Pristup informacijama

Odluka o služebniku za informiranje

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti. Za ostale podatke potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama

i dostaviti ga na adresu e-pošte službenika za informiranje ili poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Kazališta: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, Trg maršala Tita 15, 10000 Zagreb, s naznakom „Zahtjev za pristup informacijama“.
Službenik za informiranje:
Sanja Božić Kozačinski
Tel: (01) 4888 461
E-mail: sanja.bozic@hnk.hr

 Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)