Pristup informacijama

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti. Za ostale podatke potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

i dostaviti ga na adresu e-pošte službenika za informiranje ili poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Kazališta: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“.
Povjerenik za informiranje:
Kristijana Ferderbar Bućan
Tel: + 385 99 3744 592
E-mail:  pr@hnk.hr

 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)