Iz Kazališta

Raspisan natječaj za imenovanje intendantice/intendanta HNK u Zagrebu

Na temelju članka 27 . Zakona o kazalištima (Narodne Novine, broj 71/06, 121/13 i 26/14) i članka 20., 21. i 23. Statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, Kazališno vijeće Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu raspisuje

 

N A T J E Č A J

za imenovanje intendantice/intendanta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

 

Za intendanta Kazališta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH i 60/15 – OUSRH) s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja;
  • pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi;
  • afirmiranost na području kulture;
  • znanje najmanje jednog stranog jezika.

 

Intendantica/intendant  se imenuje na mandat od četiri godine.

Intendantica/intendant se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu sastavni je dio ovoga natječaja.

Kandidatkinje/kandidati imaju pravo na uvid u natječajnu dokumentaciju koja sadrži osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o poslovanju i ostvarenom programu, te kadrovske i financijske pokazatelje, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 15 za vrijeme trajanja natječaja svakog radnog dana (pon-pet), od 11 – 14 sati.

Kandidatkinje/kandidati prije uvida u natječajnu dokumentaciju obvezni su potpisati izjavu da podatke iz dokumentacije neće javno iznositi niti objavljivati.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidatkinje/kandidati su dužni priložiti životopis i četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

Natječaj je otvoren 30 dana od njegova objavljivanja, a u istom roku se primaju prijave kandidatkinja/kandidata.

Prijave s prilozima  podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10 000 Zagreb, s naznakom ”Natječaj za intendanticu/intendanta – NE OTVARAJ” ili osobno na istoj adresi na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom i navedenom naznakom.

Nepotpune prijave ili prijave podnesene izvan roka neće se razmatrati.

Kandidatkinje/kandidati će biti obaviješteni o  izboru intendantice/intendanta  najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu