HNKNatječaji

OBJAVLJUJE ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA, 11.10.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 15

10000 ZAGREB

 

 

OBJAVLJUJE ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

 

objavljenog 08.05.2019. na mrežnim stranicama Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Ministarstva kulture, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, portala MojPosao te u Večernjem listu.

Poništava se natječaj u dijelu koji se odnosi na radno mjesto Voditelj scenske proizvodnje – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest mjeseci.

U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 11.10.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

MAJSTOR ŽENSKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj    
 

UVJETI:

          -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

          - 1 godina radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih znanja i vještina

          - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja ženske krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

2. RUKOVODITELJ PRODAJE- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti

           - 3 godine radnog staža

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - razvijene komunikacijske vještine

          - visoka razina pismenosti

           - probni rad 6 mjeseci

          - Opis radnog mjesta: U suradnji s rukovoditeljem službe: izrađuje strategiju prodaje i razvoja publike, osmišljava i predlaže Upravi prodajne modele, sponzorske modele, modele razvoja publike i privlačenja partnera, koordinira i kontrolira poslove vezane uz sve oblike prodaje ulaznica i promociju predstava kazališta, mijenja rukovoditelja službe u njegovoj odsutnosti, dostavlja izvještaj na dnevnoj/tjednoj/mjesečnoj bazi Upravi i rukovoditelju službe, prati prodajne i marketinške aktivnosti na svim razinama - produkcije, pozicioniranja, određivanja cijena i promocije, radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima, šalje obavijesti pretplatnicima, izrađuje aplikacije za fondove EU, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje službe (liste premijernih uzvanika, novinari, tvrtke, škole, udruge i dr.), obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu Uprave i rukovoditelja službe.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

          Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik

potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

3.      ELEKTRIČAR - RASVJETLJIVAČ- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      SSS elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera

-      poznavanje jednog stranog jezika

-      probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz rasvjetu, održavanje i scenske efekte, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, prema nalogu radi i poslove ostalog održavanja, pomaže na utovaru i istovaru na gostovanjima, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja rasvjete.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti preslik svjedodžbe o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

KROJAČ ŽENSKIH KOSTIMA- 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-      SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

-      1 godina radnog staža

-      probni rad 2 mjeseca

-      provjera zahtijevanih znanja i vještina

           - Opis radnog mjesta: Izvodi sve krojačke radove (kroji i šiva), po nalogu radi kao ispomoć u garderobi, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja ženske krojačnice.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

5. VODITELJ POZORNICE - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti

    - 3 godine radnog staža

    - znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost -  znanje rada u vektorskim softverima (autoCAD ili         archiCAD) te programu za tablično računanje (MS Excel)

    - razvijene organizacijske i komunikacijske vještine

    - probni rad 3 mjeseca

    - Opis radnog mjesta: Sudjeluje u pripremi i planiranju rada odjela, usuglašava i kontrolira rokove izvršenja i kvalitetu rada, raspoređuje djelatnike na poslove i vodi evidenciju prisutnosti na radu, organizira, vodi i nadzire rad na pozornici prema zahtjevima voditelja scenske tehnike, redatelja i scenografa, radi najsloženije poslove na pozornici vezane uz montažu, promjene dekora i scenske efekte, prati proces stvaranja predstave te odgovara za rad svoje smjene, vodi priručno skladište, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja scenske tehnike i/ili rukovoditelja službe.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

 

6. VODITELJ VATROGASACA U KAZALIŠTU - 1 izvršitelj

 

UVJETI:

- SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac

  - 3 godine radnog staža

- položen stručni ispit iz područja zaštite od požara

- probni rad 2 mjeseca

Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i nadzire rad vatrogasaca te odgovara za njihov rad, radi kao vatrogasac, vodi evidenciju o prisutnosti na radu svoje službe, obavlja sve stručne poslove po nalogu voditelja zaštite, energetskog postrojenja i održavanja postrojenja u kazalištu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju,  ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik stručnog ispita iz područja zaštite od požara.  

 

7. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER - 1 izvršitelj    

 

UVJETI:

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač

- poznavanje jednog stranog jezika

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Opis radnog mjesta: Radi sve poslove vezane uz garderobu (održavanje, prepravljanje kostima i sl.), asistira prilikom oblačenja umjetnika, prema nalogu obavlja poslove garderobijera obuće i radi kao ispomoć u krojačnici, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost i sve stručne poslove po nalogu voditelja muške krojačnice.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta. 

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju i preslik potvrde o poznavanju stranog jezika ili prijepis ocjene.     

               

 

          Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 01.10.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE – 1 izvršitelj    

 

UVJETI:

          -  SSS, KV vozač

          - 5 godina radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - vozačka dozvola B kategorije

          - Opis radnog mjesta: koordinira s ostalim službama i direkcijama poslove prijevoza i dostave, upravlja službenim vozilom za potrebe prijevoza osoblja kazališta po nalogu Intendantice, prevozi goste po nalogu Intendantice, po potrebi vozi na službena putovanja djelatnike i goste Kazališta po nalogu Intendantice, obavlja poslove dostave, obavlja ostale poslove iz područja po nalogu Uprave.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik vozačke dozvole.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                         

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 18.09.2019.

  VODITELJ KAZALIŠNE BRAVARIJE – 1 izvršitelj    
 

UVJETI:

          -  SSS, VKV bravar

          - 3 godine radnog staža

          - probni rad 2 mjeseca

          - provjera zahtijevanih vještina

          - varilački atest

          - Opis radnog mjesta: organizira, vodi i nadzire rad u bravariji prema zahtjevima voditelja odjela i scenografa, samostalno izvodi sve bravarske radove za scenu i održavanje, obavlja svu potrebnu pripremu za svoju djelatnost, po nalogu prisustvuje tehničkim pokusima, obavlja ostale stručne poslove po nalogu voditelja scenske proizvodnje, vodi evidenciju o potrošnji materijala po pojedinačnom elementu scenografije s ciljem izrade izračuna obračuna pojedinačne predstave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje i preslik varilačkog atesta.

 

2. MANIPULANT U ODRŽAVANJU - POSPREMAČICA- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           -NSS

           - probni rad 1 mjesec

          - Opis radnog mjesta: obavlja poslove dopremanja sanitarne opreme u sve prostore Kazališta, obavlja poslove doprema potrebnog sanitarnog materijala za održavanje te održavanje grobnih mjesta Kazališta, obavlja sve poslove održavanja čistoće za sve prostore Kazališta, obavlja sve stručne poslove po nalogu Voditelja manipulanata u održavanju i Voditelja odjela.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti presliku svjedodžbe o završenom

obrazovanju.

 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 09.09.2019.

N A T J E Č A J
za popunu slobodnih radnih mjesta

 

1. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj

UVJETI:
- SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,
- 1 godina radnog staža
- probni rad 2 mjeseca
- provjera zahtijevanih znanja i vještina
- Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove, vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

2. RUKOVODITELJ SLUŽBE MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU- 1 izvršitelj

UVJETI:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti
- 3 godine radnog staža u marketingu
- znanje jednog stranog jezika,
- informatička pismenost,
- razvijene komunikacijske vještine
- visoka razina pismenosti
- probni rad 6 mjeseci
- Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, izrađuje marketinške strategije, strategije prodaje i razvoja publike te odgovara za provedbu istih, izrađuje aplikacije za fondove EU, osmišljava i predlaže Upravi prodajne modele, sponzorske modele, modele razvoja publike i privlačenja partnera. Pribavlja sponzore i donatore te odgovara za ispunjenje obveza prema njima. Koordinira i kontrolira poslove vezane uz sve oblike prodaje ulaznica i promociju predstava Kazališta. Upućuje obavijesti medijima o tjednom rasporedu predstava i drugih događanja u Kazalištu. Koordinira poslove vezane uz pripremu tiskanih, elektroničkih i multimedijalnih kazališnih izdanja i promotivnih materijala. Kontrolira i odgovoran je za namjensko korištenje odobrenih sredstava i nadzire troškove u sklopu odobrenog budžeta. Nadzire i odgovara za rad infocentra, ažurira sve adresare potrebne za funkcioniranje službe. Radi na upisu pretplatnika, unosi i ažurira podatke o pretplatnicima, šalje obavijesti pretplatnicima. Vodi mjesečnu evidenciju o prisutnosti na radu, obavlja ostale poslove iz svog područja rada po nalogu Uprave.
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.
Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane
Zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik
potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).

 

3. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN- 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (2 do 4 godine) prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome. Obavezna audicija, održati će se 12.11.2019. u velikoj pokusnoj dvorani (soba 58) od 13 sati.

 

4. PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 1 izvršitelj

UVJETI:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.
- Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (2 do 4 godine) prema Zakonu o Kazalištima. Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome. Obavezna audicija, održati će se 12.11.2019. u velikoj pokusnoj dvorani (soba 58) od 11 sati.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijave s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja (s iznimkom radnog mjesta br. 3. i 4. za što je rok 30 dana) na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 08.05.2019.

1.       PRVI PUHAČ – PRVI KLARINET- 1 izvršitelj

UVJETI:

      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij klarineta.

      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme a prema Zakonu o Kazalištima. 

       Obavezna audicija, održati će se 28.06.2019. u velikoj pokusnoj dvorani od 14:30 sati.                                                                                        

       Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                    

      Opis radnog mjesta: Svira i vodi sekciju klarineta te odgovara za njihov rad, po nalogu svira i klarinet pikolo i bas kao i dionicu četvrtog i petog klarineta. Norma, 18 termina mjesečno.       

 

 2.     VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE– 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-        Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.

-        3 godina radnog staža

-        informatička pismenost, znanje rada u programima za crtanje (autoCAD ili archiCAD)

-        znanje jednog stranog jezika

-        razvijene posebne organizacijske sposobnosti objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada.

-        probni rad 6 mjeseci

-        Opis radnog mjesta: Organizira i vodi svoj odjel, usuglašavajući i kontrolirajući rokove izvršenja i kvalitetu rada. Sudjeluje u pripremi, planiranju i predaji skica kao i vremenskom planu rada svog odjela. Kod predaje skica savjetuje scenografe o upotrebi elemenata iz fundusa Kazališta radi postizanja uštede. Razrađuje dokumentaciju i objedinjuje predračune materijala za proizvodnju u skladu s budžetom, te kontrolira trošenje sredstava budžeta. Raspoređuje poslove po radionicama, kontrolira evidenciju o prisutnosti na radu, sudjeluje u pripremi gostovanja itd.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.   

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene).

 

3.       MAJSTOR ŽENSKE KAZALIŠNE KROJAČNICE – 1 izvršitelj    
 

UVJETI:

          -  SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

          - 1 godina radnog iskustva

          - probni rad 1 mjesec

          - provjera zahtijevanih znanja i vještina

          - Opis radnog mjesta: Samostalno izvodi sve krojačke radove, vodi skladište, po nalogu radi kao ispomoć u garderobi.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti i preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju te ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

4.       RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se osoba ne nalazi pod istragom

          - certifikat iz područja javne nabave 

           - pismo preporuke od poslodavca

          - poznavanje propisa iz područja javne nabave,

          - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća

           - probni rad 6 mjeseci

          - Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, u skladu s propisima izrađuje plan nabave, financijske i programske planove, rebalanse planova, kvartalnu i godišnju analizu te izvješća poslovanja.  Provodi postupke javne nabave i bagatelne nabave robe, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi, vodi registar javne nabave, prati rokove za podnošenje prijava planova, te rokove za podnošenje izvješća nadležnim institucijama, kontrolira izvršenje Ugovora po javnoj nabavi, izrađuje odluke, zapisnike i Ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, odgovoran je za izradu i elektronsku objavu sve potrebne dokumentacije u postupcima javne nabave.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika diplome o završenom školovanju, potvrda o

nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik

potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području

javne nabave.

 

5.       RUKOVODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA – 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, studij prava.

           - 5 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se osoba ne nalazi pod istragom

          - položen pravosudni ispit     

           - pismo preporuke od poslodavca

- izvrsno poznavanje radnog, autorskog, stvarnog i obveznog prava kao i ostalih        propisa koji se primjenjuju na kazališnu djelatnost,

          - iznimne komunikacijske vještine

           - probni rad 6 mjeseci

          - Opis radnog mjesta: Organizira, vodi i odgovara za rad službe, sastavlja sve vrste Ugovora i Odluka, te obavlja ostale pravne poslove po nalogu Uprave. Izrađuje normativne akte, kontrolira zakonitost rada Kazališta, informira i savjetuje Kazalište kao poslodavca o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa, po nalogu Uprave provodi postupke iz radnog odnosa, daje tumačenja i objašnjenja postojećih pravnih propisa i odgovara za ista. Na dnevnoj bazi prati i kontrolira izmjene propisa i o istima izvješćuje odgovarajuće službe, izrađuje interne procedure, provodi postupak upisa statusnih promjena u sudski registar. Priprema spise predmeta i ostale dokumente te koordinira rad s odvjetnicima, javnim bilježnicima i ostalima koji pružaju pravne usluge zastupanja Kazalištu. U koordinaciji s računovodstvenom službom prati otvaranje predstečajnih i stečajnih postupaka nad dužnicima Kazališta. Sastavlja obrasce opomena, raznih dopisa, odluka i drugih akata za potrebe svih Službi i Direkcija. Odgovara za objavu pravnih i ostalih akata na web stranici Kazališta po zakonu o pravu na pristup informacijama. Vodi evidenciju i arhivu svih akata Kazališta, vodi evidenciju o prisutnosti na radu, prikuplja, obrađuje, koristi i dostavlja trećima podatke o radnicima sukladno propisima, izrađuje Ugovore za potrebe kadrovske službe, prati pravne postupke u javnoj nabavi itd.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Uz molbu i životopis kandidati su obvezni priložiti ispis radnog staža izdan od strane

Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika diplome o završenom školovanju, potvrda o

nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik

potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik svjedodžbe o položenom pravosudnom ispitu.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja s iznimkom radnog mjesta br.1 za koje se prijave podnose do 14.06.2019., na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 10.04.2019.

 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

1.       VODITELJ MANIPULANATA U ODRŽAVANJU- 1 izvršitelj

 UVJETI:

           -SSS,

           - 5 godina radnog staža,

           -  probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

 

 MANIPULANT U ODRŽAVANJU-POSPREMAČICA- 1 izvršitelj
 

UVJETI:

           -NSS

          -probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta: - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

 

 VODITELJ SCENSKE TEHNIKE – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-        Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.     

-         3 godine radnog staža

-         informatička pismenost – znanje rada u vektorskim programima (CAD ili InDesign) i napredno poznavanje rada u MS Excelu  

-         znanje jednog stranog jezika

-         razvijene organizacijske i komunikacijske vještine 

-         probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene)                          

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 04.04.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje

 

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

1.       PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme (2 do 4 godine) prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 24.04.2019. u zborskoj pokusnoj dvorani  (soba 312) od 11 sati.          

 

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - TENOR- 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-      Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti ili visoko obrazovanje iz drugog područja uz najmanje 3 godine rada u profesionalnom zboru.

-      Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme (2 do 4 godine) prema Zakonu o Kazalištima.                                                                                        Uz molbu i životopis, kandidati su obavezni priložiti i preslik diplome.                               Obavezna audicija, održati će se 24.04.2019. u zborskoj pokusnoj dvorani  (soba 312) od 11 sati.          

 

 

VODITELJ RAČUNOVODSTVA – ZA OBRAČUN AUTORSKIH HONORARA I UGOVORA O DJELU – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-        SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke

-        5 godina radnog staža

-        informatička pismenost

-        probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja.   

Uz molbu i životopis kandidati su obavezni priložiti i preslik svjedodžbe, ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje, preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene).                            

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 28.03.2019.

1. RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE- 1 izvršitelj

 

 UVJETI:

           - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija,

           - 3 godine radnog staža,

          - znanje jednog stranog jezika,

          - informatička pismenost,

          - da se osoba ne nalazi pod istragom

          - certifikat iz područja javne nabave 

           - pismo preporuke od poslodavca

          - poznavanje propisa iz područja javne nabave,

          - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća

           - probni rad 6 mjeseci,

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

 

2. MANIPULANT U ODRŽAVANJU - POSPREMAČICA- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           -NSS

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme – probni rad 1 mjesec.

 

 

3. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 2 izvršitelja

 

UVJETI:

          -KV

          Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme – probni rad 2 mjeseca.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.1: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika diplome o završenom školovanju, potvrda o nekažnjavanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti (ili prijepis ocjene), preslik certifikata u području javne nabave.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.2:  - preslika svjedodžbe o završenom školovanju.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.3:  - preslika svjedodžbe o završenom školovanju.

 

                  

 Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

                                                            Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 15.03.2019.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta

N A T J E Č A J
                                   za popunu slobodnih radnih mjesta  

 

1.       MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE- 1 izvršitelj

 

UVJETI:

           -SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

           - 1 godina radnog staža,

           - provjera zahtjevanih vještina i znanja

          - probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

MANIPULANT U ODRŽAVANJU-POSPREMAČICA- 1 izvršitelj
 

UVJETI:

           -NSS

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

 

VODITELJ POZORNICE – 1 izvršitelj
 

UVJETI:

-        Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti.     

-         3 godine radnog staža

-         informatička pismenost – znanje rada u vektorskih softverima (autocad ili archicad) i poznavanje rada u MS Excelu  

-         znanje jednog stranog jezika

-         razvijene organizacijske i komunikacijske vještine 

-         probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.                               

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

 

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.1: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.2: - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.3: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika diplome o završenom školovanju, preslik potvrde o poznavanju stranog jezika (ili prijepis ocjene), preslik potvrde o informatičkoj pismenosti u navedenim programima (ili prijepis ocjene)

 

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                            

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 26.02.2019.

RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE - 1 izvršitelj

 UVJETI:

           - Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije.

           -5 godina radnog staža, najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računovodstva,

          - informatička pismenost

          - znanje jednog stranog jezika

          - poznavanje izrade financijskih izvješća

          - da se ne nalazi pod istragom

          - da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova

          - pismo preporuke od strane poslodavca

 

Probni rad 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta:

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju

- preslika dokumenta o poznavanju stranog jezika

- preslika dokumenta o informatičkoj pismenosti

- potvrda o nekažnjavanju

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 22.02.2019.

MANIPULANT U ODRŽAVANJU-POSPREMAČICA- 1 izvršitelj
 

UVJETI:

           -NSS,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 22.02.2019.

MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE- 1 izvršitelj

UVJETI:

           -SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

           - 1 godina radnog staža,

           - provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta:

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslika svjedodžbe

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 12.02.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBUZagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje nathječaj za popunu slobodnog radnog mjesta: 

 1. VODITELJ ŽENSKE KROJAČNICE- 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS ili VKV krojač,

- 3 godine radnog iskustva,

- poznavanje 1 stranog jezika

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

2. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS tekstilnog smjera ili KV krojač,

 - poznavanje 1 stranog jezika,

- probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

3. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE -1 izvršitelj

 

UVJETI:

 -SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

 - 1 godina radnog iskustva

 - probni rad 1 mjesec

- provjera zahtijevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

4. RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE- 1 izvršitelj

UVJETI:

 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija,

- 3 godine radnog staža,

- znanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost,

- da se osoba ne nalazi pod istragom

 - certifikat iz područja javne nabave

- poznavanje propisa iz područja javne nabave,

 - poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća

- probni rad 6 mjeseci,

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

5. II PUHAČ – II ROG – IV ROG- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga

-  obavezna audicija

-  audicija će biti održana 02.04.2019. u velikoj pokusnoj dvorani od 15:00 sati                     

- probni rad u skladu o Zakonu o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

6. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU – 2 izvršitelja

UVJETI

 -KV

 Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme a do povratka djelatnika s bolovanja.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave (osim za radno mjesto br.5, za koje je natječaj otvoren do 19.03.2019.) natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.1: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju – preslika dokumenta o poznavanju stranog jezika

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.2: - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju – preslika dokumenta o poznavanju stranog jezika.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.3: - preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju – ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.4: - ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje - preslika diplome o završenom školovanju, potvrda o nekažnjavanju, preslik dokumenta o poznavanju stranog jezika, preslik dokumenta o informatičkoj pismenosti, preslik certifikata u području javne nabave.

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta za radno mjesto br.5:  - preslika diplome o završenom školovanju                    

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 29.01.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15, objavljuje natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta  

1. MANIPULANT U ODRŽAVANJU-POSPREMAČICA- 2 izvršitelja

 UVJETI:

-NSS,

- probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

 Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                         

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 24.01.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15, objavljuje natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta  

1. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE- 1 izvršitelj

 UVJETI:

- SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

- 1 godina radnog staža,

 - probni rad 2 mjeseca,

- provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

Dokazi za ispunjavanje traženih uvjeta:

- ispis radnog staža izdan od strane Zavoda za mirovinsko osiguranje

- preslika svjedodžbe

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu radnog mjesta, 17.01.2019.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje najtječaj za popunu slobodnog radnog mjesta  

 1. ZAMJENIK KONCERTNOG MAJSTORA OPERNOG ORKESTRA – 1 izvršitelj ( Ž/M)

 Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni sudij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.

-  obavezna audicija

Probni rad u skladu sa zakonom o kazalištima.

 

Audicija će biti održana 06.02.2019. u velikoj pokusnoj dvorani od 10.30.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 30.01.2019.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

 

 

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 17.12.2018.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta:  

 

 1. INSPICIJENT-ŠAPTAČ- 1 izvršitelj

UVJETI:

-   završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja,

-  1 godina radnog iskustva,

-   audicija obvezna,

-  probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniova se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

 

2. VATROGASAC- 1 izvršitelj

UVJETI:

 - SSS vatrogasni tehničar, ili KV vatrogasac,

 - probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijem do povratka djelatnika s bolovanja.

 

3. MANIPULANT U ODRŽAVANJU - POSPREMAČICA- 2 izvršitelja

 

UVJETI:

 - NSS,

 - probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 

4. MAJSTOR MUŠKE KAZALIŠNE KROJAČNICE- 1 izvršitelj

UVJETI:

 - SSS tekstilnog smjera ili VKV krojač,

- 1 godina radnog staža,

- probni rad 2 mjeseca,

- provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

5. VODITELJ POZORNICE- 1 izvršitelj

 UVJETI:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je

- stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti,

-  3 godine radnog staža,

-  znanje najmanje jednog stranog jezika,

- znanje rada na vektorskim softverima (autocad ili archicad) te programa za tablično računanje (excel isl),

-  organizacijske i komunikacijske vještine,

-  probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                       

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 23.11.2018.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, Zagreb, objavljuje natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta  

 1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: odručje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike,

- 3 godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- poznavanje programa za crtanje – autocad,

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniova se na neodređeno vrijeme.

 

2. RUKOVODITELJ PRODAJE- 1 izvršitelj

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,

- 3 godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- iznimne komunikacijske vještine,

-  visoka razina pismenosti,

- informatička pismenost,

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijem do povratka djelatnika s bolovanja.

 

3. RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE- 1 izvršitelj

UVJETI:

 -završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije,

-  5 godina radnog staža,

-  najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računoodstva,

-  da se ne nalazi pod istragom,

-  da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova,

-  poznavenje izrade financijskih izvješća,

-  informatička pismenost,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

-   probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

4. RUKOVODITELJ SLUŽBE PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA- 1 izvršitelj

UVJETI:

 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, studij prava.

- 5 godina radnog staža na pravnim poslovima,

- da se ne nalazi pod istragom,

- položen pravosudni ispit,

- izvrsno poznavanje radnog, autorskog, stvarnog i obveznog prava, kao i ostalih propisa koji se primjenjuju na kazališnu djelatnost,

 - znanje najmanje jednog stranog jezika,

 - iznimna komunikacijske vještine,

- informatička pismenost

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

 

5. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA PERSONALNE POSLOVE- 1 izvršitelj

UVJETI:

  -završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je

stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,

-  4 radnog staža,

- informatička pismenost,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- probni rad 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

6. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU- 1 izvršitelj

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja,

- 3 godine radnog staža,

 - znanje najmanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost,

- visoka razina pismenosti,

- iznimne komunikacijske vještine,

- poznavanje i korištenje suvremenih informacijskih alata i kanala komuniciranja,

- probni rad 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

7.VODITELJ RAČUNOVODSTVA - ZA OBRAČUN PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

-   informatička pismenost,

-   poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i radu u COP-u

-  probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

8.VODITELJ PRIJEVOZA I DOSTAVE- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS,KV vozač,

-  5 godina radnog staža,

-  vozačka dozvola B kategorije,

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

9. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj

- KV,

 - provjera zahtjevanih znanja i vještina

 - probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

10. MANIPULANT U ODRŽAVANJU- POSPREMAČICA- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  NSS,

- probi rad 1 mjsec

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 

11. VLASULJAR- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS - fizer

- provjera zahtjevanih znanja i vještina,

- probni rad 2 mjeseca.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

12. MASKER- 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS – kozmetička,

-  škola primjenjene umjetnosti,

- provjera zahtjevanih znanja i vještina

- probni rad 2 mjeseca.

Radni odnos zasniva se na oodređeno vrijeme.       

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                     

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 07.11.2018.

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15 objavljuje natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta:

 1. BRAVAR- 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS, KV bravar

-provjera zahtjevanih vještina

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

2. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU - 2 izvršitelja

UVJETI:

-KV

-provjera zahtjevanih vještinai znanja

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.                                       

 

3. VLASULJAR- 1 izvršitelj

UVJETI:

 - SSS, frizer

 - provjera zahtjevanih vještina

 - probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

 

4. KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER-2 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS, tekstilnog smjera ili KV krojač,znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih vještinai znanja

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

5. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE - 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS,

-  3 godine radnog staža,

-  znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih vještina i znanja

-  probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                           Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 12.10.2018.

 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U ZAGREBU

Zagreb, Trg Republike Hrvatske 15

objavljuje natječaj  za popunu slobodnih radnih mjesta:
                                             

1. PJEVAČ OPERNOG ZBORA- 2 ALTA 1 BAS 1 TENOR

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja

- obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme: 1 ALT i 1 BAS na 2 do 4 godine;

 1 ALT do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, 1 TENOR do povratka djelatnika s bolovanja.

Audicija će biti održana 27. studenog 2018. od 10,30 sati.

 

2. PRVI PUHAČ-PRVA OBOA- 1 izvršitelj

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: polje glazbene umjetnosti, studij oboe

- obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijem do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta.

Audicija će biti održana 26. studenog 2018. u 10,30 sati

 

3. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE 1 izvršitelj

UVJETI:

- SSS,

- 3 godine radnog staža

-  probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

4. SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS,

- 3 godine radnog staža

-  probni rad 2 mjeseca

-  znanje najmanje jednog stranog jezika,

-  informatička pismenost

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 01.10.2018.

1.  RUKOVODITELJ SLUŽBE MARKETINGA, PRODAJE I ODNOSA S JAVNOŠĆU- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- razvojni i marketinški program,

- iznimne komunikacijske vještine,

- informatička pismenost,

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

2. PRODUCENT DRAME- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost

-  probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

3. PREDRADNIK MUŠKE GARDEROBE- 1 izvršitelj

UVJETI:

-        SSS,tekstilnog smjera ili VKV krojač

-        provjera zahtjevanih znanja i vještina,

-        probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 

4. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  KV

-  probni rad 2 mjeseca

- provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

5. VLASULJAR- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS, frizer,

- provjera zahtjevanih vještina i znanja,

- probni rad 2 mjeseca,

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

6. VODITELJ RAČUNOVODSTVA-ZA LIKVIDATURU ULAZNE DOKUMENTACIJE- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  SSS, ekonomske ili druge odgovarajuće struke,

- 5 godina radnoga staža,

- informatička pismmenost,

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                       

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 24.09.2018.

VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti,

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

-  informatička pismenost,

-  verificirano znanje autocada ili archicada tj. programa za crtanje,

-  posebna organizacijska sposobnost objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada,

-        probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

2. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE- 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti, polje elektrotehnike,

- tri godine radnoga staža,

-  znanje najmanje jednog stranog jezika,

-  poznavanje programa crtanja-autocad

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

 

3. MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE- 2 izvršitelja

UVJETI:

-  SSS,

- tri godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih znanja i vještina,

-probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme

 

4. RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU- 1 izvršitelj

UVJETI:

-  KV

- probni rad 2 mjeseca

-provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

 

                                                         

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 22.08.2018.

U skladu s člankom 18. st. 1. t. 14. i članka 38., 39. i 44., 45., i 46. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, intendantica raspisuje

NATJEČAJ

ZA POMOĆNIKA INTENDANTA – RAVNATELJA OPERE (Ž/M)

 Za pomoćnika intendanta - ravnatelja Opere može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja;

- da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području glazbeno-scenske umjetnosti;

- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

 - znanje najmanje jednog stranog jezika.

 Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svog rada.

 

ZA POMOĆNIKA INTENDANTA-RAVNATELJA DRAME (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta - ravnatelja Drame može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja;

- da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području kazališne umjetnosti;

- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

 - znanje najmanje jednog stranog jezika.

 Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.

 

POMOĆNIK INTENDANTA-RAVNATELJ BALETA (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta - ravnatelja Baleta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja humanističkih znanost ili umjetničkog područja ili da je istaknuti kazališni umjetnik afirmiran u području baletne kazališne umjetnosti;

- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti;

 - znanje najmanje jednog stranog jezika.

 Uz prijavu kandidat dostavlja i prijedlog četverogodišnji program svoga rada.

 

ZA POMOĆNIKA INTENDANTA - POSLOVNOG RAVNATELJA  (Ž/M)

 Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih znanost;

- tri godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

-probni rad 6 mjeseci

 

ZA RUKOVODITELJA SLUŽBE TEHNIKE - (Ž/M)

Za rukovoditelja službe Tehnike može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- iznimne organizacijske i komunikacijske vještine,

- aktivno znanje rada u vektorskim programima (cad.indesign i dr.),napredno znanje programa za tablično računanje (exel),

-probni rad 6 mjeseci.

 

Pomoćnike intendanta - ravnatelje Opere, Drame, Baleta i Poslovnog ravnatelja, te Rukovoditelja službe Tehnike  imenuje se na razdoblje od četiri godine, odnosno za vrijeme trajanja mandata intendanta.    

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopise s referencama podnose se na adresu; Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15,  10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja s naznakom ne otvaraj.

 

VODITELJ SCENSKE PROIZVODNJE

1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti,

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost,

- verificirano znanje autocada ili archicada tj. programa za crtanje,

- posebna organizacijska sposobnost objedinjavanja rada svih sudionika u procesu rada,

- probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE

 1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničke znanosti, polje elektrotehnike,

- tri godine radnoga staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

-poznavanje programa crtanja-autocad

- probni rad 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

 KOREPETITOR

1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti (Muzička akademija)

- poznavanje baletne terminologije,

- probni rad 6 mjeseci.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

 

MAJSTOR RASVJETE U KAZALIŠTU

1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- završen preddiplomskisvučilišni studij ili preddiplomskistručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremusukladno propisima koji su bili na snaziprije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.,

- tri godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- informatička pismenost

- probni rad 3 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE

2 izvršitelja (Ž/M)

UVJETI:

- SSS,

- tri godine radnog staža,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih znanja i vještina,

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

 

 MAJSTOR RADIONICE KAZALIŠNOG VIDEA

1 izvršitelj (Ž/M)

UVJETI:

- SSS,

- tri godine radnog staža,

- poznavanje procesa videoprodukcije i postprodukcije,

- znanje najmanje jednog stranog jezika,

- provjera zahtjevanih vještina i znanja

- informatička pismenost

- probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopise  podnose se na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15,  10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 08.06.2018.

RUKOVODITELJ SLUŽBE JAVNE NABAVE, PLANA I ANALIZE 
1 izvršitelj  ž/m

UVJETI:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije,

 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • da se ne nalazi pod istragom,
 • poznavanje propisa iz javne nabave,
 • poznavanje izrade financijskih i statističkih izvješća
 • informatička pismenost,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • certifikat izpodručja javne nabave

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu,

Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 •                                                        

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 15.05.2018.

VODITELJ PRIPREME KAZALIŠNE PROIZVODNJE
1 izvršitelj  ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • autocad ili arhicad,
 • informatička pismenost

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi

 

VODITELJ POZORNICE U KAZALIŠTU
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij,odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • znanje engleskog jezika
 • znanje autocada

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o radnome stažu,
 • dokaz o znanju englreskog jezika

 

VATROGASAC
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS vatrogasni tehničar ili KV vatrogasac
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Prijavi potrebno priložiti:

 • molbu,
 • živopis

 

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE DRAME, OPERE I BALETA
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,
 • 3 godine radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost.

 Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 27. travnja 2018., 27.04.2018.

SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU
1 izvršitelj  ž/m

 UVJETI:

 • završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski i stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost

 Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu
 • dokaz o znanju engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na  određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

 

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

 

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 9. travnja 2018., 09.04.2018.

KOREPETITOR
1 izvršitelj  ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij dirigiranja ili klavira,
 • 1 godina radnog iskustva,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • poznavanje baletne terminologije

 

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme od 2 do 4 godine.

 

PREDRADNIK TRANSPORTA U KAZALIŠTU
1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 •  SSS, KV vozač,
 • 1 godina radnog staža,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • vozačka dozvola B,C,D i E kategorije,
 • završen tečaj specijaliste zaštite okoliša,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Prijavi je potrebno priložiti:

 • molbu,
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom stažu,
 • kopija vozačke dozvole

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave  s životopisom te dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10 000 Zagreb“.

Nepotpune i nepravovremene prijave za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 20. siječnja 2017., 16.03.2018.

ELEKTRIČAR RASVJETLJIVAČ

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS – elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

PRVA VIOLINA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • Obvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povrtaka djelatnice s rodiljnog dopusta

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Audicija za radno mjesto pod rednim brojem 2. održati će se 06. ožujka 2017.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 19. prosinca 2016., 16.03.2018.

1. VODITELJ RASVJETE, TONSKE I VIDEO TEHNIKE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • 5 godina radnoga staža
 • probni rad 6 mjeseci
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje programa za crtanje-autocad

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

TAPETAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,KV tapetar
 • 1 godina radnoga staža
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određen ovrijeme do povrtka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 26. listopada 2016., 16.03.2018.

HARFIST

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij harfe.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 23. studenog 2016 na gore navedenu adresu. Audicija će biti održana 09. prosinca 2016. Obvezni dio programa audicije biti će objavljen na interneskoj stranici www.hnk.hr

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta kazališnog umjetnika, 4. listopada 2016., 16.03.2018.

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij pjevanja
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Poništenje dijela javnog natječaja od 22.travnja 2016., 16.03.2018.

Poništava se dio javnog natječaja objavljenog dana 22. 04. 2016. u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Zavoda, u Večernjem listu, kao i na internetskoj stranici Ministarstva kulture RH i Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, u dijelu koji se odnosi na popunu sljedećih slobodnih radnih mjesta:

Dirigent Baleta

1 izvršitelj (ž/m)

 

Stručni savjetnik zaštite na radu i zaštite od požara

1 izvršitelj (ž/m)

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 14. ožujka 2018., 16.03.2018.

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja,polje glazbene umjetnosti,studij pjevanja,
 • obvezna audicija,
 • probni rad u skladu sa Zakonm o kazalištima

 Radni odnos zasniva se na određeno vriijeme od 2 do 4 godine.

 PJEVAČ OPERNOG ZBORA-ALT

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti,studij pjevanja,
 • obvezna audicija,
 • probni rad u skladu sa Zakonm o kazalištima

 Radni odnos zasniva se na određeno vriijeme od 2 do 4 godine.

VLASULJAR/FRIZER

2 izvršitelja ž/m

UVJETI:

 • SSS, probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od objave.

Nepotpune i nepravovremene ponude za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 12. veljače 2016., 16.03.2018.

KROJAČ

1 izvršitelj m/ž

 • SSS – trekstilnog smjera ili KV krojač
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja za rad na pozornici vezanih uz montažu, promjene dekora i scenske efekte.

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • 3 godine radnoga staža
 • znanje engleskog jezika
 • informatička pismenost

Radni odnos za radna mjesta pod 2. i 3. zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 2. prosinac 2015., 16.03.2018.

MASKER

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad od 2 mjeseca
 • Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

KOSTIMER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS tekstilnog smjera ili KV krojač,
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 9. studeni 2015., 16.03.2018.

VIOLONČELO TUTTI

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij violončela
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

VOĐA DRUGIH VIOLINA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • Završen preddiplomski i dipolmski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij violine.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

TIMPANI

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prijstupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij udaraljki

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 7. lipnja 2017., 16.03.2018.

POMOĆNIKA INTENDANTA - POSLOVNOG RAVNATELJA (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 •  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15-Odluka USRH) s područja društvenih znanosti;
 • tri godine radnog staža na rukovodećim pozicijama,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta, prednost mogu ostvariti kandidati s visokim obrazovanjem iz ekonomskog područja te s radnim iskustvom na voditeljskim pozicijama.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopis s referencama, podnose se na adresu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u službenom glasilu RH i dnevnom tisku s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja – ne otvaraj.“

MASTOR TONA

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla viŠu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike,
 • 3 godine radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • poznavanje glazbene partiture, poznavanja procesa videoprodukcije,
 • znanje jednog svjetskog jezika,

 Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

VATROGASAC

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određen ovrijeme do povrtka djelatnika s bolovanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti u roku od 8 dana od objave na navedenu adresu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 15. studeni 2017., 16.03.2018.

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI

1 izvršitelj

UVJETI:

 • SSS,
 • 3 godine radnog staža,
 • informatička pismenost,
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje engleskog jezika

SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski svučilišni ili diplomski stručni studij, odnosno osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 5 godina radnoga staža,
 • informatička pismenost,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 29. ožujka 2016., 16.03.2018.

ZBOROVOĐA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij dirigiranja, smjer zborskog dirigiranja ili završena Muzička akademija
 • 5 godina radnoga staža kao zborovođa sa profesionalnim zborovima (pretežno opernim)
 • probni rad 6 mjeseci
 • obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU-GARDEROBIJER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera vještina i znanja vezanih uz održavanje,prepravljanje kostima, te svih poslova vezanih uz garderobu.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 17. siječnja 2018., 16.03.2018.

RUKOVODITELJ PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih i humanističkih znanosti
 • 5 godina radnog iskustva
 • probni rad 6 mjeseci
 • znanje jednog svjetskog jezika,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti,
 • informatička pismenost

PREDRADNIK TRANSPORTA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS,KV vozač
 • 1 godine radnog staža,
 • probni rad 2 mjeseca
 • vozačka dozvola B,C, D i E kategorije
 • završen tečaj specijaliste zaštite okoliša
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

KOSTIMER ŽENSKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU

2 izvršitelja

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

MODELAR - HERIHTER

1 izvršitelj ž/m

 UVJETI:

 • SSS obućarski smjer ili KV postolar
 • probni rad 2 mjeseca

DOSTAVLJAČ

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

HARFIST

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij harfe.
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 19. veljače 2018.

Audicija će biti održana 05. ožujka 2018. u 17,00 sati

UDARALJKAŠ

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij udaraljki.
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 19. veljače 2018. Audicija će biti održana 05. ožujka 2018. u 15,00 sati

PRVA VIOLINA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

Ponude s dokazom o ispunjavanju uvjeta sa životopisom dostaviti do 27. siječnja 2018. Audicija će biti održana 08. veljače 2018. u 15,00 sati

Nepotpune i nepravovremene ponude za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 25. listopada 2017., 16.03.2018.

PJEVAČ OPERNOG ZBORA - SOPRAN

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja,
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na vrijeme od 2 do 4 godine

PJEVAČ OPERNOG ZBORA -TENOR

1 izvršitelj

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja,
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na vrijeme od 2 do 4 godine

SKLADIŠTAR KAZALIŠNE REKVIZITE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad dva mjeseca
 • dozvola za rukovanje oružjem i izvođenje scenskih efekta pucnja,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

VATROGASAC

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

VODITELJ TRANSPORTA I SKLADIŠTA DEKORA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • 5 godina radnog staža
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina

STOLAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS, KV stolar
 • probni rad 2 mjeseca
 • Radni odnos za radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme.

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniova se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 11. listopada 2017., 16.03.2018.

SPECIJALIST ZA ORGANIZACIJU RADA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba
  koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije
  stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz
  područja društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 5 godine radnoga staža,
 • probni rad 3 mjeseca,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU, DRAMI I OPERI

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,
 • 3 godine radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika

TAPETAR

1 izvršitelj

UVJETI:

 • SSS, KV tapetar
 • 1 godina radnoga staža
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos za navedena radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme, a do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Poništenje dijela javnog natječaja od 10. lipnja 2016., 16.03.2018.

Poništava se dio javnog natječaja objavljenog dana 10. 06. 2016. u Večernjem listu, Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Zavoda, kao i na internetskoj stranici Ministarstva kulture RH i Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, u dijelu koji se odnosi na popunu sljedećeg slobodnog radnog mjesta:

Prvi puhač-prvi rog

1 izvršitelj (ž/m)

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 22. rujna 2017., 16.03.2018.

RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba
  koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije
  stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz
  područja društvenih znanosti, polje ekonomije
 • 5 godine radnoga staža,
 • najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računovodstva,
 • da se ne nalazi pod istragom,
 • da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova,
 • poznavanje izrade financijskih izvješća,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 19. svibnja 2017., 16.03.2018.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • iz područja društvenih ili humanističkih znanosti.
 • 4 godine radnog staža u marketingu,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 25. travnja 2017., 16.03.2018.

PRVA VIOLINA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • 0bvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta

DRUGI PUHAČ-DRUGI ROG-ČETVRTI ROG

1 izvršitelj ž/m

 UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga.
 • 0bvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 25. svibnja 2017. na gore navedenu adresu. Audicija će biti održana 09. lipnja 2017. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

MANIPULANT U ODRŽAVANJU (POSPREMAČICA)

1 izvršitelj Ž/M

 UVJETI:

 • NSS
 • probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti u roku 8 dana na gore navedenu adresu. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 8. ožujka 2017., 16.03.2018.

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određen ovrijeme do povrtka djelatnice s bolovanja.

MASKER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih znanja i vještina

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za pomoćnika intendanta – poslovnog ravnatelja, 14. travnja 2017., 16.03.2018.

ZA POMOĆNIKA INTENDANTA POSLOVNOG RAVNATELJA (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14-Odluka USRH, 60/15-Odluka USRH) s područja društvenih znanosti;
 • tri godine radnog staža,
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta, prednost mogu ostvariti kandidati s visokim obrazovanjem iz ekonomskog područja te s radnim iskustvom na voditeljskim pozicijama.

Pomoćnika intendanta – poslovnog ravnatelja imenuje Kazališno vijeće na prijedlog intendanta na razdoblje od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta te životopis s referencama, podnose se na adresu Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u službenom glasilu RH i dnevnom tisku s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja – ne otvaraj.“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 15. veljače 2017., 16.03.2018.

MAJSTOR TONA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnike
 • 3 godina radnoga staža
 • probni rad 3 mjeseci
 • poznavanje glazbene partiture,
 • poznavanje procesa video produkcije,
 • znanje jednog svjetskog jezika
 • znanje autocada

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određen ovrijeme do povrtka djelatnice s bolovanja.

MANIPULANT

1 izvršitelj

UVJETI:

 • NSS, osnovna škola,
 • probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - ZA OBRAČUN AUTORSKIH HONORARA I UGOVORA O DJELU

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca
 • informatička pismenost

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 23.12.2016., 16.03.2018.

PRVI PUHAČ-PRVI ROG

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga.
 • 0bvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

DRUGI PUHAČ-DRUGI ROG-ČETVRTI ROG

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga.
 • 0bvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 13 siječnja 2017. na gore navedenu adresu. Audicija će biti održana 06. veljače 2017. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta, 2. prosinca 2016., 16.03.2018.

MANIPULANT U ODRŽAVANJU (POSPREMAČICA)

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • NSS
 • probni rad 1 mjesec

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

RADNIK GRAĐEVINSKO ZAVRŠNIH RADOVA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS ili KV zidar
 • probi rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 7. studenog 2016., 16.03.2018.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - ZA OBRAČUN PLAĆE I OSTALIH OSOBNIH PRIMANJA ZAPOSLENIKA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke,
 • 5 godina radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • informatička pismenost,
 • poželjno iskustvo u proračunskom računovodstvu i rada u COP-u

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz iz područja društvenih znanosti ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja
 • 4 godine radnog staža
 • probni rad 6 mjeseci
 • Znanje engleskog, te još jednog svjetskog jezika
 • Poznavanje rada na računalu,
 • Visoka razina pismenosti,
 • Iznimne komunikacijskle vještine,
 • Poznavanje i korištenje suvremenih informacijskih alata i kanala komunikacije

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, a do povratka djelatnice s bolovanja

VODOINSTALATER

1 izvršitelj

UVJETI:

 • SSS ili KV vodoinstalater
 • probni rad 2 mjeseca
 • ispit za rukovatelja centralnog grijanja

Radni odnos zasniova se na određeno vrijeme, do povratka djelatnika s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana na gore navedenu adresu. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 20.10.2016., 16.03.2018.

DIRIGENT BALETA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij dirigiranja
 • probni rad 6 mjeseci,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

VODOINSTALATER

1 izvršitelj

UVJETI:

 • SSS ili KV vodoinstalater
 • probni rad 2 mjeseca
 • ispit za rukovatelja centralnog grijanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta kazališnih umjetnika, 6. rujna 2016., 16.03.2018.

PRVI PUHAČ - PRVA OBOA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij oboe
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

PRVI PUHAČ - PRVI ROG

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • Završen preddiplomski i dipolmski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti-studij roga.
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

DRUGI PUHAČ-DRUGA OBOA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij oboe
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

DRUGI PUHAČ-DRUGI ROG-ČETVRTI ROG

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij roga
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima,
 • obvezna audicija,

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 4 godine

Prijave za navedena radna mjesta (1– 4.), s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti do 29. rujna 2016. na navedenu adresu. Audicija biti će održana 21. listopada 2016. Obvezni dio programa audicije biti će objavljen na internetskoj stranici www.hnk.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU

2 izvršitelja Ž/M

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja za rad na pozornici vezanih uz montažu, promjene dekora i scenske efekte

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme za jednog izvršitelja, te na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja za drugog izvršitelja.

KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE U KAZALIŠTU - GARDEROBIJER

izvršitelj M/Ž

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja za rad u garderobi

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

RADNIK U SLIKARNI

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • SSS,KV soboslikar i ličilac
 • 1 godina radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

STOLAR

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • SSS,KV stolar
 • 1 godina radnoga staža,
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

VLASULJAR

2 izvršitelja – Ž/M

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtijevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodljnog dopusta

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom (5.-9.), dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta 10.lipnja 2016., 16.03.2018.

PRVI PUHAČ-PRVI ROG

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti, studij roga
 • obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

PJEVAČ ORERNOG ZBORA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkoga područja, polje glazbene umjetnosti, studij pjevanja
 • obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja

POSLUŽITELJ ORKESTRA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • određeno glazbeno obrazovanje

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti
 • 3 godine radnoga staža
 • probni rad 6 mjeseci
 • položen stručni ispit iz područja zaštite od požara i zaštite na radu
 • poznavanje zakonskih akata o gospodarenju otpadom, energijom i zaštitom okoliša
 • završen tečaj specijaliste zaštite okoliša

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta te životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10000 Zagreb s naznakom ”za natječaj za radno mjesto – navesti na koje se radno mjesto na koje se prijavljuje”.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 22. travnja 2016., 16.03.2018.

DIRIGENT U BALETU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti - studij dirigiranja
 • probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

DRAMATURG PRODUCENT

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje kazališne ili filmske umjetnosti, studij dramaturgije
 • probni rad 6 mjeseci
 • znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

STRUČNI SAVJETNIK ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz područja tehničkih znanosti
 • 3 godine radnoga staža
 • probni rad 6 mjeseci

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

VOĐA DRUGIH VIOLINA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • obvezna audicija

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

VIOLONČELO TUTTI

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti studij violončela.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 11. ožujka 2016., 16.03.2018.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA - ZA OBRAČUN AUTORSKIH HONORARA I UGOVORA O DJELU

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • 5 godina radnoga staža
 • probni rad 2 mjeseca
 • informatička pismenost

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

RADNIK NA POZORNICI U KAZALIŠTU

2 izvršitelja m/ž

UVJETI:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja za rad na pozornici vezanih uz montažu, promjene dekora i scenske efekte.

Radni odnos zasniva se do povratka djelatnika s bolovanja

MAJSTOR REGULATER KAZALIŠNE RASVJETE

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • 3 godine radnoga staža
 • znanje engleskog jezika
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za imenovanje pomoćnika intendanta HNK u Zagrebu, 8. veljače 2016., 16.03.2018.

POSLOVNI RAVNATELJ

1 izvršitelj (Ž/M)

Za pomoćnika intendanta-poslovnog ravnatelja Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka USRH): s područja društvenih znanosti;
 • tri godine radnog staža;
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Pomoćnika intendanta – poslovnog ravnatelja imenuje Kazališno vijeće, a na prijedlog intendanta na vrijeme od 4 godine, odnosno na razdoblje trajanja mandata intendanta.

Prijave s dokazima o ispunjenju objavljenih uvjeta, te životopis, podnose se Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku s naznakom „Natječaj za pomoćnika intendanta HNK – poslovnog ravnatelja – ne otvaraj.“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 8. prosinca 2015., 16.03.2018.

VODITELJ PRODAJE I PROMOCIJE ZA BALET

1 izvršitelj m/ž

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad od 2 mjeseca
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • informatička pismenost

TAPETAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS tekstilnog smjera ili KV tapetar,
 • probni rad 2 mjeseca

Radni odnos za oba radna mjesta zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 13. svibnja 2016., 16.03.2018.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz područja društvenih ili humanističkih znanosti
 • 4 godine radnog staža u marketingu
 • probni rad 6 mjeseci
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • iznimne komunikacijske vještine
 • visoka razina pismenosti

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

MASKER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika a neplaćenog dopusta

VLASULJAR

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS
 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

ELEKTRIČAR RASVJETLJIVAČ

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje engleskog jezika

Radni odnos zasniva se na određeno do povratka djelatnika s neplaćenog dopusta

HARFIST

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. br.123/03, 198/03,105/04, 174/04 i 46/07): iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti studij harfe.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za imenovanje intendatice/intendanta, 5. srpnja 2017., 16.03.2018.

Intendantice/intendanta

Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH i 60/15 – OUSRH) s područja društvenih ili
 • humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
 • pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;
 • afirmiranost na području kulture;
 • znanje najmanje jednog stranog jezika.

Intendantica/intendant se imenuje na mandat od četiri godine.

Intendantica/intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sastavni je dio ovoga natječaja.

Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid u natječajnu dokumentaciju koja sadrži osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu, te kadrovske i financijske pokazatelje, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15 za vrijeme trajanja natječaja svakog radnog dana (pon-pet), od 11 – 14 sati.

Kandidatkinje/kandidati prije uvida u natječajnu dokumentaciju obvezni su potpisati izjavu da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Natječaj je otvoren 30 dana od njegova objavljivanja, a u istom roku se primaju prijave kandidatkinja/kandidata.

Prijave s prilozima podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb, s naznakom ”Natječaj za intendanticu/intendanta – NE OTVARAJ” ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o izboru intendantice/intendanta najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 18. kolovoza 2017., 16.03.2018.

VODITELJ RAČUNOVODSTVA-ZA ANALITIKU OSNOVNIH SREDSTAVA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS-ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • 5 godina radnog iskustva,
 • informatička pismenost,
 • probni rad 2 mjeseca

ELEKTRIČAR RASVJETLJIVAČ

2 izvršitelja ž/m

UVJETI:

 • SSS elektrotehničkog smjera ili KV elektrotehničkog smjera,
 • probni rad 2 mjeseca
 • znanje engleskog jezika

MASKER

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • SSS,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja,
 • probni rad 2 mjeseca

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
 • 4 godine radnoga staža,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • znanje engleskog i još jednog svjetskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • visoka razina pismenosti,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • poznavanje i korištenje suvremenih informacijskih alata i kanala komuniciranja

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti;
 • 4 godine radnoga staža,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti

Radni odnos za sva navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

U Zagrebu, 18.8.2017.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 7. prosinca 2017., 16.03.2018.

PRVA VIOLINA

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • Obvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

TREĆI PUHAČ - PIKOLO + TREĆA FLAUTA

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij flaute.
 • Obvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta.

 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 15. prosinca 2017. na gore navedenu adresu.

Audicija za violinu biti će održana 27. prosinca 2017. od 15:00 do 18:00, a za flautu 28. prosinca 2017. od 15:00 do 18:00.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 16. veljače 2018., 16.03.2018.

VIŠI STRUČNI SAVJETNIK U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE

1 izvršitelj ž/m

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog društvenih ili humanističkih znanosti,
 • 4 godine radnog staža u marketingu,
 • probni rok 6 mjeseci,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • iznimne komunikacijske vještine,
 • visoka razina pismenosti

Radni odnos zasniva se na neodređeno vriijeme.

SPECIJALIST SURADNIK PRODAJE U BALETU,DRAMI I OPERI

1 izvršitelj ž/m

Uvjeti:

 • SSS,
 • 3 radnog staža,
 • probni rok 6 mjeseci,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost

KOSTIMER MUŠKE GARDEROBE-GARDEROBIJER

1 izvršitelj ž/m

Uvjeti:

 • probni rad 2 mjeseca
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

VLASULJAR

1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • SSS,
 • probni rad 2 mjeseca,
 • provjera zahtjevanih vještina i znanja

ZAMJENIK KONCERT- MAJSTORA OPERNOG ORKESTRA

1 izvršitelj Ž/M

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • obvezna audicija
 • probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima
 • Audicija će biti održana 09. ožujka 2018. u 15,00 sati

Radni odnos za radna mjesta pod rednim brojem 2., 3., 4. i 5. zasniva se na određeno vrijeme do povratka djelatnika s bolovanja.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od objave

Nepotpune i nepravovremene ponude za sva navedena radna mjesta neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 13. listopada 2017., 16.03.2018.

DRUGE VIOLINE - TUTTI

1 izvršitelj Ž/M

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrtirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz umjetničkog područja, polje glazbene umjetnosti, studij violine.
 • Obvezna audicija
 • Probni rad u skladu sa Zakonom o kazalištima

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 2 do 4 godine

 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom, dostaviti do 13. studenog 2017. na gore navedenu adresu. Audicija će biti održana 28. studenog 2017. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natječaj za popunu slobodnih radnih mjesta, 1. rujna 2017., 16.03.2018.

RUKOVODITELJ RAČUNOVODSTVENE SLUŽBE

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije
 • 5 godine radnoga staža,
 • najmanje 1 godina na poslovima proračunskog računovodstva,
 • da se ne nalazi pod istragom,
 • da nema sudsku zabranu obavljanja financijskih poslova,
 • poznavanje izrade financijskih izvješća,
 • informatička pismenost,
 • znanje engleskog jezika

VODITELJ ZAŠTITE, ENERGETSKOG POSTROJENJA I ODRŽAVANJA POSTROJENJA U KAZALIŠTU

1 izvršitelj ž/m

UVJETI:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz područja tehničkih znanosti;
 • 5 godine radnoga staža,
 • probni rad 6 mjeseci,
 • stručni ispit struke,
 • znanje engleskog jezika,
 • informatička pismenost,
 • poznavanje rada u AUTOCAD-u,

Radni odnos za oba navedena radna mjesta zasniva se na neodređeno vrijeme

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta, sa životopisom dostavite u roku 8 dana od objave na gore navedenu adresu.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Prikaži više

Pretplatite se na HNK newsletter.