                   

 

1.RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 6 izvršitelja

 

UVJETI:

-KV

-provjera zahtijevanih vještina i znanja

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se za tri izvršitelja na neodređeno vrijeme, te za tri na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

2. RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija

- 3 godine radnog staža,

- znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost,

 - da se osoba ne nalazi pod istragom

 - certifikat iz područja javne nabave 

 - pismo preporuke od poslodavca

 - poznavanje propisa iz područja javne nabave,

 - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća

 - probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, financijske i programske planove, rebalanse planova, kvartalnu i godišnju analizu te izvješća poslovanja.  Provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, prati rokove za podnošenje prijava planova, te rokove za podnošenje izvješća nadležnim institucijama, kontrolira izvršenje Ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i Ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika diplome o završenom školovanju, potvrda o

nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik

potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području

javne nabave.

 

3.VATROGASAC – 1 izvršitelj

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad 2 mjeseca.

Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

 

UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

2. hrvatski državljanin

3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog 

    vatrogasca

4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-      preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

-      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

-      elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

-      važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

N A T J E ČA J za radno mjesto RUKOVODITELJ SLUŽBE TEHNIKE (Ž/M) – 1 izvršitelj, 02.09.2022.

U skladu s člankom 18. st. 1. t. 14. i članka 38. i  39. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, intendantica r a s p i s u j e

N A T J E ČA J   za radno mjesto

 

RUKOVODITELJ SLUŽBE TEHNIKE (Ž/M) – 1 izvršitelj

 

Za rukovoditelja službe Tehnike može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- iznimne organizacijske i komunikacijske vještine,

- aktivno znanje rada u vektorskim programima (CAD. InDesign i dr.), napredno zanje programa za tablično računanje (Excel),

Rukovoditelja službe Tehnike imenuje se na razdoblje od četiri godine, odnosno za vrijeme trajanja mandata intendanta uz probni rad od 6 mjeseci.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta na hrvatskom jeziku, te životopis s referencama podnose se na adresu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15,  10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u službenom glasilu RH i dnevnom tisku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

JA V N I  N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora, 19.05.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Trg Republike Hrvatske 15
ZAGREB

Broj: 17898/1
Zagreb, 19.5.2022.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 18. st. 1. t. 18. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, zastupano po intendantici mr.sc. Dubravki Vrgoč, objavljuje sljedeći

 

J A V N I  N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I Predmet natječaja

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb, radi obavljanja djelatnosti pripremanja i usluživanja obroka, toplih i hladnih napitaka i bezalkoholnih pića.

Poslovni prostor sastoji se od:
• Prostorije Kluba djelatnika HNK, kuhinja (zatvorenog tipa)
• Prostorije Kluba djelatnika HNK, sala (zatvorenog tipa)
• Terasa na površini uz istočno pročelje HNK u Zagrebu.

II Opći uvjeti natječaja

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 (tri) godine, s početkom zakupa od 10. 6. 2022. godine, te obveznim početkom rada najkasnije 20. 6. 2022. godine.

Iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od 15.000,00 (petnaestisuća) kuna bez PDV-a, za sve prostore, za cijelo vrijeme trajanja zakupa, unatoč činjenici da kantina (prostorije Kluba djelatnika HNK, kuhinja i sala) ne rade za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora djelatnika HNK u Zagrebu.

Režijske troškove plaćati će zakupodavac.

Poslovni prostori i/ili njegovi dijelovi ne mogu se davati u podzakup.

Kao uvjet za sklapanje ugovora o zakupu ponuditelj mora:
• pripremiti za zaposlenike Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu oko 200 obroka dnevno, od ponedjeljka do subote u vremenu od 09,00 do 16,00 sati, a po potrebi i nedjeljom, sukladno rasporedu rada u Kazalištu, uz ponudu od najmanje tri vrste jela, od čega jedno jelo mora biti vegetarijansko;
• usluživati goste (publiku) toplim i hladnim napitcima, bezalkoholnim pićima i hranom, od ponedjeljka do subote u punom radnom vremenu ugostiteljskog objekta, a nedjeljom sukladno kazališnom repertoaru i potrebama publike;
• nabaviti nedostajuću opremu i sitni inventar;
• od Grada Zagreba i ostalih nadležnih tijela ishoditi sva potrebna odobrenja za korištenje terase, posebno odobrenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kojim se odobrava zakupoprimcu postavljanje stolova, stolica i drugih naprava na površini uz istočno pročelje HNK u Zagrebu.

Ponuda mora sadržavati:
• popunjeni obrazac ponude,
• presliku važeće osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu, odnosno za osobu ovlaštenu za zastupanje ponuditelja pravne osobe,
• prijedlog jelovnika i izbora pića uz popunjeni cjenik jela i pića s maksimalnom cijenom obroka od 45,00 kuna.
• prijedlog jelovnika za mjesec dana s normativom,
• izvadak iz sudskog registra, odnosno obrtnica ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,
• dokaz o stručnoj osposobljenosti zaposlenika,
• BON 2 (SOL 2) obrazac za glavni račun kojim se dokazuje solventnost, izdan od bankarske ili druge financijske institucije, iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije u blokadi računa u posljednjih šest mjeseci prije podnošenja prijave na natječaj,
• potvrdu nadležne Porezne uprave da ponuditelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio sve obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ne starije od 30 dana od dana objave,
• reference o dosadašnjem obavljanju ugostiteljske djelatnosti kroz razdoblje od najmanje 2 godina,
• uvjerenje da se protiv ponuditelja, odnosno odgovorne osobe ponuditelja ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana od dana objave,
• potvrda o uplati depozita za ozbiljnost ponude, koju je potrebno uplatit na račun HNK u Zagrebu broj HR7123400091100111841 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 00- 12022, svrha uplate depozit po pozivu na zakup broj 1/2022, u iznosu od 15.000,00 (petnaesttisuća) kuna. Depozit se vraća ponuditelju na račun u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Ponuda hrane i pića mora biti primjerena zdravoj prehrani zaposlenika Kazališta. Kazalište će svakih 6 mjeseci provoditi anketiranje korisnika o kvaliteti hrane i pića.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Pregled prostora moguće je izvršiti u razdoblju od 23. 5. do 1. 6. 2022. godine, od 10 do 13 sati od ponedjeljka do petka, uz prethodnu najavu na kontakt broj 099 5258 722 (Dražen Vrtodušić).

III Posebni uvjeti natječaja

Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude te ako nisu već iskoristili prednost pri zakupu poslovnog prostora.

Osoba koja ostvaruje navedeno pravo prvenstva dužna je uz ponudu dostaviti:
• potvrdu o utvrđenom statusu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, izdane od nadležnog Ureda za obranu, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj, temeljem koje ostvaruje pravo prvenstva na natječaju za zakup poslovnog prostora,
• uvjerenje nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj, kojim ponuditelj dokazuje da nije korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

IV Dostava i razmatranje ponuda

Pisana ponuda za natječaj, s naznakom „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj!“ dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb, poštom preporučeno najkasnije do 5. 6. 2022., do 16,00 sati.

Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

Neće se priznati ugovori koje su osobe s pravom prvenstva po posebnim uvjetima ovog natječaja sklopile s trećim osobama.

Sve pravodobno pristigle ponude bit će otvorene i pregledane odmah po zaključenju ovog natječaja, u prostorijama Kazališta. Otvaranje i pregledavanje ponuda nije javno.

Kriterij za odabir ponude predstavlja najviši iznos zakupnine. Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaključenja natječaja.

HNK u Zagrebu zadržava pravo poništiti natječaj ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja natječaja, da su bile poznate prije te ako postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčijeg Poziva na natječaj, da su bile poznate prije.

Izabrani ponuditelj sklapa ugovor o zakupu poslovnog prostora s Kazalištem u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru.
Odabrani ponuditelj dužan prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti bezuvjetno jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ugovora o zakupu u vidu pravilno ispunjene bjanko zadužnice do iznosa od 100.000,00 (stotisuća) kuna.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu
intendantica mr.sc. Dubravka Vrgoč

 *Obrazac ponude preuzmite OVDJE-OBRAZAC ZA PONUDE.

 

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 13.05.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

1. VATROGASAC – 1 izvršitelj , za prijem u radni odnos na neodređeno    

          - probni rad 2 mjeseca

          - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

 

UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

2. hrvatski državljanin

3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog 

    vatrogasca

4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-      preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

-      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

-      elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

-      važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                       Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

                                                            

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 30.03.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. VIOLE TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 17.06.2022.
- Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.


2. KONTRABASI TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij kontrabasa.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 21.06.2022.
- Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.

 

3. VIOLONČELI TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violončela.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 14.06.2022.
- Opis radnog mjesta: Svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice ili njegov zamjenik, norma, 26 termina mjesečno.

4. UDARALJKE TUTTI - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 20.06.2022.
- Opis radnog mjesta: Svira i slijedi pri izvođenju upute vođe udaraljki, norma 22 termina mjesečno.

 

5. SOLIST - VOĐA VIOLONČELA - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violončela.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 13.06.2022.
- Opis radnog mjesta: izvodi sva sola (prema partituri), vodi i odgovara za skladan rad dionice violončela te određuje njihov raspored sjedenja, organizira dodatne pokuse unutar dionice, svira predstave na prvom pultu, norma 17 termina mjesečno.

 

6. TREĆI PUHAČ – BAS TROMBON - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij trombona.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 15.06.2022.
- Opis radnog mjesta: svira i slijedi pri izvođenju upute prve trublje i prvog trombona, u partiturama koje uključuju četiri trombona svira dionicu četvrtog trombona, norma 20 termina mjesečno.

 

7. PRVI PUHAČ – PRVI KLARINET - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij klarineta.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 03.06.2022.
- Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju klarineta te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i klarinet pikolo i bas kao i dionicu četvrtog i petog klarineta, norma 18 termina mjesečno.

 

8. ZAMJENIK KONCERTNOG MAJSTORA OPERNOG ORKESTRA - 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- Obavezna audicija, održati će se 02.06.2022.
- Opis radnog mjesta: po nalogu mijenja koncertnog majstora, prije početka pokusa i predstava obavlja ugađanje orkestra te odgovara za kvalitetnu intonaciju orkestra, svira na jednom od prva tri pulta, norma 18 termina mjesečno.

 

9. MANIPULANT U ODRŽAVANJU - POSPREMAČICA- 1 izvršitelj

UVJETI:

- NSS
- probni rad 1 mjesec
- radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: obavlja poslove dopremanja sanitarne opreme u sve prostore Kazališta, obavlja poslove doprema potrebnog sanitarnog materijala za održavanje te održavanje grobnih mjesta Kazališta, obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore Kazališta, obavlja sve stručne poslove po nalogu Voditelja manipulanata u održavanju i Voditelja odjela.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom
obrazovanju.

 

10. RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE I ODRŽAVANJA – 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS ili KV strojarskog smjera, elektrotehničkog smjera
- položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja
- probni rad 2 mjeseca
- radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: samostalno nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju i održava ih, vodi službene evidencije i evidencije o izvršenom radu, te pisane izvještaje o kvarovima, prema nalogu obavlja i poslove drugog održavanja, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja energetike i održavanja.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe te potvrdu o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta na hrvatskom jeziku, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

Natječaj za popunu radnih mjesta, 02.03.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J  za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

1.      VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj

UVJETI:

 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

 - 3 godine radnog staža

 - znanje jednog stranog jezika,

 - informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)

 - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine

 - probni rad 3 mjeseca

 - radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslik diplome o završenom školovanju

- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene)

 

2.       RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 UVJETI:

 -KV

-provjera zahtijevanih vještina i znanja

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

3. MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 UVJETI:

 - završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

- znanje najmanje jednog stranog jezika

- informatička pismenost

-  3 godine radnog staža

-  probni rad 3 mjeseca

-  radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

4.      MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj

UVJETI:

 - završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje zvuka, odnosno audio produkcija

- znanje jednog stranog jezika

- informatička pismenost

- 3 godine radnog staža

- probni rad 3 mjeseca

- radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o kazalištima.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 5.  SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U DRAMI, OPERI I BALETU – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      SSS

-      3 godine radnog staža

-      znanje najmanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      probni rad 2 mjeseca

-      radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

Opis radnog mjesta: osmišljava i unapređuje prodaju, izrađuje planove razvoja publike, organizira i obavlja sve poslove grupne i individualne prodaje ulaznica, organizira i provodi prodaju pretplata, radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima te redovito informira i komunicira s pretplatnicima, koordinira svoj rad s rukovoditeljem prodaje i višim stručnim savjetnikom za odnose s javnošću, surađuje s urednikom u pripremi dnevnih programa, mjesečnih rasporeda, programskih knjižica, plakata, transparenata, promotivnih letaka, prospekta pretplate i drugih promotivnih izdanja Drame, Opere i Baleta, dostavlja izvještaje na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj bazi Upravi i rukovoditelju službe, ažurira sve adrese potrebne za funkcioniranje službe (liste premijernih uzvanika, novinari, tvrtke, škole, udruge i dr.), obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave i rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).                        

                   

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

 

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 26.01.2022.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J  za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

1. INSPICIJENT - ŠAPTAČ 1 izvršitelj

 UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja

-      1 godina radnog iskustva

-      probni rad 6 mjeseci

-      radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme (2 do 4 godine) sukladno odredbama članka 41. Zakona o Kazalištima.                                     

Opis radnog mjesta: organizira i vodi pokuse i predstave, usklađuje rad cijelog umjetničkog i tehničkog ansambla na pokusima i predstavama, kontrolira pravovremenu prisutnost svih sudionika u predstavi, kontrolira tehničku pripremljenost scene, koordinira rad cijelog umjetničkog i tehničkog ansambla na pokusima i predstavama izvan zgrade kazališta, nakon predstave dostavlja izviješće ravnatelju direkcije, po nalogu pomaže gostujućim inspicijentima i obavlja svoju djelatnost u okviru svih događanja u produkciji kazališta, na pokusima i predstavama prati scensku radnju te podsjeća glumce na tekst, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja direkcije.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje                                     

Obavezna audicija, održati će se 11.02.2022 u HNK Zagreb.

 

 2. KOREPETITOR – 1 izvršitelj

 UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij klavira, dirigiranja ili kompozicije

-      1 godina radnog staža

-      probni rad 6 mjeseci

-      radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme (2 do 4 godine) sukladno odredbama članka 41. Zakona o Kazalištima.  

Opis radnog mjesta: u skladu s naputcima umjetničkog voditelja opernog studija i dirigenta predstave, priprema uloge sa solistima, izvodi scensku glazbu na instrumentima s tipkama i udaraljkama te svira čembalo i druge instrumente s tipkama u orkestru, svira režijske pokuse i generalni klavirski pokus, po nalogu dirigira predstave i scensku glazbu, organizira rad scenske glazbe prema naputcima umjetničkog voditelja opernog studija, po nalogu asistira zborovođi i dirigentima, upisuje u računalo prijevod libreta prema klavirskom izvatku, izrađuje titlove i prati pjevani tekst na predstavama, po nalogu obavlja gore navedene poslove i za druga događanja u okviru produkcije kazališta, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja direkcije

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje                                     

Obavezna audicija, održati će se 24.02.2022. u 11 sati u velikoj pokusnoj dvorani (br.58) u HNK Zagreb.

 

3. MASKER – 1 izvršitelj   

 UVJETI:

-      SSS kozmetičar ili škola primijenjene umjetnosti

-      probni rad 2 mjeseca

-      provjera zahtijevanih znanja i vještina

-      radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: Obavlja sve maskerske, šminkerske i po nalogu vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 4. VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.

-        3 godine radnog staža

-        informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD)

-        znanje jednog stranog jezika

-        razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada

-        probni rad 6 mjeseci

-        radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: Organizira i vodi svoj odjel, usuglašavajući i kontrolirajući rokove izvršenja i kvalitetu rada, sudjeluje u pripremi, planiranju i predaji skica kao i vremenskom planu rada svog odjela, kod predaje skica savjetuje scenografe o upotrebi elemenata iz fundusa Kazališta radi postizanja uštede, razrađuje dokumentaciju i objedinjuje predračune materijala za proizvodnju u skladu s budžetom, te kontrolira trošenje sredstava budžeta, raspoređuje poslove po radionicama, kontrolira evidenciju      o prisutnosti na radu, sudjeluje u pripremi gostovanja, organizira obračun scenografskog dekora, sistematizira ga na web te organizira katalogizaciju uskladištenih scenskih elemenata i na engleskom jeziku itd.

                

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

5. ORUŽAR – SKLADIŠTAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 UVJETI: 

-        SSS

-        3 godine radnog staža

-        dozvola za rukovanje oružjem i izvođenje scenskih efekata pucnja

-        provjera zahtijevanih vještina i znanja

-        probni rad 2 mjeseca

-        radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: radi sve poslove vezane uz oružje, radi scenske efekte i vodi skladište oružja, po nalogu radi poslove vezane uz rekvizitu na pozornici, na održavanju i transportu, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik dozvole za rukovanje oružjem i izvođenje scenskih efekata pucnja.

 

 6. MANIPULANT U ODRŽAVANJU - POSPREMAČICA / POSPREMAČ - 1 izvršitelj

 UVJETI:

          - NSS

           - probni rad 1 mjesec

          - radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: obavlja poslove dopremanja sanitarne opreme u sve prostore Kazališta, obavlja poslove doprema potrebnog sanitarnog materijala za održavanje te održavanje grobnih mjesta Kazališta, obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore Kazališta, obavlja sve stručne poslove po nalogu Voditelja manipulanata u održavanju i Voditelja odjela.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom

obrazovanju.

 

 7. MAJSTOR IZRADE REKVIZITA – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-        Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje likovne umjetnosti, studij kiparstva

-        znanje najmanje jednog stranog jezika

-        probni rad 6 mjeseci

-        radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: samostalno izvodi najsloženije kiparske radove prema zahtjevima voditelja odjela i scenografa, te kiparske radove na održavanju, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, razrađuje dokumentaciju za rekvizitu, pokućstvo i oružje, vodi priručno skladište, izrađuje i popravlja rekvizitu, pokućstvo i oružje, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

 8. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj

 UVJETI:

 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

    - 3 godine radnog staža

    - znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili         archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)

    - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine

    - probni rad 3 mjeseca

    - radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslik diplome o završenom školovanju

- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene)

 

 9. MAJSTOR TAPETAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 UVJETI:

 -        SSS, VKV tapetar

-        3 godine radnog staža

-        provjera zahtijevanih vještina i znanja

-        probni rad 2 mjeseca

-        radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: samostalno izvodi najsloženije tapetarske radove za scenu i održavanje, po nalogu zamjenjuje voditelja, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, vodi priručno skladište, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

10. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 2 izvršitelja

 UVJETI:

          -KV

          -provjera zahtijevanih vještina i znanja

          -probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se za jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, a za drugog na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 11.  RUKOVATELJ KLIMATIZACIJE I ODRŽAVANJA – 1 izvršitelj

 UVJETI:

 -        SSS ili KV strojarskog smjera, elektrotehničkog smjera

-        položen ispit za rukovatelja centralnog grijanja

-        probni rad 2 mjeseca

-        radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: samostalno nadzire i rukuje uređajima za centralno grijanje i klimatizaciju i održava ih, vodi službene evidencije i evidencije o izvršenom radu, te pisane izvještaje o kvarovima, prema nalogu obavlja i poslove drugog održavanja, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja energetike i održavanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe te potvrdu o položenom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja.

 

 12. MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-        završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

-        znanje najmanje jednog stranog jezika

-        informatička pismenost

-        3 godine radnog staža

-        probni rad 3 mjeseca

-        radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: postavlja i nadzire rasvjetu predstava, sudjeluje u izradi potrebne tehničke dokumentacije, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi na regulatoru, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, obavlja sve stručne poslove prema nalogu voditelja rasvjete.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik potvrde o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene) i preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

13. MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje zvuka, odnosno audio produkcija

-      znanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      3 godine radnog staža

-      probni rad 3 mjeseca

-      radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o kazalištima.

Opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 14.  SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U DRAMI, OPERI I BALETU – 1 izvršitelj

 UVJETI:

 -      SSS

-      3 godine radnog staža

-      znanje najmanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      probni rad 2 mjeseca

-      radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

Opis radnog mjesta: osmišljava i unapređuje prodaju, izrađuje planove razvoja publike, organizira i obavlja sve poslove grupne i individualne prodaje ulaznica, organizira i provodi prodaju pretplata, radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima te redovito informira i komunicira s pretplatnicima, koordinira svoj rad s rukovoditeljem prodaje i višim stručnim savjetnikom za odnose s javnošću, surađuje s urednikom u pripremi dnevnih programa, mjesečnih rasporeda, programskih knjižica, plakata, transparenata, promotivnih letaka, prospekta pretplate i drugih promotivnih izdanja Drame, Opere i Baleta, dostavlja izvještaje na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj bazi Upravi i rukovoditelju službe, ažurira sve adrese potrebne za funkcioniranje službe (liste premijernih uzvanika, novinari, tvrtke, škole, udruge i dr.), obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave i rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).                        

                   

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

 

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 24.11.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

1.      PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR - 2 izvršitelja

 UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-      Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), obvezan je ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno

-      Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno članku 41. Zakona o kazalištima.

-      Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 08.12.2021. u velikoj pokusnoj dvorani  (soba 58) u 15:00 sati.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                     Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

                                                           

 

 

 

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 29.10.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J  za popunu slobodnog radnog mjesta  

1.      PRVI PUHAČ – PRVI FAGOT - 1 izvršitelj

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij fagota.

Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju fagota te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i četvrti fagot te drugi kontrafagot, norma 18 termina mjesečno.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome.                               

Obavezna audicija, održati će se 19.11.2021. u 15 sati u velikoj pokusnoj dvorani HNK Zagreb.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                           Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

                                                            

 

 

 

 

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta, 15.10.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1.    VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje svjetla, odnosno audio, odnosno video produkcije

-      3 godine radnog staža

-      znanje najmanje jednog stranog jezika

-      probni rad 6 mjeseci

-      Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i            preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

2. MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj

 

      UVJETI:

-      završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje zvuka, odnosno audio produkcija

-      znanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      3 godine radnog staža

-      probni rad 3 mjeseca

-      opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o      kazalištima.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik diplome, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

 

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA, 15.10.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 15

10000 ZAGREB

Zagreb, 12.10.2021.

 

OBJAVLJUJE ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

 

objavljenog 10.09.2021. na mrežnim stranicama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, portala MojPosao te u Narodnim Novinama.

Poništava se natječaj za radno mjesto VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

INTENDANTICA

mr. sc. Dubravka Vrgoč

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta, 10.09.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1.    VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje svjetla, odnosno audio, odnosno video produkcije

-      3 godine radnog staža

-      znanje najmanje jednog stranog jezika

-      probni rad 6 mjeseci

-      Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i            preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

2. BRAVAR – 1 izvršitelj

 UVJETI:

          -SSS, KV bravar

          -probni rad 2 mjeseca

          -provjera zahtijevanih vještina

          -Opis radnog mjesta: samostalno izvodi sve bravarske radove za scensku proizvodnju i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu radi na održavanju, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom

obrazovanju.

 

3.MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj

UVJETI:

-      završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, umjetničko područje, oblikovanje zvuka, odnosno audio produkcija

-      znanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      3 godine radnog staža

-      probni rad 3 mjeseca

-      opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o      kazalištima.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik diplome, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

4. VODITELJ SCENSKE TEHNIKE – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-        Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.     

-         3 godine radnog staža

-         informatička pismenost – znanje rada u vektorskim programima (CAD ili InDesign) i napredno poznavanje rada u MS Excelu  

-         znanje jednog stranog jezika

-         razvijene organizacijske i komunikacijske vještine 

-         probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene).   

 

 5.      PRODUCENT OPERE – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja

-      3 godine radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili glazbeno scenskoj djelatnosti

-      znanje najmanje jednog stranog jezika - engleskog

-      informatička pismenost

-      probni rad 6 mjeseci

-      radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: u suradnji s Upravom izrađuje financijski plan sezone i njegovu realizaciju, pronalazi sponzore, izrađuje troškovnike za predstave i prati njihovu realizaciju, ispunjava aplikacije za EU i ostale fondove, u dogovoru s ravnateljem direkcije izrađuje tjedne, mjesečne i godišnje rasporede, koordinira i prati proizvodnju predstava u svim fazama, financijski i organizacijski prati realizaciju predstave do i nakon premijere te gostujuće predstave, koordinira produkcijske sastanke između direkcija i autorskih timova, koordinira pripremu Ugovora za sve vanjske suradnike i umjetnike, kontrolira i evidentira izvršenje svih obveza honorarnih suradnika i umjetnika, koordinira sve poslove vezane uz koprodukcije i gostovanja, po nalogu uprave aktivno sudjeluje u prodaji ulaznica i promociji predstava, sudjeluje na repertoarnim sjednicama, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti:

-preslik diplome

-ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

-preslik potvrde o poznavanju engleskog jezika (ili prijepis ocjene)

-preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)

            

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

NATJEČAJ za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, 08.09.2021.

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima („Narodne novine“, broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 20., 21. i 23. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.

 

Za intendanticu/intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

– pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;

– afirmiranost na području kulture;

– znanje najmanje jednog stranog jezika.

 

Intendantica/intendant se imenuje na mandat od četiri godine.

Intendantica/intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sastavni je dio ovoga natječaja.

Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid u natječajnu dokumentaciju koja sadrži osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu te kadrovske i financijske pokazatelje, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, dok traje natječaj radnim danom (ponedjeljak – petak), od 11 do 14 sati.

Kandidatkinje/kandidati prije uvida u natječajnu dokumentaciju obvezni su potpisati izjavu da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

 Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za intendanticu/intendanta – ne otvaraj« ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici za pismo s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o izboru intendantice/intendanta najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

PONIŠTENJE NATJEČAJA za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, 08.09.2021.

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 20., 21. i 23. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Poništava se javni natječaj za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, objavljen u Narodnim novinama br. 94 od 27. kolovoza 2021. godine, Večernjem listu te na mrežnim stranicama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

NATJEČAJ za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, 27.08.2021.

Na temelju članka 27 . Zakona o kazalištima (Narodne Novine, broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) i članka 20., 21. i 23. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

 

 

Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-        završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;

-        pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;

-        afirmiranost na području kulture;

-        znanje najmanje jednog stranog jezika.

 

Intendantica/intendant  se imenuje na mandat od četiri godine.

Intendantica/intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

 

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sastavni je dio ovoga natječaja.

 

Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid u natječajnu dokumentaciju koja sadrži osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu, te kadrovske i financijske pokazatelje, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, za vrijeme trajanja natječaja svakog radnog dana (pon-pet), od 11 – 14 sati.

 

Kandidatkinje/kandidati prije uvida u natječajnu dokumentaciju obvezni su potpisati izjavu da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

 

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od njegova objavljivanja, a u istom roku se primaju prijave kandidatkinja/kandidata.

 

Prijave s prilozima  podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb, s naznakom ''Natječaj za intendanticu/intendanta – ne otvaraj'' ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

 

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

 

Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o  izboru intendantice/intendanta  najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                   Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

 

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta, 09.06.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1.    VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike

-      3 godine radnog staža

-      znanje jednog stranog jezika

-      poznavanje programa za crtanje autoCAD

-      probni rad 6 mjeseci

-      Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje           preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene),

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD  (ili prijepis ocjene)

 

2. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj

 UVJETI:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

    - 3 godine radnog staža

    - znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili         archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)

    - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine

    - probni rad 3 mjeseca

    - Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslik diplome o završenom školovanju

- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene)

 

3. BRAVAR – 1 izvršitelj

 UVJETI:

          -SSS, KV bravar

          -probni rad 2 mjeseca

          -provjera zahtijevanih vještina

          -Opis radnog mjesta: samostalno izvodi sve bravarske radove za scensku proizvodnju i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu radi na održavanju, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom

obrazovanju.

 

4.    SPECIJALIST ZA EKONOMSKE POSLOVE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      Završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije

-      3 godine radnog staža

-      znanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      certifikat iz područja javne nabave

-      probni rad 3 mjeseca

-      radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: odgovoran je za nabavu materijala i usluga, organizira, vodi i nadzire poslove bagatelne nabave, izrađuje potrebne izračune troškova, analizira i prati dinamiku troškova predstava, dostavlja ponude na plaćanje te komunicira s dobavljačima, dostava istih skladištaru na daljnje zaprimanje te povrat primki sa kompletiranom dokumentacijom, nabavlja, vodi i kontrolira obračun ručnog kupa za nabavku sitnih potreba, obračunava utrošeni materijal po predstavama, vodi evidenciju izvršenih obveza, obavlja sve poslove vezane za uvoz materijala i posudbe te ih evidentira, sudjeluje u pripremi dokumentacije te vodi zapisnik u postupcima javne nabave, u odsutnosti rukovoditelja službe zamjenjuje istog, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu rukovoditelja službe i uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik

potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik važećeg certifikata iz područja javne nabave.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta, 26.04.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE – 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, studij prava – diplomirani pravnik
- znanje najmanje jednog stranog jezika
- informatička pismenost
- pravosudni ispit
- da se ne nalazi pod istragom
- probni rad 6 mjeseci
- Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: informira i savjetuje Kazalište kao poslodavca o svim pravima i obvezama iz radnih odnosa, po nalogu rukovoditelja službe/ili Uprave sastavlja Ugovore i Odluke te obavlja ostale pravne poslove, kontrolira zakonitost rada Kazališta, zamjenjuje rukovoditelja službe prilikom njegove odsutnosti, prati propise iz svog djelokruga rada, izrađuje Ugovore za potrebe kadrovske službe, obavlja i ostale poslove iz područja rada po nalogu rukovoditelja službe ili Uprave.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome,
- preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o nekažnjavanju
- preslik potvrde o položenom pravosudnom ispitu

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta, 21.04.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
- 3 godine radnog staža
- znanje jednog stranog jezika
- poznavanje programa za crtanje autoCAD
- probni rad 6 mjeseci
- Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene),
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene)

2. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
- 3 godine radnog staža
- znanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost - znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)
- razvijene organizacijske i komunikacijske vještine
- probni rad 3 mjeseca
- Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslik diplome o završenom školovanju
- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene)

3. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

UVJETI:
-KV
-probni rad 2 mjeseca
-provjera zahtijevanih vještina i znanja
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

4. KROJAČ ŽENSKIH KOSTIMA- 1 izvršitelj

UVJETI:
- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač
- 1 godina radnog staža
- probni rad 2 mjeseca
- provjera zahtijevanih znanja i vještina
- Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja ženske krojačnice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

5. MAJSTOR TONA – 2 izvršitelja

UVJETI:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
- znanje jednog stranog jezika
- informatička pismenost
- 3 godine radnog staža
- poznavanje glazbene partiture
- poznavanje procesa video produkcije i postprodukcije
- probni rad 3 mjeseca
- opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.
Radni odnos zasniva se za jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, a za drugog na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

6. MANIPULANT U ODRŽAVANJU - POSPREMAČICA- 1 izvršitelj

UVJETI:
-NSS
- probni rad 1 mjesec
- Opis radnog mjesta: obavlja poslove dopremanja sanitarne opreme u sve prostore Kazališta, obavlja poslove doprema potrebnog sanitarnog materijala za održavanje te održavanje grobnih mjesta Kazališta, obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore Kazališta, obavlja sve stručne poslove po nalogu Voditelja manipulanata u održavanju i Voditelja odjela.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom
obrazovanju.

7.BRAVAR – 1 izvršitelj

UVJETI:
-SSS, KV bravar
-probni rad 2 mjeseca
-provjera zahtijevanih vještina
-Opis radnog mjesta: samostalno izvodi sve bravarske radove za scensku proizvodnju i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu radi na održavanju, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja kazališne bravarije.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom
obrazovanju.

8. SKLADIŠTAR KAZALIŠNE REKVIZITE – 1 izvršitelj

UVJETI:
-SSS
-dozvola za rukovanje oružjem i izvođenje scenskih efekata pucnja
-probni rad 2 mjeseca
-provjera zahtijevanih vještina i znanja
-Opis radnog mjesta: radi sve poslove vezane uz rekvizitu i scenske efekte, vodi skladište rekvizite, po nalogu radi na pozornici, održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom
obrazovanju i preslik dozvole za rukovanje oružjem i izvođenje scenskih efekata pucnja

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta, 31.03.2021.

U skladu s člankom 18. st. 1. t. 14. i člancima 38., 39. i 44. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, intendantica r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za popunu radnog mjesta

 

1. POMOĆNIK INTENDANTA – RAVNATELJ OPERE (Ž/M) - 1 izvršitelj

UVJETI:


- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja humanističkih znanosti ili umjetničkog područja
- 5 godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti
- znanje najmanje jednog stranog jezika
- istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području glazbeno-scenske umjetnosti
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata Intendanta
Opis radnog mjesta: organizira, vodi i odgovara za rad direkcije Opere, priprema i predlaže plan, program i raspored umjetničkog rada te odgovara za njegovu provedbu, koordinira rad s ostalim direkcijama i službama, predlaže angažiranje umjetničkog i ostalog osoblja, dogovara gostovanja i suradnju s ostalim kazalištima i festivalima, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Intendanta
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome,
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- prijedlog četverogodišnjeg programa svog rada

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Obavezno naznačiti: „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – ravnatelja Opere - ne otvaraj.“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta, 19.03.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu slobodnog radnog mjesta

 

1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
- 3 godine radnog staža
- znanje jednog stranog jezika
- poznavanje programa za crtanje autoCAD
- probni rad 6 mjeseci
- Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:
- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene),
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene)

 

2. PRODUCENT OPERE – 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti
- 3 godine radnog staža u kazališnoj djelatnosti
- znanje najmanje jednog stranog jezika
- informatička pismenost
- određeno glazbeno obrazovanje
- probni rad 6 mjeseci
- radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: u suradnji s Upravom izrađuje financijski plan sezone i njegovu realizaciju, pronalazi sponzore, izrađuje troškovnike za predstave i prati njihovu realizaciju, ispunjava aplikacije za EU i ostale fondove, u dogovoru s ravnateljem direkcije izrađuje tjedne, mjesečne i godišnje rasporede, koordinira i prati proizvodnju predstava u svim fazama, financijski i organizacijski prati realizaciju predstave do i nakon premijere te gostujuće predstave, koordinira produkcijske sastanke između direkcija i autorskih timova, koordinira pripremu Ugovora za sve vanjske suradnike i umjetnike, kontrolira i evidentira izvršenje svih obveza honorarnih suradnika i umjetnika, koordinira sve poslove vezane uz koprodukcije i gostovanja, po nalogu uprave aktivno sudjeluje u prodaji ulaznica i promociji predstava, sudjeluje na repertoarnim sjednicama, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.
Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti:
-preslik diplome
-ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
-preslik potvrde o poznavanju jednog jezika (ili prijepis ocjene)
-preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)
-svjedodžbu o završenom glazbenom obrazovanju

 

3. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
- 3 godine radnog staža
- znanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost - znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)
- razvijene organizacijske i komunikacijske vještine
- probni rad 3 mjeseca
- Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje
- preslik diplome o završenom školovanju
- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)
- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD (ili prijepis ocjene).

 

4. KROJAČ MUŠKIH KOSTIMA- 1 izvršitelj

UVJETI:
- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač
- 1 godina radnog staža
- probni rad 2 mjeseca
- provjera zahtijevanih znanja i vještina
- Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

5. SPECIJALIST ZA EKONOMSKE POSLOVE U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije
- 3 godine radnog staža
- znanje jednog stranog jezika
- informatička pismenost
- certifikat iz područja javne nabave
- probni rad 3 mjeseca
- radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme
Opis radnog mjesta: odgovoran je za nabavu materijala i usluga, organizira, vodi i nadzire poslove bagatelne nabave, izrađuje potrebne izračune troškova, analizira i prati dinamiku troškova predstava, dostavlja ponude na plaćanje te komunicira s dobavljačima, dostava istih skladištaru na daljnje zaprimanje te povrat primki sa kompletiranom dokumentacijom, nabavlja, vodi i kontrolira obračun ručnog kupa za nabavku sitnih potreba, obračunava utrošeni materijal po predstavama, vodi evidenciju izvršenih obveza, obavlja sve poslove vezane za uvoz materijala i posudbe te ih evidentira, sudjeluje u pripremi dokumentacije te vodi zapisnik u postupcima javne nabave, u odsutnosti rukovoditelja službe zamjenjuje istog, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu rukovoditelja službe i uprave.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane
Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik
potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik važećeg certifikata iz područja javne nabave.

 

6. VLASULJAR - 1 izvršitelj

UVJETI:
- SSS frizer
- probni rad 2 mjeseca
- provjera zahtijevanih znanja i vještina
- Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

7. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

UVJETI:
-KV
-probni rad 2 mjeseca
-provjera zahtijevanih vještina i znanja
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a do povratka djelatnika s bolovanja.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta, 08.01.2021.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1.      VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike

-      3 godine radnog staža

-      znanje jednog stranog jezika

-      poznavanje programa za crtanje autoCAD

-      probni rad 6 mjeseci

-      Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje           preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene),

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja rada u programu autoCAD  (ili prijepis ocjene)

 

 2.      POSLOVNI RAVNATELJ – POMOĆNIK INTENDANTICE - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz  područja društvenih znanosti

-      3 godine radnog staža

-      znanje jednog stranog jezika

-      probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata   Intendanta

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome,

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Za radno mjesto pod brojem 2, obavezno naznačiti: „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja - ne otvaraj.“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

Odluka o poništenju natječaja, 09.12.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 15

10000 ZAGREB

Zagreb, 04.12.2020.

 

OBJAVLJUJE ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog 30.10.2020. na mrežnim stranicama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, portala MojPosao te u Narodnim Novinama.

Poništava se natječaj za radno mjesto VATROGASAC – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 09.12.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 1.    VIOLE TUTTI - 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij viole.

-      Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 42. Zakona  o kazalištima.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                            Obavezna audicija, održati će se 25.01.2021.

           Opis radnog mjesta: svira prema uputama vođe dionice, koncertnog majstora ili  

     Zamjenika koncertnog majstora, svira za pultom kojeg mu određuje vođa dionice   

     ili njegov zamjenik, norma 26 termina mjesečno.

 

 

2.    ZAMJENIK VOĐE DIONICA DRUGIH VIOLINA – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.

-      Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.

Obavezna audicija održati će se 11.01.2021.

Opis radnog mjesta: prema nalogu vođe dionice mijenja istoga, sjedi na jednom od prva dva pulta, norma  20 termina mjesečno.

 

 3.    PRVI PUHAČ – PRVI FAGOT – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij fagota.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s roditeljskog dopusta.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.

Obavezna audicija održati će se 12.01.2021.

Opis radnog mjesta: svira i vodi sekciju fagota te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i četvrti fagot, te drugi kontra fagot, norma 18 termina mjesečno.

 

4. VATROGASAC – 1 izvršitelj , za prijem u radni odnos na neodređeno     

          - probni rad 2 mjeseca

          - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

 

UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

2. hrvatski državljanin

3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog  

    vatrogasca

4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-      preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

-      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

-      elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

-      važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                       Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 27.11.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike

-      3 godine radnog staža

-      znanje najmanje jednog stranog jezika

-      poznavanje programa za crtanje autoCAD

-      probni rad 6 mjeseci

-      Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje        - preslik potvrde o poznavanju jednog jezika (ili prijepis ocjene),

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti i poznavanja programa autoCAD (ili prijepis ocjene).

 

 2. PRODUCENT OPERE – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti

-      3 godine radnog staža u kazališnoj djelatnosti

-      znanje najmanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      određeno glazbeno obrazovanje

-      probni rad 6 mjeseci

-      radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: u suradnji s Upravom izrađuje financijski plan sezone i njegovu realizaciju, pronalazi sponzore, izrađuje troškovnike za predstave i prati njihovu realizaciju, ispunjava aplikacije za EU i ostale fondove, u dogovoru s ravnateljem direkcije izrađuje tjedne, mjesečne i godišnje rasporede, koordinira i prati proizvodnju predstava u svim fazama, financijski i organizacijski prati realizaciju predstave do i nakon premijere te gostujuće predstave, koordinira produkcijske sastanke između direkcija i autorskih timova, koordinira pripremu Ugovora za sve vanjske suradnike i umjetnike, kontrolira i evidentira izvršenje svih obveza honorarnih suradnika i umjetnika, koordinira sve poslove vezane uz koprodukcije i gostovanja, po nalogu uprave aktivno sudjeluje u prodaji ulaznica i promociji predstava, sudjeluje na repertoarnim sjednicama, obavlja i ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu Uprave.

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti:

-preslik diplome

-ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

-preslik potvrde o poznavanju jednog jezika (ili prijepis ocjene)

-preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)

-svjedodžbu o završenom glazbenom obrazovanju

           

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                           

Javni natječaj za davanje u zakup prostora za postavljanje samoposlužnih aparata, 12.11.2020.

Obavijest: Sukladno članku 81. St. 2. Zakona o općem upravnom postupku, obzirom je 18. 11. 2020. neradni dan, zadnji dan roka za predaju ponude je 19. 11. 2020.

 

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Trg Republike Hrvatske 15

ZAGREB

 Broj: 6051/1

Zagrebu, 12.11.2020.

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18) i članka 18. st. 1. t. 18. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, zastupano po intendantici mr.sc. Dubravki Vrgoč, objavljuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ZA POSTAVLJANJE SAMOPOSLUŽNIH APARATA

 Predmet natječaja: davanje u zakup prostora Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (dalje u tekstu: HNK) za postavljanje samoposlužnih aparata za tople napitke, snack (grickalice) proizvode, hladne napitke i sendviče, na adresama:

·       1 aparat za tople napitke u hodniku podruma (Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb)

·       1 aparat sa snack (grickalice) proizvodima, hladnim napitcima i sendvičima (minimalno 5 vrsta sendviča s obvezom 1 vegetarijanskog) u hodniku podruma  (Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb)

·       1 aparat za tople napitke u Baletu (Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb)

·       1 aparat za tople napitke u spremištu (Ul. Božidara Adžije 7a, Zagreb)

 

Za sve aparate postoji osiguran priključak na električnu mrežu, te za aparate s toplim napitcima priključak za vodu.

U HNK zaposleno je cca 500 djelatnika.

Zainteresirani ponuditelji mogu pogledati prostore svaki radni dan od 9-15 h.

 

Minimalne tehničke karakteristike koje traženi aparati za tople napitke moraju zadovoljavati:

·       više mogućnosti odabira toplih napitaka (minimalno 10 izbora) na bazi instant kave, espresso kave, mlijeka, čokolade i čaja, odnosno navedeni aparati u ponudi obavezno moraju imati pripravljene napitke kao što su: instant kava, espresso kava, kava s mlijekom, cappuccino, cappuccino s čokoladom, čokoladni napitak, čaj, uz posebnu mogućnost doziranja šećera, s automatskim postavljanjem čaše i s uključenim žličicama.

·       Aparati moraju biti atestirani.

·       Svaki samoposlužni aparat mora imati ugrađenu posudu za punjenje vodom (za slučaj da aparati budu smješteni na mjestu koje nema priključak na vodu), koje djelatnik tvrtke, u čijem su vlasništvu aparati, mora ovisno o kapacitetu posude, a najmanje jednom tjedno nadopuniti vodom (po potrebi i češće),

·       -Uvid u telemetriju u realnom vremenu zbog uvida o ostvarenom prometu, a zbog obračuna postotka.

 

Minimalne tehničke karakteristike koje traženi aparati za hladne napitke i grickalice (snackove), te sendviče moraju zadovoljavati:

-        Više mogućnosti odabira hladnih napitaka i grickalica, te sendviča (minimalno 5 vrsta sendviča s obvezom 1 vegetarijanskog)

-        Aparati moraju biti atestirani,

-        Uvid u telemetriju u realnom vremenu zbog uvida o ostvarenom prometu, a zbog obračuna postotka.

Naplata usluge: svi ponuđeni aparati moraju minimalno imati naplatni sustav žetonima, kovanicama, papirnatim novcem i beskontaktnim bankarskim karticama, uz povrat razlike novca. Uz navedeno, svaki dodatni način plaćanja je poželjan.

 

Iznos zakupnine: početni iznos (minimalni iznos postotka) jedinstvene zakupnine po aparatu je 5% bruto ukupnog mjesečnog prihoda svakog aparata, prema mjesečnom ispisu brojčanika.

o   U iznos mjesečne zakupnine uključeni su režijski troškovi korištenja dijela poslovnog prostora

o   Ponuditelji mogu predati ponudu samo za ukupan broj aparata (4)

o   Ponuditelj mora u ponudi navesti popis proizvoda koje namjerava ponuditi u aparatima (u Troškovniku gdje navodi popis proizvoda i jedinične cijene s PDV-om zasebno za aparat za tople napitke i zasebno za aparat za hladne napitke i grickalice (snackove), te sendviče)

o   Ponuditelj u cijelosti snosi troškove nastale održavanjem i servisiranjem aparata u prostoru, te se obvezuje kvarove i zastoje otkloniti u roku od 24 sata od dojave kvara.

o   Ponuditelj mora imati uspostavljen hladni lanac opskrbe aparata zbog prijevoza lako kvarljive hrane

o   Ponuditelj mora odraditi MTU (Minimalne tehničke uvjete) na lokaciji u roku 7 dana nakon postavljanja aparata,

o   Ponuditelj mora besprijekorno održavati higijenske uvjete aparata u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima te je prema zakupodavcu i prema trećim osobama odgovoran za rad aparata i proizvode iz aparata.

o   Ponuditelj mora voditi računa o ispravnosti sendviča (roku upotrebe) te iste pravodobno mijenjati i nadopunjavati svježom robom. Ponuditelj je jedini odgovoran za posljedice nastale uslijed neispravnosti prehrambenih namirnica,

o   Prostor na kojem je zasnovan zakup, ne može se dati u podzakup

o   Naručitelj zadržava pravo, uz prethodnu suglasnost ponuditelja zatražiti postavljanje dodatnog broja aparata.

 

Način izvršenja: sklapa se ugovor na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz mogućnost njegova jednostranog raskida od strane zakupodavca, uslijed nezadovoljavajuće kvalitete usluge. Raskid ugovora stupa na snagu 1. dan u mjesecu koji slijedi prema zaprimljenoj izjavi o raskidu.

Rok isporuke aparata: najkasnije u roku od 5 dana od obostranog potpisa ugovora.

Rok, način i uvjeti plaćanja: plaćanje zakupnine temeljem sklopljenog ugovora, u roku 30 dana od ispostave račune, pri čemu se račun za zakupninu u prethodnom mjesecu, ispostavlja do 15-og u narednom mjesecu.

 

Cijena ponude:

Cijena ponude izražava se u jedinstvenom postotku za sve aparate od ostvarenog prometa. Ponuđeni jedinstveni postotak predstavlja bruto naknadu u koju je uračunat PDV.

U ponudi moraju biti uračunati svi troškovi, dostave, montaže, popusta, održavanja, punjenja robe, pražnjenja utrška, dostave evidencije prometa i sl.

Izraženi jedinstveni postotak je nepromjenjiv za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

Ponuditelj je obvezan na originalnom OBRASCU PONUDE iskazati jedinstveni postotak od ukupnog prometa u bruto iznosu koji postotak predstavlja prihod naručitelja.

 

Kriterij odabira ponude: Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši jedinstveni postotak od ostvarenog prometa za sve aparate.

PONUDA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI:

1. Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac ponude (PRILOG I.)

2. Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (popis proizvoda s jediničnim cijenama s PDV-om) za svaki tip aparata

3. Potvrdu porezne uprave iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno potvrdu da nema dospjelog dugovanja. Potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog Natječaja.

5. Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra. Ne stariji od 30 dana od dana objave ovog Natječaja.

6. uvjerenje da zaposlenik/ci koji rade s aparatima imaju položen higijenski minimum i važeće sanitarne knjižice.

 

Oblik, način izrade i sadržaj ponude:

Ispunjeni obrasci moraju biti ovjereni pečatom i potpisani od stane ovlaštene osobe ponuditelja.

Svi traženi dokumenti mogu biti dostavljeni u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Dijelove ponude potrebno je uvezati u jednu cjelinu, jamstvenikom sa žigom na poleđini i označiti redne brojeve stranica.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ukoliko su neki od dijelova ponude, traženi dokumentacijom o nabavi na nekom od stranih jezika, ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod na hrvatski jezik izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču.

Prijevod dokumenata izvršen po ovlaštenom sudskom tumaču mora sadržavati i Potvrdu ovlaštenog sudskog tumača kojom se potvrđuje da prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na stranom jeziku, temeljem članka 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (NN br. 88/08 i 119/08).

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te uz ispravke mora biti naveden datum ispravka i potpis ovlaštene osobe ponuditelja.

Ako su informacije ili dokumentacija koje je trebao dostaviti ponuditelj nepotpuni ili pogrešni ili se takvima čine ili ako nedostaju određeni dokumenti, Naručitelj može, poštujući načela jednakog tretmana i transparentnosti, zahtijevati od dotičnih ponuditelja da dopune, razjasne, upotpune ili dostave nužne informacije ili dokumentaciju u primjerenom roku. Ova odredba se ne odnosi na obrazac ponude odnosno na navedeni iznos u obrascu ponude (Jedinstveni postotak od ukupnog prometa za sve aparate). Ukoliko traženo ne bude dostavljeno u danom roku, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i u obzir će se uzeti sljedeća najpovoljnija ponuda, sukladno kriteriju za odabir.

Ukoliko bude potrebe, Naručitelj će pojašnjenja/dopune ponude tražiti samo od najpovoljnijeg ponuditelja (onog koji je predao ponudu sa najvećim jedinstvenim postotkom od ukupnog prometa za sve aparate). Ukoliko isto ne dostavi u zadanom roku, isto se može tražiti od idućeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Objašnjenja / izmjene vezano uz poziv za dostavu ponuda

Za vrijeme roka za dostavu ponuda, ponuditelji mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezano za poziv za dostavu ponuda, a naručitelj je dužan odgovor objaviti na istim internetskim stranicama na kojima je objavio poziv za dostavu ponuda bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom drugog dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.

Upit zainteresiranog ponuditelja i odgovor Naručitelja će biti objavljen na web stranica Naručitelja, gdje je objavljen i Poziv. Ukoliko Naručitelj bude mijenjao Poziv ili pripadajuće priloge, isto će biti objavljen na web stranici Naručitelja gdje je objavljena i početna dokumentacija.

Naručitelj može, ukoliko isto ocijeni potrebnim, produžiti rok za dostavu ponuda.

 

Rok za dostavu ponude /način dostave ponude/postupak zaprimanja ponuda

Krajnji rok za dostavu ponuda bez obzira na način dostave je

18.11.2020. do 15:00 sati

Ponuda se dostavlja na adresu Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, bez obzira na način dostave/poštom preporučeno na navedenu adresu ili će biti predana neposredno na Urudžbeni zapisnik Naručitelja.

Otvaranje ponuda nije javno i biti će izvršeno u prisustvu stručnog povjerenstva Naručitelja.

Na omotnici mora biti naznačeno:

- naziv i adresa Naručitelja

- naziv i adresa ponuditelja,

- naziv predmeta zakupa

- naznaka „ponuda“

- naznaka „ne otvaraj“

 

Postupak zaprimanja ponuda:

Svaka pravodobno dostavljena ponuda evidentira se na način da se na omotnici ponude naznači datum i vrijeme zaprimanja, te redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Kada ponuditelj neposredno dostavlja ponudu, izmjenu ili odustanak od ponude, naručitelj mu je obvezan o tome izdati potvrdu.

Ako se dostavlja izmjena ponude, ponuda se smatra dostavljenom u trenutku dostave posljednje izmijenjene ponude.

Ponude moraju biti dostavljene prije isteka roka za dostavu ponuda.

PONUDA KOJA JE DOSTAVLJENA NAKON ISTEKA ROKA ZA DOSTAVU PONUDA SE NE ZAPRIMA TE SE NEOTVORENA VRAĆA POŠILJATELJU BEZ ODGODE, A NARUČITELJ JE OBVEZAN ISTO NAVESTI U ZAPISNIKU O PREGLEDU I OCJENI.

Rok za donošenje odluke o odabiru

20 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Odabir ponude

Ukoliko dvije ponude imaju isti najviši ponuđeni jedinstveni postotak od ukupnog prometa za sve aparate, odabrati će se ponuda ponuditelja koji je prije dostavio ponudu.

Naručitelj dostavlja Odluku o odabiru, svakom ponuditelju putem e-mail-a (elektroničke pošte), telefaksom ili preporučene poštanske pošiljke s povratnicom (ili i na web stranici, gdje je oglašen i poziv za dostavom ponuda).

Pisanu obavijest o rezultatima nabave, Naručitelj će dostaviti ponuditeljima u roku najduljem od 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

Ostalo

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak zakupa u bilo kojem trenutku, ukoliko za isto bude postojao valjani razlog.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

intendantica mr.sc. Dubravka Vrgoč 

 

OBRAZAC PONUDE

 

Ime i prezime / naziv ponuditelja:
 
Prebivalište / sjedište ponuditelja:
 
OIB I MBS ponuditelja:
 
Naziv banke i broj računa ponuditelja:
 
Ime, prezime i prebivalište odgovorne osobe (ako je ponuditelj pravna osoba):
 
Adresa e-pošta ponuditelja:
 
Tel. ponuditelja:
 
Fax ponuditelja:
 
Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude (ime i prezime, telefon i e-mail):
 
Jedinstveni postotak od ukupnog prometa za sve aparate (minimalno 5%):
 

 *Obrazac ponude za ispis nalazi se u rubrici javna nabava

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 30.10.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. VATROGASAC – 1 izvršitelj , za prijem u radni odnos na neodređeno     

          - probni rad 2 mjeseca

          - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

 

UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

2. hrvatski državljanin

3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog  

    vatrogasca

4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-      preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

-      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

-      elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

-      važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

 

2. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

          - KV

          - provjera zahtijevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, probni rad 2 mjeseca.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 3. UMJETNIČKI VODITELJ OPERNOG STUDIJA - 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij klavira ili dirigiranja

-      3 godine radnog iskustva u glazbeno-scenskoj djelatnosti

-      probni rad 6 mjeseci

-      Opis radnog mjesta: priprema pjevače za izvođenje glavnih uloga u pripremi novih predstava, vodi studij ostalih uloga te skrbi o pravodobnoj raspodjeli studija na korepetitore, kontrolira muzički aspekt režijskih pokusa i vrši korekcije, nadzire rad korepetitora i pjevača, dirigira na pokusima, asistira dirigentima na pripremi i realizaciji produkcija, po nalogu ravnatelja direkcije dirigira predstave, obavlja ostale poslove iz svojeg područja rada po nalogu ravnatelja direkcije.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 41. Zakona o kazalištima

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

-      preslik diplome

-      potvrdu Ustanova u kojima je stečeno radno iskustvo s vremenom trajanja i opisom suradnje                               

-      Obavezna audicija održati će se 15.12.2020. u 14:00 sati.

 

 4. MANIPULANT U ODRŽAVANJU – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

           -NSS

          -probni rad 1 mjesec

Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore kazališta.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta: - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

 

5.    PRVI PUHAČ – PRVA FLAUTA - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij flaute.

-      Opis radnog mjesta: Svira i vodi sekciju flauti te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i druge instrumente iz obitelji flauti, norma 18 termina mjesečno.       

Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 18.12.2020. u 15:00 sati.  

 

6.      MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      SSS, VKV bravar

-      3 godine radnog staža

-      varilački atest

-      provjera zahtijevanih vještina i znanja

-      probni rad 2 mjeseca

-      Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

Natječa za popunu slobodnog radnog mjesta, 15.10.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj    

 

UVJETI:

          -  završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

          - 3 godina radnog staža

          - znanje najmanje jednog stranog jezika

          - informatička pismenost

          - probni rad 3 mjeseca

          - Opis radnog mjesta: organizira i koordinira rad unutar ureda intendantice, povezuje rad ureda Intendantice s ostalim direkcijama i službama, prema uputi Intendantice sudjeluje u realizaciji raznih projekata, obavlja administrativne i tajničke poslove u uredu Intendantice, sudjeluje u organizaciji protokola premijernih i repriznih predstava, obavlja ostale poslove iz područja rada po nalogu Intendantice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), prijepis potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 02.10.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

 1. VATROGASAC – 1 izvršitelj , za prijem u radni odnos na neodređeno     

          - probni rad 2 mjeseca

          - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

 UVJETI:

Vatrogasac mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1. SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

2. hrvatski državljanin

3. da je mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog  

    vatrogasca

4. posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost

5. posebnu propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

6. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

7. da nije kažnjavan za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

-      preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,

-      dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnica),

-      elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 51. st. 1. t. 6. i 7. Zakona o vatrogastvu, s naznakom roka izdvajanja i ne starije od 30 dana od raspisivanja ovog natječaja.

-      važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika

 Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima ima osoba koja je najmanje dvije godine obavljala poslove dobrovoljnog vatrogasca te druge osobe sukladno propisima koji uređuju prednost pri zapošljavanju.

 2. RUKOVODITELJ SLUŽBE MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU

    - 1 izvršitelj

 UVJETI:

           - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

           - 3 godine radnog staža u marketingu

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - razvijene komunikacijske vještine

          - visoka razina pismenosti

           - probni rad 6 mjeseci

          Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, izrađuje marketinške strategije, strategije prodaje i razvoja publike te odgovara za provedbu istih, izrađuje aplikacije za fondove EU, osmišljava i predlaže Upravi prodajne modele, sponzorske modele, modele razvoja publike i privlačenja partnera. Pribavlja sponzore i donatore te odgovara za ispunjenje obveza prema njima. Koordinira i kontrolira poslove vezane uz sve oblike prodaje ulaznica i promociju predstava Kazališta. Upućuje obavijesti medijima o tjednom rasporedu predstava i drugih događanja u Kazalištu. Koordinira poslove vezane uz pripremu tiskanih, elektroničkih i multimedijalnih kazališnih izdanja i promotivnih materijala. Kontrolira i odgovoran je za namjensko korištenje odobrenih sredstava i nadzire troškove u sklopu odobrenog budžeta. Nadzire i odgovara za rad infocentra, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje službe. Radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima, šalje obavijesti pretplatnicima. Vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu Uprave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- presliku diplome o završenom školovanju

- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene)

 3. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj

 UVJETI:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

    - 3 godine radnog staža

    - znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili         archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)

    - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine

    - probni rad 3 mjeseca

    - Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslik diplome o završenom školovanju

- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene)

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 4. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj
 UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike

-      3 godine radnog staža

-      znanje jednog stranog jezika

-      poznavanje programa za crtanje autoCAD

-      probni rad 6 mjeseci

-      Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis radnog mjesta: organizira i vodi svoj odjel, sudjeluje u pripremi i planiranju te izradi vremenskih planova rada svog odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, razrađuje dokumentaciju vezanu za tekuću produkciju i održavanje, razrađuje dokumentaciju za elektro održavanje uređaja, instalacija rasvjete i ostalih elektro pogona te sudjeluje u projektiranju i nadzoru izvođenja istih, priprema i provodi sva potrebna snimanja za Kazalište, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, radi na održavanju uređaja i elektroničke opreme, ima obvezu dežurstava na predstavi, odnosno događanju u kazalištu najmanje jednom mjesečno, obavlja sve stručne poslove po nalogu rukovoditelja službe.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje        - preslik potvrde o poznavanju jednog jezika (ili prijepis ocjene),

- preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

5. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - ALT- 2 izvršitelja
 UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), u obvezi ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 42.     Zakona o kazalištima

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome.                               

Obavezna audicija, održati će se 05.11.2020. u 16 sati.

 6. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 2 izvršitelja
 UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

Opis radnog mjesta: priprema i izvodi dionice u sklopu ostvarenja cjelokupnog programa i priprema i izvodi male zborske uloge (do 10 taktova), u obvezi ispunjavati sve stručne zahtjeve zborovođe, dirigenta i redatelja predstave, norma 26 termina mjesečno.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno odredbi članka 42. Zakona  o kazalištima.

-             Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome.                              

 Obavezna audicija, održati će se 05.11.2020. u 15 sati.

 7. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj
 UVJETI:

          - KV

          - provjera zahtijevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, probni rad 2 mjeseca.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti:

- preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 8. POSLOVNI RAVNATELJ – POMOĆNIK INTENDANTICE - 1 izvršitelj
 UVJETI:

-      završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz  područja društvenih znanosti

-      3 godine radnog staža

-      znanje jednog stranog jezika

-      probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme za razdoblje trajanja mandata   Intendanta

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti:

- preslik diplome,

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslik potvrde o poznavanju jednog stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Za radno mjesto pod brojem 8, obavezno naznačiti: „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja - ne otvaraj.“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Odluka o poništenju natječaja, 25.09.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 15

10000 ZAGREB

Zagreb, 18.09.2020.

 

OBJAVLJUJE ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

 

objavljenog 04.09.2020. na mrežnim stranicama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, portala MojPosao te u Narodnim Novinama.

Poništava se natječaj za radno mjesto VATROGASAC – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

INTENDANTICA

mr. sc. Dubravka Vrgoč

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 16.09.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 N A T J E Č A J za popunu slobodnih radnih mjesta

  

 1.      MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      SSS, KV bravar

-      3 godine radnog staža

-      varilački atest

-      provjera zahtijevanih vještina i znanja

-      probni rad 2 mjeseca

-      Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

 2.    MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj     

 UVJETI:

          -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

          - 1 godina radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih znanja i vještina

          - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 3.       VLASULJAR - 1 izvršitelj

 UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

    - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

4.      VODITELJ PRIPREME KAZALIŠNE PROIZVODNJE– 1 izvršitelj

 UVJETI:

-        Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.

-        informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) i MS Excel

-        znanje jednog stranog jezika

-        probni rad 6 mjeseci

-        Opis radnog mjesta: Sudjeluje u predaji skica scenografa, u dogovoru sa scenografima vodi sve poslove pripreme za proizvodnju scenografije, odabir materijala, razrada nacrta scenografije, izrada predračuna, upotreba novih materijala, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje i rukovoditelja službe, u odsutnosti zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.  

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

 5.      VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE– 1 izvršitelj

 UVJETI:

-        Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.

-        3 godine radnog staža

-        informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD)

-        znanje jednog stranog jezika

-        razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada

-        probni rad 6 mjeseci

-        Opis radnog mjesta: Organizira i vodi svoj odjel, usuglašavajući i kontrolirajući rokove izvršenja i kvalitetu rada, sudjeluje u pripremi, planiranju i predaji skica kao i vremenskom planu rada svog odjela, kod predaje skica savjetuje scenografe o upotrebi elemenata iz fundusa Kazališta radi postizanja uštede, razrađuje dokumentaciju i objedinjuje predračune materijala za proizvodnju u skladu s budžetom, te kontrolira trošenje

sredstava budžeta, raspoređuje poslove po radionicama, kontrolira evidenciju      o prisutnosti na radu, sudjeluje u pripremi gostovanja, organizira obračun scenografskog dekora, sistematizira ga na web te organizira katalogizaciju uskladištenih scenskih elemenata i na engleskom jeziku itd.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.  

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                           

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

 

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 04.09.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J za popunu slobodnog radnog mjesta  

 VATROGASAC – 1 izvršitelj    

 

UVJETI:

          -  SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

          - probni rad 2 mjeseca

          - Opis radnog mjesta: obavlja sve poslove protupožarne zaštite i čuvanja zgrade, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja vatrogasaca.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                         

 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, 20.07.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Trg Republike Hrvatske 15

ZAGREB

Broj: 4062/1 , 350-20-1

Klasa: 001-05/20-01/842 

Zagreb, 20. srpnja 2020.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18), članka 18. st. 1. t. 18. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, zastupano po intendantici mr.sc. Dubravki Vrgoč, objavljuje sljedeći 

 J A V N I  N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora u zgradi Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb, radi obavljanja djelatnosti pripremanja i usluživanja obroka, toplih i hladnih napitaka i bezalkoholnih pića.

 

 Poslovni prostor sastoji se od: 

 

Prostorije Kluba djelatnika HNK, kuhinja (zatvorenog tipa)
Prostorije Kluba djelatnika HNK, sala (zatvorenog tipa)
Prostorije Buffeta za publiku
Terasa na površini uz istočno pročelje HNK u Zagrebu.

 

II Opći uvjeti natječaja

 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 (tri) godine, s početkom zakupa od 1. 9. 2020. godine, te obveznim početkom rada od 15. 9. 2020. godine. 

Iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od 15.000,00 (petnaestisuća) kuna za sve prostore, za cijelo vrijeme trajanja zakupa. 

Režijske troškove plaćati će zakupodavac.

Poslovni prostori i/ili njegovi dijelovi ne mogu se davati u podzakup.

Kao uvjet za sklapanje ugovora o zakupu ponuditelj mora:

pripremiti za zaposlenike Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu oko 200 obroka dnevno, od ponedjeljka do subote u vremenu od 9 do 16 sati, a po potrebi i nedjeljom, sukladno rasporedu rada u Kazalištu, uz ponudu od najmanje tri vrste obroka, od čega jedan obrok mora biti vegetarijansko;
usluživati goste (publiku) toplim i hladnim napitcima, bezalkoholnim pićima i hranom, od ponedjeljka do subote u punom radnom vremenu ugostiteljskog objekta, a nedjeljom sukladno kazališnom repertoaru i potrebama publike;
nabaviti nedostajuću opremu i sitni inventar;
od Grada Zagreba i ostalih nadležnih tijela ishoditi sva potrebna odobrenja za korištenje terase, posebno odobrenje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kojim se odobrava zakupoprimcu postavljanje stolova, stolica i drugih naprava na površini uz istočno pročelje HNK u Zagrebu.  

 

Ponuda mora sadržavati:

 

popunjeni obrazac ponude, 
presliku važeće osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu, odnosno za osobu ovlaštenu za zastupanje ponuditelja pravne osobe,
prijedlog jelovnika i izbora pića uz popunjeni cjenik jela i pića s maksimalnom cijenom obroka od 30,00 kuna. 
prijedlog jelovnika za mjesec dana s normativom,
izvadak iz sudskog registra, odnosno obrtnica ili izvadak iz nadležnog obrtnog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,
dokaz o stručnoj osposobljenosti zaposlenika,
BON 2 (SOL 2) obrazac za glavni račun kojim se dokazuje solventnost, izdan od bankarske ili druge financijske institucije, iz kojeg je vidljivo da ponuditelj nije u blokadi računa u posljednjih šest mjeseci prije podnošenja prijave na natječaj,
potvrdu nadležne Porezne uprave da ponuditelj nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, odnosno da je ispunio sve obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj, ne starije od 30 dana od dana objave,
reference o dosadašnjem obavljanju ugostiteljske djelatnosti kroz razdoblje od najmanje 2 godina,
uvjerenje da se protiv ponuditelja, odnosno odgovorne osobe ponuditelja ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana od dana objave, 
potvrda o uplati depozita za ozbiljnost ponude, koju je potrebno uplatit na račun HNK u Zagrebu broj HR7123400091100111841 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d., s pozivom na broj 00- 12020, svrha uplate depozit po pozivu na zakup broj 1/2020, u iznosu od 15.000,00 (petnaesttisuća) kuna. Depozit se vraća ponuditelju na račun u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora. 

 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 Ponuda hrane i pića mora biti primjerena zdravoj prehrani. 

Svakih 6 mjeseci provoditi će se anketiranje korisnika o kvaliteti hrane i pića. 

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Pregled prostora moguće je izvršiti u razdoblju od 10. do 20. kolovoza 2020. godine, od 10 do 13 sati, uz prethodnu najavu dežurnim vatrogascima na broj, tel. 01/ 4888 582. 

 

 III Posebni uvjeti natječaja 

 

 Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14), ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude te ako nisu već iskoristili prednost pri zakupu poslovnog prostora. 

 

 Osoba koja ostvaruje navedeno pravo prvenstva dužna je uz ponudu dostaviti:

 

potvrdu o utvrđenom statusu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, izdane od nadležnog Ureda za obranu, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj, temeljem koje ostvaruje pravo prvenstva na natječaju za zakup poslovnog prostora,
uvjerenje nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj, kojim ponuditelj dokazuje da nije korisnik mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 

 

IV Dostava i razmatranje ponuda

 

 Pisana ponuda za natječaj, s naznakom „Javni natječaj za zakup poslovnog prostora – ne otvaraj!“ dostavlja se u zatvorenoj omotnici na adresu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb, poštom preporučeno najkasnije do  20. 8. 2020., do 16,00 sati. 

 

 Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

 Neće se priznati ugovori koje su osobe s pravom prvenstva po posebnim uvjetima ovog natječaja sklopile s trećim osobama. 

 Sve pravodobno pristigle ponude bit će otvorene i pregledane odmah po zaključenju ovog natječaja, u prostorijama Kazališta. Otvaranje i pregledavanje ponuda nije javno.

 Kriterij za odabir ponude predstavlja najviši iznos zakupnine. 

Ponuditelji će biti obaviješteni o odabiru najkasnije u roku od petnaest dana od dana zaključenja natječaja.

 HNK u Zagrebu zadržava pravo poništiti natječaj ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja natječaja, da su bile poznate prije te ako postanu poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drukčijeg Poziva na natječaj, da su bile poznate prije.

 Izabrani ponuditelj sklapa ugovor o zakupu poslovnog prostora s Kazalištem u roku od 8 dana od dana dostave odluke o odabiru. 

Odabrani ponuditelj dužan prilikom potpisivanja ugovora o zakupu dostaviti bezuvjetno jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ugovora o zakupu u vidu pravilno ispunjene bjanko zadužnice do iznosa od 100.000,00 (stotisuća) kuna. 

 

 Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

intendantica mr.sc. Dubravka Vrgoč

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 18.03.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

Objavljuje

 

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnih radnih mjesta   

 

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - ALT- 1 izvršitelj

UVJETI:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 24.04.2020. 

 

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 2 izvršitelja

UVJETI:

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima.
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 24.04.2020. 

 

MAJSTOR BRAVAR U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

UVJETI:

SSS, KV bravar
3 godine radnog staža 
varilački atest
provjera zahtijevanih vještina i znanja
probni rad 2 mjeseca
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme 
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

 

                               

VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE – 1 izvršitelj

UVJETI:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
3 godine radnog staža 
znanje jednog stranog jezika
poznavanje programa za crtanje autoCAD
probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme 
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju jezika (ili prijepis ocjene) preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

POSLOVNI RAVNATELJ – POMOĆNIK INTENDANTICE - 1 izvršitelj

UVJETI:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz  područja društvenih znanosti
3 godine radnog staža 
znanje jednog stranog jezika
probni rad 6 mjeseci
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme 
Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik potvrde o poznavanju jezika (ili prijepis ocjene). 

 

          Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Za radno mjesto pod brojem 5, obavezno naznačiti: „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja - ne otvaraj.“

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 05.03.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU 

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

N A T J E Č A J  za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE – 1 izvršitelj

 

 

UVJETI

 

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.

- 3 godine radnog staža

- informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD)

- znanje jednog stranog jezika

- razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada

- probni rad 6 mjeseci

 

Opis radnog mjesta: Organizira i vodi svoj odjel, usuglašavajući i kontrolirajući rokove izvršenja i kvalitetu rada, sudjeluje u pripremi, planiranju i predaji skica kao i vremenskom planu rada svog odjela, kod predaje skica savjetuje scenografe o upotrebi elemenata iz fundusa Kazališta radi postizanja uštede, razrađuje dokumentaciju i objedinjuje predračune materijala za proizvodnju u skladu s budžetom, te kontrolira trošenje sredstava budžeta, raspoređuje poslove po radionicama, kontrolira evidenciju o prisutnosti na radu, sudjeluje u pripremi gostovanja, organizira obračun scenografskog dekora, sistematizira ga na web te organizira katalogizaciju uskladištenih scenskih elemenata i na engleskom jeziku itd.

 

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.  

 

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 24.02.2020.

 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J  za popunu slobodnih radnih mjesta  

 1.  PJEVAČ OPERNOG ZBORA - ALT

1 izvršitelj

 UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme sukladno Zakonu o kazalištima.

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                              

Obavezna audicija, održati će se 14.04.2020.

 

2.  RUKOVODITELJ SLUŽBE MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU

 1 izvršitelj

 UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

- 3 godine radnog staža u marketingu

- znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost,

- razvijene komunikacijske vještine

- visoka razina pismenosti

- probni rad 6 mjeseci

Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, izrađuje marketinške strategije, strategije prodaje i razvoja publike te odgovara za provedbu istih, izrađuje aplikacije za fondove EU, osmišljava i predlaže Upravi prodajne modele, sponzorske modele, modele razvoja publike i privlačenja partnera. Pribavlja sponzore i donatore te odgovara za ispunjenje obveza prema njima. Koordinira i kontrolira poslove vezane uz sve oblike prodaje ulaznica i promociju predstava Kazališta. Upućuje obavijesti medijima o tjednom rasporedu predstava i drugih događanja u Kazalištu. Koordinira poslove vezane uz pripremu tiskanih, elektroničkih i multimedijalnih kazališnih izdanja i promotivnih materijala. Kontrolira i odgovoran je za namjensko korištenje odobrenih sredstava i nadzire troškove u sklopu odobrenog budžeta. Nadzire i odgovara za rad infocentra, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje službe. Radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima, šalje obavijesti pretplatnicima. Vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu Uprave.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik

potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 18.02.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                  

za popunu slobodnih radnih mjesta  

 MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj     
 

UVJETI:

          -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

          - 1 godina radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih znanja i vještina

          - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

2.  VLASULJAR - 1 izvršitelj

 UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

    - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 MASKER- 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-       SSS kozmetičar ili škola primijenjene umjetnosti

-       probni rad 2 mjeseca

-       provjera zahtijevanih znanja i vještina

           - Opis radnog mjesta: Obavlja sve maskerske, šminkerske i po nalogu vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

 4.     ZAMJENIK VOĐE DIONICA DRUGIH VIOLINA - 1 izvršitelj

 UVJETI:

-       Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.

-    Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a do povratka djelatnice s bolovanja.                                     Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                              
Obavezna audicija, održati će se 11.03.2020. u 11:00 sati u velikoj pokusnoj dvorani HNK Zagreb.

Opis radnog mjesta: prema nalogu vođe dionice mijenja istoga, sjedi na jednom od prva dva pulta, norma: 20 termina mjesečno.

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (s iznimkom za radno mjesto br. 4 za što se prijave mogu predati najkasnije do 03.03.2020.) na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 03.02.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU
Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15
objavljuje

N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. VODITELJ PRIPREME KAZALIŠNE PROIZVODNJE – 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.
- informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD) i MS Excel
- znanje jednog stranog jezika
- probni rad 6 mjeseci
- Opis radnog mjesta: Sudjeluje u predaji skica scenografa, u dogovoru sa scenografima vodi sve poslove pripreme za proizvodnju scenografije, odabir materijala, razrada nacrta scenografije, izrada predračuna, upotreba novih materijala, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje i rukovoditelja službe, u odsutnosti zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

2. RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE - 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija
- 3 godine radnog staža,
- znanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost,
- da se osoba ne nalazi pod istragom
- certifikat iz područja javne nabave
- pismo preporuke od poslodavca
- poznavanje propisa iz područja javne nabave,
- poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća
- probni rad 6 mjeseci
- Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, financijske i programske planove, rebalanse planova, kvartalnu i godišnju analizu te izvješća poslovanja. Provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, prati rokove za podnošenje prijava planova, te rokove za podnošenje izvješća nadležnim institucijama, kontrolira izvršenje Ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i Ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane
Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika diplome o završenom školovanju, potvrda o
nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik
potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području
javne nabave.

 

3. ASISTENT KOSTIMOGRAFA - 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
- znanje jednog stranog jezika,
- poznavanje krojenja i šivanja
- probni rad 3 mjeseca
- Opis radnog mjesta: Zamjenjuje voditelja odjela, asistira kostimografima, izrađuje krojeve kostima, izrađuje modele i odabire uzorke materijala te boji materijale, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja kostimografske opreme.
Radni odnos zasniva se na 4 godine a sukladno Zakonu o kazalištima.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik diplome o završenom školovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

4. SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
- 3 godina radnog staža
- znanje najmanje jednog stranog jezika
- informatička pismenost
- probni rad 3 mjeseca
- Opis radnog mjesta: organizira i koordinira rad unutar ureda intendantice, povezuje rad ureda Intendantice s ostalim direkcijama i službama, prema uputi Intendantice sudjeluje u realizaciji raznih projekata, obavlja administrativne i tajničke poslove u uredu Intendantice, sudjeluje u organizaciji protokola premijernih i repriznih predstava, obavlja ostale poslove iz područja rada po nalogu Intendantice.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), prijepis potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 17.01.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE – 1 izvršitelj

 UVJETI:

-        Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.

-        3 godine radnog staža

-        informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD)

-        znanje jednog stranog jezika

-        razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada

-        probni rad 6 mjeseci

-        Opis radnog mjesta: Organizira i vodi svoj odjel, usuglašavajući i kontrolirajući rokove izvršenja i kvalitetu rada, sudjeluje u pripremi, planiranju i predaji skica kao i vremenskom planu rada svog odjela, kod predaje skica savjetuje scenografe o upotrebi elemenata iz fundusa Kazališta radi postizanja uštede, razrađuje dokumentaciju i objedinjuje predračune materijala za proizvodnju u skladu s budžetom, te kontrolira trošenje, sredstava budžeta, raspoređuje poslove po radionicama, kontrolira evidenciju o prisutnosti na radu, sudjeluje u pripremi gostovanja, organizira obračun scenografskog dekora, sistematizira ga na web te organizira katalogizaciju uskladištenih scenskih elemenata i na engleskom jeziku itd.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.  

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 07.01.2020.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J  za popunu slobodnih radnih mjesta  

 1. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj     

 UVJETI:

          -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

          - 1 godina radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih znanja i vještina

          - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 2.VODITELJ KAZALIŠNE BRAVARIJE – 1 izvršitelj    

 UVJETI:

          -  SSS, VKV bravar

          - 3 godine radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih vještina

          - varilački atest

          - Opis radnog mjesta: organizira, vodi i nadzire rad u bravariji prema zahtjevima voditelja odjela i scenografa, samostalno izvodi sve bravarske radove za scenu i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu prisustvuje tehničkim pokusima, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje, vodi evidenciju o potrošnji materijala po pojedinačnom elementu scenografije s ciljem izrade izračuna obračuna pojedinačne predstave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 3. MANIPULANT U TRANSPORTU - 1 izvršitelj

 UVJETI:

-      NSS, osnovna škola

-      probni rad 1 mjesec

Opis radnog mjesta: utovaruje, istovaruje i uskladištava scensku opremu, obavlja sve stručne, ostale transportne poslove po nalogu predradnika i voditelja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom školovanju.

 5. KROJAČ MUŠKIH KOSTIMA - 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-      SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

-      1 godina radnog staža

-      probni rad 2 mjeseca

-      provjera zahtijevanih znanja i vještina

           - Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 5. ASISTENT SCENOGRAFA - 1 izvršitelj

 UVJETI:

     - završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

    - znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost -  znanje rada u programima (autoCAD ili         archiCAD)

    - probni rad 3 mjeseca

    - Opis radnog mjesta: asistira scenografima, razrađuje dokumentaciju za predstave, prisustvuje predaji skica, mjeraćim, tehničkim i generalnim pokusima, izrađuje makete, tlocrte za tehničke, mjeraće i ostale pokuse na pozornici, razrađuje postavu scenografije za gostovanja i po nalogu zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje za pokuse na pozornici, razrađuje postavu scene za gostovanja i po nalogu zamjenjuje voditelja scenske proizvodnje, obavlja svu ppotrebnu pripremu za svoju djelatnost, nakon premijere izrađuje "dosje" predstave sa svim podacima, po nalogu voditelja scenske proizvodnje dežura na predstavi ili događanjima Kazališta, obavlja i ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 6. VLASULJAR - 1 izvršitelj

 UVJETI:

     - SSS frizer

     - probni rad 2 mjeseca

     - provjera zahtijevanih znanja i vještina

    - Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 7. VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE – 1 izvršitelj    

 UVJETI:

          -  SSS, KV vozač

          - 5 godina radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - vozačka dozvola B kategorije

          - Opis radnog mjesta: koordinira s ostalim službama i direkcijama poslove prijevoza i dostave, upravlja službenim vozilom za potrebe prijevoza osoblja kazališta po nalogu Intendantice, prevozi goste po nalogu Intendantice, po potrebi vozi na službena putovanja djelatnike i goste Kazališta po nalogu Intendantice, obavlja poslove dostave, obavlja ostale poslove iz područja po nalogu Uprave.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole.

 6. MAJSTOR TONA – 1 izvršitelj
 

      UVJETI:

-      završen preddiplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike

-      znanje jednog stranog jezika

-      informatička pismenost

-      3 godine radnog staža

-      poznavanje glazbene partiture

-      poznavanje procesa video produkcije i postprodukcije

-      probni rad 3 mjeseca

-      opis radnog mjesta: rukuje tonskim uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, tona, redatelja, skladatelja i dirigenta te ih održava, samostalno vodi tonske efekte i snimljenu glazbu na pokusima i predstavama, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima glazbu i efekte, po nalogu rukuje i video uređajima, rukuje uređajem za prijevod na predstavama, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane  Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 17.12.2019.

 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU – 1 izvršitelj    

 

UVJETI:

          -  završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

          - 3 godina radnog staža

          - znanje najmanje jednog stranog jezika

          - informatička pismenost

          - probni rad 3 mjeseca

          - Opis radnog mjesta: organizira i koordinira rad unutar ureda intendantice, povezuje rad ureda Intendantice s ostalim direkcijama i službama, prema uputi Intendantice sudjeluje u realizaciji raznih projekata, obavlja administrativne i tajničke poslove u uredu Intendantice, sudjeluje u organizaciji protokola premijernih i repriznih predstava, obavlja ostale poslove iz područja rada po nalogu Intendantice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik diplome o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), prijepis potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 12.12.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje N A T J E Č A J  za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

 1. KROJAČ ŽENSKIH KOSTIMA- 1 izvršitelj
 UVJETI

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

- 1 godina radnog staža

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja ženske krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 2. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER - 1 izvršitelj    

 UVJETI

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

- poznavanje jednog stranog jezika

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika ili prijepis ocjene.    

 

3. VODITELJ KAZALIŠNE BRAVARIJE – 1 izvršitelj    

 UVJETI

-  SSS, VKV bravar

 - 3 godine radnog staža

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih vještina

- varilački atest

Opis radnog mjesta: organizira, vodi i nadzire rad u bravariji prema zahtjevima voditelja odjela i scenografa, samostalno izvodi sve bravarske radove za scenu i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu prisustvuje tehničkim pokusima, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje, vodi evidenciju o potrošnji materijala po pojedinačnom elementu scenografije s ciljem izrade izračuna obračuna pojedinačne predstave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

4. VLASULJAR - 1 izvršitelj

 UVJETI

- SSS frizer

- probni rad 2 mjeseca

 - provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Obavlja sve frizerske i vlasuljarske radove u radionici i garderobama, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja maskersko-vlasuljarske radionice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 

5. ZAMJENIK VOĐE DIONICA DRUGIH VIOLINA - 1 izvršitelj

 UVJETI:

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.

- Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a do povratka djelatnice s bolovanja.   

Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                              

Obavezna audicija, održati će se 10.01.2020.

Opis radnog mjesta: prema nalogu vođe dionice mijenja istoga, sjedi na jednom od prva dva pulta, norma: 20 termina mjesečno.

 

6. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 2 izvršitelja

 UVJETI

-KV

Radni odnos zasniva se za jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme, a za drugog na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja,  – probni rad 2 mjeseca.

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, po nalogu radi na održavanju i transportu, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja smjene pozornice.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju.

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

  Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 29.11.2019.

N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta

 1. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - ALT- 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.
- Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome. Obavezna audicija, održati će se 19.12.2019. u zborskoj pokusnoj dvorani (soba 312).

 

2. VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE – 1 izvršitelj

UVJETI:
- SSS, KV vozač
- 5 godina radnog staža
- probni rad 2 mjeseca
- vozačka dozvola B kategorije
- Opis radnog mjesta: koordinira s ostalim službama i direkcijama poslove prijevoza i dostave, upravlja službenim vozilom za potrebe prijevoza osoblja kazališta po nalogu Intendantice, prevozi goste po nalogu Intendantice, po potrebi vozi na službena putovanja djelatnike i goste Kazališta po nalogu Intendantice, obavlja poslove dostave, obavlja ostale poslove iz područja po nalogu Uprave.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole.

 

3. ELEKTRIČAR - RASVJETLJIVAČ- 1 izvršitelj

UVJETI:
- SSS elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera
- poznavanje jednog stranog jezika
- probni rad 2 mjeseca
Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz rasvjetu, održavanje i scenske efekte, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 18.11.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj    
 

UVJETI:

          -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

          - 1 godina radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih znanja i vještina

          - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

 

2. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

    - 3 godine radnog staža

    - znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili         archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)

    - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine

    - probni rad 3 mjeseca

    - Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

 

 

 

3. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER - 1 izvršitelj    

 

UVJETI:

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

- poznavanje jednog stranog jezika

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja. 

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika ili prijepis ocjene.    

 

 MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE – 1 izvršitelj    
 

UVJETI:

          -  SSS,

          - 3 godine radnog staža

          - znanje jednog stranog jezika

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih znanja i vještina

          - Opis radnog mjesta: Samostalno rukuje regulatorom i uređajima regulacije rasvjete prema zahtjevima predstave, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi i sve poslove vezane uz rasvjetu, održavanje i scenske efekte, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do 30.06.2020.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

              

 

          Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 25.10.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE – 1 izvršitelj    

 

UVJETI:

          -  SSS, KV vozač

          - 5 godina radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - vozačka dozvola B kategorije

          - Opis radnog mjesta: koordinira s ostalim službama i direkcijama poslove prijevoza i dostave, upravlja službenim vozilom za potrebe prijevoza osoblja kazališta po nalogu Intendantice, prevozi goste po nalogu Intendantice, po potrebi vozi na službena putovanja djelatnike i goste Kazališta po nalogu Intendantice, obavlja poslove dostave, obavlja ostale poslove iz područja po nalogu Uprave.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 23.10.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE – 1 izvršitelj    
 

UVJETI:

          -  SSS,

          - 3 godine radnog staža

          - znanje jednog stranog jezika

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih znanja i vještina

          - Opis radnog mjesta: Samostalno rukuje regulatorom i uređajima regulacije rasvjete prema zahtjevima predstave, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi i sve poslove vezane uz rasvjetu, održavanje i scenske efekte, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do 30.06.2020.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

2. MAJSTOR RADIONICE KAZALIŠNOG VIDEA- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           -SSS

           - 3 godine radnog staža

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost

          - poznavanje procesa video produkcije i postprodukcije

          - provjera zahtijevanih vještina i znanja

           - probni rad 2 mjeseca

          - Opis radnog mjesta: Rukuje video uređajima prema zahtjevima voditelja rasvjete, tonske i video tehnike, redatelja i scenografa te ih održava, samostalno vodi video efekte i snimljeni materijal na pokusima i predstavama, u suradnji s voditeljem rasvjete, tonske i video tehnike snima video snimke, izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju predstava, po nalogu rukuje i tonskim uređajima, osigurava tehničku pripremu opreme za prijevod, vodi priručno skladište, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete, tonske i video tehnike.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do 30.06.2020.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

          Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik svjedodžbe o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik

potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

3.      KOSTIMER ŽENSKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

-      poznavanje jednog stranog jezika

-      probni rad 2 mjeseca

-      provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu vodi